רווח (כלכלה)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

רווח (עשוי להיקרא גם רווח לטווח קצר או עודף יצרן) הוא מונח בכלכלה, בחשבונאות ובעסקים המתאר את התוספת לערך של יחיד או חברה הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת. הרווח מחושב בדרך כלל כהפרש בין ההכנסות להוצאות, ומכאן כפי הנראה מקור המילה בעברית.

קיימות הגדרות רבות לרווח, הנובעות משימושים שונים למושג. ההגדרה הכלכלית לרווח שונה מההגדרה החשבונאית, וכן קיימים מונחים לסוגי רווח שונים - רווח גולמי, רווח תפעולי, וכדומה.

רווח כלכלי

המונח מתאר בין היתר את הרווח לתקופה בה גורמי הייצור של המשק קבועים (קרי, לא ברי שינוי) והוא תוצר המשוואה: פידיון פחות הוצאות. ההוצאות במשוואה הן הוצאות משתנות בלבד לייצור כמות מסוימת, ואינן מתחשבות בהוצאות קבועות.

רווח חשבונאי

רווח חשבונאי הוא התוצר של הדוחות הכספיים. ככזה, הוא מתייחס לפירמות, ולא ליחידים. הוא משקף את הפעילות הכלכלית בתקופה אליה מתייחס הדוח. הרווח החשבונאי מורכב מהפדיון, או ההכנסות, מהם מנוכות הוצאות החברה, כעלות המכר, עלויות שיווק, עלויות ניהול החברה, ועוד. בסוף התקופה החשבונאית, נתון הרווח מועבר ליתרת הרווח בהון העצמי (נקראת גם "עודפים"), המייצגת את הרווחים/הפסדים נטו שנצברו מתקופות קודמות בהון העצמי ועדיין לא חולקו כדיבידנד. מיתרה זאת, ניתן לחלק בעתיד דיבידנדים, באישור הדירקטוריון.

רבים רואים ברווח החשבונאי עיוות של המציאות הכלכלית והעסקית, ואילו אחרים רואים בו רע הכרחי, שנותן תמונה אודות הפעילות העסקית של הפירמה, ונותן כלי השוואה אחיד בין החברות השונות. הרווח החשבונאי הקלאסי כולל מספר תתי-סעיפים עיקריים. דוח רווח והפסד מתחיל משורת הפדיון, או ההכנסות.

פדיון

כבר בשורת הפדיון נוצרת בעיה בהגדרת הרווח. בעיה זו נקראת לעיתים "עיתוי ההכרה בהכנסה". הפדיון מוגדר כזרימה של סחורות ושירותים אל מחוץ לפירמה, או כתמורה לפירמה ממכירת סחורות ושירותים אלה. ברם, מאחר שהדוח הוא תקופתי, הרי ששירות יכול שייפרש על שתי תקופות עוקבות, ואז קיים הכרח לחלק את התמורה ביניהן. סחורות שנשלחו ללקוח בחו"ל וטרם הגיעו ליעדן - האם ניתן לרושמן כהכנסה. בעיה נוספת היא האם בכלל ניתן להכיר בהכנסות מסוימות. חברות רבות נוטות להגדיל את שורת המכירות לקראת תום התקופה החשבונאית כדי להציג מצג לפיו מכירותיהן צמחו וכדי לעמוד בתחזיות אנליסטים. בפועל, מכירות אלו מתבצעות באשראי, ונרשם כנגדן חוב לקוח. בפועל, רבים המקרים בהם המכירה מתבטלת, והרווח הופך להפסד.

רווח גולמי

רווח גולמי הוא פדיון הפירמה בניכוי עלות המכר.

רווח תפעולי

ההפרש בין הכנסות החברה לבין הוצאותיה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס ובדרך כלל לפני ניכוי הוצאות או הכנסות מימון. למעשה, הרווח התפעולי לוקח את הרווח הגולמי ומנכה ממנו את העלויות הנוספות הדרושות לתפעול השוטף של החברה, כגון הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה ושיווק (פרסום), הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות. בניגוד להפסד גולמי, אם החברה רושמת רווח גולמי והפסד תפעולי, ייתכן כי ניתן להחזירה לרווחיות תפעולית על ידי ייעול וקיצוץ בעלויות המצוינות לעיל.

חישוב שיעור הרווח התפעולי:

שיעור רווח תפעולי = רווח תפעולי / מכירות

היחס מראה כמה תורם כל שקל מכירות לרווח התפעולי ומהם שולי הביטחון לאחר הוצאות מכירה והנהלה שישמשו לתשלומי ריבית והוצאות אחרות.

רווח בתקופות אינפלציה