המכלול:אספקלריה תורנית

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המכלול - אספקלריה תורנית

אספקלריה

מהדורות המכלול

לשון

מדיה

עריכת ערכים באספקלריה תורנית, משמעותה להציג את הערכים בהשקפה תורנית. כל הערכים בהמכלול צריכים להיכתב אספקלריה תורנית. בהמכלול קיים מנגנון בקרה שבו כל כתיבה הנוגדת את האספקלריה התורנית לא תפורסם כלל בהמכלול. אספקלריה תורנית היא אחד עקרונות היסוד של המכלול. מדיניות זאת אינה ניתנת למשא ומתן, ועל כל העורכים והערכים לפעול לפיה. "אספקלריה תורנית" היא אחד מארבעת עקרונות התוכן המרכזיים של המכלול. שלושת האחרים הם "יכולת אימות המידע" "כתיבה ללא נגיעות" ו"איסור חידושים עצמיים" . שזירת עקרונות מרכזיים אלה יחד מאפיינת את סוג ואיכות החומר שמקובלת בערכים בהמכלול. משום שעקרונות אלה עובדים בהרמוניה, אין לפרש אותם בנפרד האחד מהשני, ועל העורכים להכיר היטב את ארבעתם. העקרונות שעל פיהם מבוססת המדיניות הזו אינם מאפשרים להחליפה במדיניות או קווי יסוד אחרים, ואף לא בקונצנזוס של עורכים.

ערכים במכלול החול אין צורך להביע בהם בצורה מפורשת את האספקלריה התורנית, אולם חובה שלא יהי בהם דבר הנוגד האספקלריה התורנית.

הסבר מהי אספקלריה תורנית

לכתוב ערכים באספקלריה תורנית, פירושו להעביר לקורא את המידע המופיע בתוכן הערכים בצורה המביע השקפת עולם שבה:

  • קיום התורה והמצוות כפי פירושה בידי גדולי וחכמי התורה המקובלים על ציבור החרדים לדבר ה', הוא חיינו ואנו נאמנים לדרך זו בכל לבבנו נפשנו ומאודנו, וכל דרך חיים שאיננה כזו היא פסולה ואסורה ואין מקומה בתוך מחנה החרדים לדבר ה'.
  • כל ה-י"ג עיקרים הם עקרונות מוחלטים המובנים מאליהם ובלתי ניתנים לערעור. כל השקפת עולם הנוגדת אפילו לעיקר אחד מה-י"ג עיקרים היא הבל ותהו וכליל תחלוף ודבר אלוקנו יקום לעולם.
  • כל ה'חידושי תורה' בהלכה ובאגדה שחידשו כל חכמי הדורות בכל דור הרי זה 'תורה מן השמים', כל השיטות השונות הם בבחינת 'אילו ואילו דברי אלוקים חיים'.
  • לשון נקייה והצנעת עניינים שבצנעה היא חלק בלתי נפרד מאספקלריה תורנית. אם זאת, לרוב אין האמור דורש צנזור ידע אלא הצגתו בשמות קוד מוצנעים ונקיים הנגזרים מתוך לשון המקורות והשפה הלמדנית.
  • בממשקי הידע התורני הקדוש והידע הארצי החולין, קיימות שתי דרכים שניתן לנקוט במכלול: או, למדר בין גופי הידע , ולתת לכל אחד את מלוא הלגיטימציה בתחומו, תוך שמרה על היררכיה חד משמעית, הידע התורני עומד עליון מעל כל ידע אחר והוא מתחם את גבולות הגזרה, ("להבדיל בין קודש לחול"). או, לקדש את הידע הארצי, שהידע החולין פושט את צורתו החיצונית ומלבושיו הטמאים והוא מיטהר ו"מתגייר" ונבלע אל תוך תחום הידע התורני הקדוש. ("חולין על טהרת הקודש").
  • ידע עדכני כשלעצמו אינו עומד בסתירה עם היהדות החרדית. רק משום שהידע המודרני מוגש בדרך כלל כשהוא שזור בתפיסת העולם ואורח החיים החילוני, על כן הוא עומד בסתירה לחרדיות. הפירוק של 'ביקורת החילון' את התפיסה שכרכה לבלי הפרד בין ידע עדכני (מודרני) לבין חילון מאפשרת ליהדות החרדית להתאים מחדש את הידע העדכני לנקודת מבטה של האמונה היהודית-חרדית.
  • כשהידע עדכני שזור במבט חילוני, יש לחלץ ידע עדכני מהמבט החילוני ולהציגו במבט תורני. חילוץ זה, לא נעשה על ידי פולמוס אפולוגטי עם תכנים ספציפיים של הידע העדכני, אלא באמצעות ניתוח ביקורתי החושף את הנחות היסוד החילוניות העומדות ביסוד הידע, ולאחר מכן שזירה מחדשת של הידע על בסיס אמיתות היסוד של המבט התורני. על מהלך זה להתבצע במכלול באופן מתודולוגי וסיסטמטי.

כיצד נקבעת האספקלריה התורנית במכלול

המכלול כולו פתוח לעריכה שיתופית ושוויונית, למעט בתחומים הנוגעים לחיכוך בין 'ידע והשקפה מודרניים' לבין 'אספקלריה תורנית'. המכון לאוריינות וידע כהלכה בהכוונתם ותחת מרותם של גדולי הדור, פועל לניסוח אספקלריה תורנית כנגד הידע המודרני. עמיתי המכון מופקדים להכריע איך ומה יכתב בערכי המכלול בתחום זה. בשאר התחומים אין כל עדיפות לעמיתי המכון על כל ציבור העורכים.

- הועבר מהדף המכלול:מבנה הבסיס

מנגנון העריכה

בשונה מהמודל הוויקיפדי, וכדי למנוע את הופעת תוכן בלתי רצוי במיזם, תוכן שנערך על ידי משתמש רגיל אינו מתפרסם לפני אישורו על ידי הסוקרים. תוכן שנערך על ידי משתמש עם הרשאות של "סקור בדיקות אוטומטית", מתפרסם אוטומטית עם שמירת התוכן. הרשאות של סקורי בדיקות אוטומטית וסוקרים, וכן גם מפעילי מערכת ושאר הרשאות, מתבצעות על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה.

החלטות והכרעות על אופי ותוכן הערכים, משתנות בין מכלול התורה ומכלול החול לבין מכלול האספקלריה.

מכלול התורה ומכלול החול

שתי הקטגוריות הראשונות: מכלול התורה, ומכלול החול, עובדים על בסיס המודל הוויקיפדי ללא כל שינוים מהותיים, העורכים הם האחראים ומחליטים על התוכן, אופיו, סגנונו וניסוחו, כמו גם השמטתו. נקודות מחלוקת תיפתרנה על ידי דיונים בין העורכים, ובעת הצורך - על ידי הצבעה דמוקרטית. בחלוקה זו נכללים: תחום ההלכה, סוגיות התלמוד, אישים וגדולי ישראל, פיזיקה, כימיה, כלכלה וכיו"ב.
תוכן התלוי בהשקפה ואספקלריה תורנית בין אם הם מתוך מכלול התורני ובין אם הם מתוך מכלול החול, נכלל תחת קטגוריית מכלול האספקלריה.

מכלול האספקלריה

בנושאים שתחת קטגוריה זו, אין המכלול פועל במודל שווה לוויקיפדיה. הוא אינו מוחלט בידי ההמונים, אלא כפוף הוא לאישי תורה ואנשי מקצוע המוסמכים לכך על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה, בניתוב ועדת רבנים גבוהה. בדומה לנוהל הקיים מבחינה מקצועית ברוב האנציקלופדיות הקלסיות שאינן במתכונת ויקי.

בתחומים אלו העריכות של חבר העורכים צריכה להיות תואמת את מדיניות האספקלריה התורנית, ובכל מקרה תהיה שמורה לחברי המכון לאוריינות וידע כהלכה הזכות הבלעדית למחוק/לשנות/לבטל עריכה אף נגד הסכמת רוב העורכים.

מדיניות האספקלריה התורנית תגובש על ידי חבר העורכים מתוך דיון מעמיק, אך בתיאום ובפיקוח חברי המכון לאוריינות וידע כהלכה, ובעת הצורך בהתייעצות עם גדולי תורה. המדיניות הראשונית תגובש בתקופת ההרצה, ועל בסיסה יתפתחו הדיונים בהמשך. אולם כאמור חברי המכון לאוריינות וידע כהלכה רשאים להתערב בנושאי אספקלריה והשקפה ולהכריע אף נגד הסכמת רוב העורכים.

הגדרת התחומים הנכללים בנושאי ההשקפה ואספקלריה מסורה אף היא לחברי המכון לאוריינות וידע כהלכה, וגם זאת מתוך הקשבה לדיונים בקרב חבר העורכים. בתחומים אלו נכללים בין השאר: תכנים בתחום הצניעות, התייחסות לתאריכים פרהיסטוריים, הצגת דברי חז"ל וגדולי ישראל, וכיו"ב.

כמו כן, אף בתוך דפי השיחה יש להשגיח שלא לחרוג אל תוך נושאים רגישים שאינם תואמים להשקפה התורנית שנקבעה על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה. דיונים שיחרגו ממסגרת זו, רשאים חברי המכון למחוק את הדברים מתוך הדפים שבמרחב וגם מתוך יומן ההיסטוריה שבגרסאות השמורות. בעת הצורך, ניתן לפנות ישירות במייל לצוות המכון.

- סוף העברה