יחידה:שיתופתא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:שיתופתא/תיעוד

-- גמרא
local names = {                 
["ברכות"] ="Berakhot", 
["שבת"] = "Shabbat", 
["ערובין"] = "Eruvin", 
["עירובין"] = "Eruvin", 
["פסחים"] = "Pesachim", 
["ראש השנה"] = "Rosh%20Hashanah",
["יומא"] = "Yoma", 
["סוכה"] = "Sukkah", 
["ביצה"] = "Beitzah", 
["תענית"] = "Taanit", 
["מגילה"] = "Megillah", 
["מועד קטן"] = "Moed%20Katan", 
["חגיגה"] = "chagigah", 
["יבמות"] = "Yevamot", 
["כתובות"] = "ketubot", 
["נדרים"] = "Nedarim", 
["נזיר"]  = "Nazir", 
["גיטין"] = "Gittin", 
["סוטה"]  = "Sotah", 
["קידושין"] = "kiddushin", 
["בבא קמא"]  = "Bava%20Kamma", 
["בבא מציעא"] = "Bava%20Metzia", 
["בבא בתרא"] = "Bava%20Batra", 
["סנהדרין"]  = "Sanhedrin", 
["מכות"]   = "Makkot", 
["שבועות"]  = "Shevuot", 
["עבודה זרה"] = "Avodah%20Zarah",
["הוריות"]  = "Horayot", 
["זבחים"]   = "Zevachim", 
["מנחות"]   = "Menachot", 
["חולין"]   = "Chullin", 
["בכורות"]  = "Bekhorot", 
["ערכין"]   = "Arakhin", 
["תמורה"]   = "Temurah", 
["כריתות"]  = "Keritot", 
["מעילה"]   = "Meilah", 
["תמיד"]   = "Tamid", 
["נדה"]    = "Niddah",                 
["נידה"]    = "Niddah",                 
} 

local names1 = {                 
["א"] ="a",
["ב"] = "b",
}

local mishna = {
["ברכות"] ="Berakhot",
["פאה"] ="Peah",
["פיאה"]="Peah", 
["דמאי"] ="Demai",
["כלאים"] ="Kilayim",
["כלאיים"]="Kilayim", 
["שביעית"] ="Sheviit",
["תרומות"] ="Terumot",
["מעשרות"] ="Maasrot",
["מעשר שני"] ="Maaser_Sheni",
['מע"ש']="Maaser_Sheni", 
["חלה"] ="Challah",
["ערלה"] ="Orlah",
["עורלה"]="Orlah",
["בכורים"] ="Bikkurim",
["ביכורים"]="Bikkurim",
["שבת"] ="Shabbat",
["עירובין"] ="Eruvin",
["ערובין"]="Eruvin", 
["פסחים"] ="Pesachim",
["שקלים"] ="Shekalim",
["יומא"] ="Yoma",
["סוכה"] ="Sukkah",
["ביצה"] ="Beitzah",
["ראש השנה"] ="Rosh_Hashanah",
['ר"ה']="Rosh_Hashanah", 
["תענית"] ="Taanit",
["מגילה"] ="Megillah",
["מועד קטן"] ="Moed_Katan",
['מו"ק']="Moed_Katan", 
['מ"ק']="Moed_Katan", 
["חגיגה"] ="Chagigah",
["יבמות"] ="Yevamot",
["כתובות"] ="Ketubot",
["נדרים"] ="Nedarim",
["נזיר"] ="Nazir",
["סוטה"] ="Sotah",
["גיטין"] ="Gittin",
["קידושין"] ="Kiddushin",
["קדושין"]="Kiddushin", 
["בבא קמא"] ="Bava_Kamma",
['ב"ק']="Bava_Kamma", 
["בבא מציעא"] ="Bava_Metzia",
['ב"מ']="Bava_Metzia", 
["בבא בתרא"] ="Bava_Batra",
['ב"ב']="Bava_Batra", 
["סנהדרין"] ="Sanhedrin",
["מכות"] ="Makkot",
["שבועות"] ="Shevuot",
["עדיות"] ="Eduyot",
["עדויות"]="Eduyot", 
["עבודה זרה"] ="Avodah_Zarah",
['ע"ז']="Avodah_Zarah", 
["אבות"] ="avot",
["הוריות"] ="Horayot",
["זבחים"] ="Zevachim",
["מנחות"] ="Menachot",
["חולין"] ="Chullin",
["בכורות"] ="Bekhorot",
["ערכין"] ="Arakhin",
["תמורה"] ="Temurah",
["כריתות"] ="Keritot",
["מעילה"] ="Meilah",
["תמיד"] ="Tamid",
["מדות"] ="Middot",
["מידות"]="Middot", 
["קנים"] ="Kinnim",
["כלים"] ="Kelim",
["אהלות"] ="Oholot",
["אוהלות"]="Oholot", 
["נגעים"] ="Negaim",
["פרה"] ="Parah",
["טהרות"] ="Tahorot",
["מקואות"] ="Mikvaot",
["מקוואות"]="Mikvaot", 
["נידה"] ="Niddah",
["נדה"]="Niddah", 
["מכשירין"] ="Makhshirin",
["מכשירים"]="Makhshirin", 
["זבים"] ="Zavim",
["זבין"]="Zavim", 
["טבול יום"] ="Tevul_Yom",
['טבו"י']="Tevul_Yom", 
["ידים"] ="Yadayim",
["ידיים"]="Yadayim",
["עוקצין"] ="Oktzin",
["עוקצים"]="Oktzin", 
}

local Shulchan_Arukh = {                 
["אורח חיים"] =",_Orach_Chayim", 
["יורה דעה"] = ",_Yoreh_De'ah", 
["חושן משפט"] =",_Choshen_Mishpat", 
["אבן העזר"] = ",_Even_HaEzer", 
} 

local tanach = {                 
['יהושע'] ="Joshua", 
['שופטים'] = "Judges", 
['שמואל א'] ="I_Samuel", 
['שמואל ב'] = "II_Samuel",
['מלכים א'] ="I_Kings", 
['מלכים ב'] = "II_Kings", 
['ישעיהו'] ="Isaiah", 
['ירמיהו'] = "Jeremiah",
['יחזקאל'] ="Ezekiel", 
['הושע'] = "Hosea", 
['יואל'] ="Joel", 
['עמוס'] = "Amos",
['עובדיה'] ="Obadiah", 
['יונה'] = "Jonah", 
['מיכה'] ="Micah", 
['נחום'] = "Nahum",
['חבקוק'] ="Habakkuk", 
['צפניה'] = "Zephaniah", 
['חגי'] ="Haggai", 
['זכריה'] = "Zechariah",
['מלאכי'] ="Malachi", 
['תהילים'] = "Psalms",
['משלי'] = "Proverbs", 
['איוב'] ="Job", 
['שיר השירים'] = "Song_of_Songs",
['רות'] ="Ruth", 
['איכה'] = "Lamentations", 
['קהלת'] ="Ecclesiastes", 
['אסתר'] = "Esther",
['דניאל'] ="Daniel", 
['עזרא'] = "Ezra", 
['נחמיה'] ="Nehemiah", 
['דברי הימים א'] = "I_Chronicles",
['דברי הימים ב'] ="II_Chronicles", 
['בראשית'] = "Genesis",
['שמות'] = "Exodus",
['ויקרא'] ="Leviticus",
['במדבר'] = "Numbers",
['דברים'] = "Deuteronomy",
['תהלים'] = "Psalms",
['קוהלת'] ="Ecclesiastes",
['ירמיה'] = "Jeremiah",
['ישעיה'] = "Isaiah",
} 


local function translateMasechet(p)
	return names[p]
end
local function translateMasechet1(p)
	return names1[p]
end
local function translateMishna(p)
	return mishna[p]
end
local function translateShulchanArukh(p)
	return Shulchan_Arukh[p]
end
local function translateTanach(p)
	return tanach[p]
end
return
{  
	translateMasechet= translateMasechet,
  translateMasechet1= translateMasechet1,
  translateMishna= translateMishna,
  translateShulchanArukh=translateShulchanArukh,
  translateTanach=translateTanach,
   
  ['מסכת'] = function(namefrom) 
    return translateMasechet(namefrom.args[1])
  end,
  ['עמוד'] = function(namefrom1) 
    return translateMasechet1(namefrom1.args[1])
  end,
  ['משנה'] = function(namefromMishna) 
    return translateMishna(namefromMishna.args[1])
  end,
  ['חלק'] = function(namefromShulchanArukh) 
    return translateShulchanArukh(namefromShulchanArukh.args[1])
  end,
  ['ספר'] = function(namefromTanach) 
    return translateTanach(namefromTanach.args[1])
  end
  
  
}