ASCII

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תווי ASCII שניתנים להדפסה. כלומר, התווים שיש להם סימן גרפי מקובל. בפינה השמאלית העליונה מופיע סימן המרווח, שהסימן הגרפי שלו הוא מקום ריק. בפינה הימנית התחתונה יש מקום לתו שאין לו סימן גרפי מקובל. מקום זה מופיע בתמונה רק כדי לאפשר הצגה תמציתית של התווים האחרים.

ASCII (ראשי תיבות של: American Standard Code for Information Interchange) הוא קוד לייצוגם של תווים (ספרות, אותיות האלפבית, סימני פיסוק ועוד) בזיכרון מחשב ובקובצי מחשב.

מבנה

קוד ASCII משמש להצגת אותיות האלפבית הלטיני הפשוט, ללא סימנים דיאקריטיים, המכונים לעיתים אקצנטים. הקוד הוא קידוד תווים של 7 סיביות המכיל 128 תווים, בהם 33 תווי בקרה (ירידת שורה, למשל), 52 אותיות, 10 ספרות וסימנים מיוחדים כגון סימני פיסוק וסימן הרווח.

הקוד אינו כולל אותיות בשום אלפבית אחר. בעבר הותאם הקוד לעברית ("קוד ישן") – 27 תווים (כולל אותיות סופיות) תפסו את מקום האותיות הלטיניות הקטנות. גם שפות אחרות הותאמו אליו, למשל עבור גרמנית ויתרו על כמה תווים לטובת יצירת אותיות לטיניות עם סימנים.

כיום תקני ISO מרחיבים תקן זה (בצורתו הבסיסית האמריקאית – לא בצורתו הגרמנית או העברית, למשל), ו־Latin-1, התקן הבסיסי לאנגלית, כולל אותיות לטיניות עם סימנים דיאקריטיים. ISO-8859-8 הוא התקן לעברית המשמש ברוב מערכות המחשב הקיימות.

במרץ 1968 הורה הנשיא לינדון ג'ונסון לסוכנויות פדרליות של ארצות הברית לרכוש אך ורק מחשבים התומכים בקוד ASCII[1]. למשך תקופה מסוימת עוד הייתה ל־ASCII תחרות מצד קוד EBCDIC שפיתחה חברת IBM, אולם עם הזמן ASCII זכתה לעדיפות והייתה לתקן בין-לאומי.

כיום, השימוש ב־ASCII טהור יורד בגלל המעבר ליוניקוד, הכולל אוסף רחב בהרבה של סימנים, ומאפשר ייצוג שפות אחדות במקביל. על אף שישנן תכנות שאינן מתפקדות באופן אופטימלי עם תו שתופס 2 בתים, קיימים תקנים כגון UTF-8 המאפשרים לתווי ה־ASCII לעבור ללא שינוי.

טבלת ASCII

קוד ה-ASCII מוצג לעיתים כטבלה המתאימה בין התו לבין המספר שמיצג אותו ולכן מקובל להתייחס להתאמה בשם: "טבלת ASCII". בטבלת ה-ASCII שלמטה, מופיעים התווים כאשר הערך הבינארי של כל תו מושג על ידי העמודה השמאלית ביותר שמייצגת את שלוש הספרות הבינאריות השמאליות של המספר, ועל ידי השורה העליונה שמייצגת את ארבע הספרות הימניות של המספר. למשל, הייצוג הבינארי של התו "B" הוא "1000010". צבע הרקע הכחול מייצג תו בקרה, צבע הרקע הצהוב מיצג תווים הניתנים להדפסה.

_0000 _0001 _0010 _0011 _0100 _0101 _0110 _0111 _1000 _1001 _1010 _1011 _1100 _1101 _1110 _1111
000_ NUL

[א]

SOH

[תו 1]

STX

[תו 2]

ETX

[תו 3]

EOT

[תו 4]

ENQ

[תו 5]

ACK

[תו 6]

BEL

[תו 7]

BS

[תו 8]

HT

[תו 9]

LF

[תו 10]

VT

[תו 11]

FF

[תו 12]

CR

[תו 13]

CO

[תו 14]

SI

[תו 15]

001_ DLE

[תו 16]

DC1

[תו 17]

DC2

[תו 18]

DC3

[תו 19]

DC4

[תו 20]

NAK

[תו 21]

SYN

[תו 22]

ETB

[תו 23]

CAN

[תו 24]

EM

[תו 25]

SUB

[תו 26]

ESC

[תו 27]

FS

[תו 28]

GS

[תו 29]

RS

[תו 30]

US

[תו 31]

010_ SP

[תו 32]

!

[תו 33]

"

[תו 34]

#

[תו 35]

$

[תו 36]

%

[תו 37]

&

[תו 38]

'

[תו 39]

(

[תו 40]

)

[תו 41]

*

[תו 42]

+

[תו 43]

,

[תו 44]

-

[תו 45]

.

[תו 46]

/

[תו 47]

011_ 0

[תו 48]

1

[תו 49]

2

[תו 50]

3

[תו 51]

4

[תו 52]

5

[תו 53]

6

[תו 54]

7

[תו 55]

8

[תו 56]

9

[תו 57]

:

[תו 58]

;

[תו 59]

<

[תו 60]

=

[תו 61]

>

[תו 62]

?

[תו 63]

100_ @

[תו 64]

A

[תו 65]

B

[תו 66]

C

[תו 67]

D

[תו 68]

E

[תו 69]

F

[תו 70]

G

[תו 71]

H

[תו 72]

I

[תו 73]

J

[תו 74]

K

[תו 75]

L

[תו 76]

M

[תו 77]

N

[תו 78]

O

[תו 79]

101_ P

[תו 80]

Q

[תו 81]

R

[תו 82]

S

[תו 83]

T

[תו 84]

U

[תו 85]

V

[תו 86]

W

[תו 87]

X

[תו 88]

Y

[תו 89]

Z

[תו 90]

[

[תו 91]

\

[תו 92]

]

[תו 93]

^

[תו 94]

_

[תו 95]

110_ `

[תו 96]

a

[תו 97]

b

[תו 98]

c

[תו 99]

d

[תו 100]

e

[תו 101]

f

[תו 102]

g

[תו 103]

h

[תו 104]

i

[תו 105]

j

[תו 106]

k

[תו 107]

l

[תו 108]

m

[תו 109]

n

[תו 110]

o

[תו 111]

111 p

[תו 112]

q

[תו 113]

r

[תו 114]

s

[תו 115]

t

[תו 116]

u

[תו 117]

v

[תו 118]

w

[תו 119]

x

[תו 120]

y

[תו 121]

z

[תו 122]

{

[תו 123]

|

[תו 124]

}

[תו 125]

~

[תו 126]

DEL

[תו 127]


הערות שוליים לטבלת ASCII
 1. ^ NUL - מספר סידורי:0 שם:Null character
 1. ^ SOH - מספר סידורי:1 שם:Start of Header
 2. ^ STX - מספר סידורי:2 שם:Start of Text
 3. ^ ETX - מספר סידורי:3 שם:End of Text
 4. ^ EOT - מספר סידורי:4 שם:End of Transmission
 5. ^ ENQ - מספר סידורי:5 שם:Enquiry
 6. ^ ACK - מספר סידורי:6 שם:Acknowledgment
 7. ^ BEL - מספר סידורי:7 שם:Bell
 8. ^ BS - מספר סידורי:8 שם:Backspace
 9. ^ HT - מספר סידורי:9 שם:Horizontal Tab
 10. ^ LF - מספר סידורי:10 שם:Line feed
 11. ^ VT - מספר סידורי:11 שם:Vertical Tab
 12. ^ FF - מספר סידורי:12 שם:Form feed
 13. ^ CR - מספר סידורי:13 שם:Carriage return
 14. ^ CO - מספר סידורי:14 שם:Shift Out
 15. ^ SI - מספר סידורי:15 שם:Shift In
 16. ^ DLE - מספר סידורי:16 שם:Data Link Escape
 17. ^ DC1 - מספר סידורי:17 שם:Device Control 1/XON
 18. ^ DC2 - מספר סידורי:18 שם:Device Control 2
 19. ^ DC3 מספר סידורי:19 שם:-Device Control 3/XOFF
 20. ^ DC4 - מספר סידורי:20 שם:Device Control 4
 21. ^ NAK - מספר סידורי:21 שם:Negative Acknowledgment
 22. ^ SYN - מספר סידורי:22 שם:Synchronous idle
 23. ^ ETB - מספר סידורי:23 שם:End of Transmission Block
 24. ^ CAN - מספר סידורי:24 שם:Cancel
 25. ^ EM - מספר סידורי:25 שם:End of Medium
 26. ^ SUB - מספר סידורי:26 שם:Substitute
 27. ^ ESC - מספר סידורי:27 שם:Escape
 28. ^ FS - מספר סידורי:28 שם:File Separator
 29. ^ GS - מספר סידורי:29 שם:Group Separator
 30. ^ RS - מספר סידורי:30 שם:Record Separator
 31. ^ US - מספר סידורי:31 שם:Unit Separator
 32. ^ SP - מספר סידורי:32 שם:SPACE
 33. ^ ! - מספר סידורי:33
 34. ^ " - מספר סידורי:34
 35. ^ # - מספר סידורי:35
 36. ^ $ - מספר סידורי:36
 37. ^ % - מספר סידורי:37
 38. ^ & - מספר סידורי:38
 39. ^ ' - מספר סידורי:39
 40. ^ ) - מספר סידורי:40
 41. ^ ( - מספר סידורי:41
 42. ^ * - מספר סידורי:42
 43. ^ + - מספר סידורי:43
 44. ^ , - מספר סידורי:44
 45. ^ "-" - מספר סידורי:45
 46. ^ . - מספר סידורי:46
 47. ^ / - מספר סידורי:47
 48. ^ 0 - מספר סידורי:48
 49. ^ 1 - מספר סידורי:49
 50. ^ 2 - מספר סידורי:50
 51. ^ 3 - מספר סידורי:51
 52. ^ 4 - מספר סידורי:52
 53. ^ 5 - מספר סידורי:53
 54. ^ 6 - מספר סידורי:54
 55. ^ 7 - מספר סידורי:55
 56. ^ 8 - מספר סידורי:56
 57. ^ 9 - מספר סידורי:57
 58. ^ : - מספר סידורי:58
 59. ^ ; - מספר סידורי:59
 60. ^ > - מספר סידורי:60
 61. ^ = - מספר סידורי:61
 62. ^ < - מספר סידורי:62
 63. ^ ? - מספר סידורי:63
 64. ^ @ - מספר סידורי:64
 65. ^ A - מספר סידורי:65
 66. ^ B - מספר סידורי:66
 67. ^ C - מספר סידורי:67
 68. ^ D - מספר סידורי:68
 69. ^ E - מספר סידורי:69
 70. ^ F - מספר סידורי:70
 71. ^ G - מספר סידורי:71
 72. ^ H - מספר סידורי:72
 73. ^ I - מספר סידורי:73
 74. ^ J - מספר סידורי:74
 75. ^ K - מספר סידורי:75
 76. ^ L - מספר סידורי:76
 77. ^ M - מספר סידורי:77
 78. ^ N - מספר סידורי:78
 79. ^ O - מספר סידורי:79
 80. ^ P - מספר סידורי:80
 81. ^ Q - מספר סידורי:81
 82. ^ R - מספר סידורי:82
 83. ^ S - מספר סידורי:83
 84. ^ T - מספר סידורי:84
 85. ^ U - מספר סידורי:85
 86. ^ V - מספר סידורי:86
 87. ^ W - מספר סידורי:87
 88. ^ X - מספר סידורי:88
 89. ^ Y - מספר סידורי:89
 90. ^ Z - מספר סידורי:90
 91. ^ ] - מספר סידורי:91
 92. ^ \ - מספר סידורי:92
 93. ^ [ - מספר סידורי:93
 94. ^ ^ - מספר סידורי:94
 95. ^ _ - מספר סידורי:95
 96. ^ ` - מספר סידורי:96
 97. ^ a - מספר סידורי:97
 98. ^ b - מספר סידורי:98
 99. ^ c - מספר סידורי:99
 100. ^ d - מספר סידורי:100
 101. ^ e - מספר סידורי:101
 102. ^ f - מספר סידורי:102
 103. ^ g - מספר סידורי:103
 104. ^ h - מספר סידורי:104
 105. ^ i - מספר סידורי:105
 106. ^ j - מספר סידורי:106
 107. ^ k - מספר סידורי:107
 108. ^ l - מספר סידורי:108
 109. ^ m - מספר סידורי:109
 110. ^ n - מספר סידורי:110
 111. ^ o - מספר סידורי:111
 112. ^ p - מספר סידורי:112
 113. ^ q - מספר סידורי:113
 114. ^ r - מספר סידורי:114
 115. ^ s - מספר סידורי:115
 116. ^ t - מספר סידורי:116
 117. ^ u - מספר סידורי:117
 118. ^ v - מספר סידורי:118
 119. ^ w - מספר סידורי:119
 120. ^ x - מספר סידורי:120
 121. ^ y - מספר סידורי:121
 122. ^ z - מספר סידורי:122
 123. ^ } - מספר סידורי:123
 124. ^ | - מספר סידורי:124
 125. ^ { - מספר סידורי:125
 126. ^ ~ - מספר סידורי:126
 127. ^ DEL - מספר סידורי:127 שם:Delete

עברית

בקוד ASCII הוגדרו רק אותיות אנגליות, גדולות וקטנות. כדי להתאימו לעברית הוחלפו האותיות האנגליות הקטנות באותיות עבריות (בטווח 0x61 עד 0x7A), כך ש-a הוחלפה ל-ב', b הוחלפה ל-ג', וכך הלאה עד z שהוחלפה ל-ת'. כיוון שבאלפבית העברי יש אות אחת יותר מאשר באלפבית האנגלי, קיבלה האות א' את הערך שלפני a, כלומר 0x60. התאמה זו כונתה בהמשך "קוד ישן".

בקוד ASCII מורחב, בן 8 ביטים, בתקן ISO 8859-8 קיבל האלפבית העברי את הטווח 0xE0 עד 0xFA.

ב-Code page 862, אף הוא בן 8 ביטים, קיבל האלפבית העברי את הטווח 0x80 עד 0x9A.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ Lyndon B. Johnson, Memorandum Approving the Adoption by the Federal Government of a Standard Code for Information Interchange. The American Presidency Project., March 11, 1968.


Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0