בסיס דיווח

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בסיס דיווח מתייחס למועד הרישום של עסקאות חשבונאיות בספרי העוסק. ישנן שני מועדי דיווח מקובלים: בסיס מזומן ובסיס מצטבר. מקובל גם להבדיל בין בסיס הדיווח של הרישום החשבונאי לבין בסיס הדיווח לצורכי מס, קרי ייתכן שחברה תדווח על הכנסות על בסיס אחד, ואילו לצורך מס החברה תאלץ לבצע התאמה בדוחותיה הכספיים לבסיס אחרת, על מנת לעמוד בחוקי המס של המדינה בה היא ממוקמת.

בסיס מזומן

דיווח על בסיס מזומן משמעותו דיווח על ההכנסה על סמך מועד קבלת התקבול ודיווח על הוצאה עם ביצוע התשלום. כך למשל, אם עוסק ישכיר ביום 31.12.2015 משרד לשנה ללקוח ששילם מראש לכל שנת 2016, העוסק ירשום את כל ההכנסה כבר בשנת 2015 (לעומת זאת, אם באותה העסקה יקבל העוסק שיק דחוי מהלקוח במקום תשלום במזומן, העסקה תרשם בספרי העוסק ביום הפרעון של השיק ולא במועד קבלתו). יש לציין כי במדינות מסוימות, בהן ישראל, יש להפיק קבלה גם אם מועד הפרעון של השיק טרם הגיע, גם כאשר העוסק מדווח לפי בסיס מזומן.

במדינות מסוימות עשויות רשויות מס ההכנסה ומע"מ לאפשר או לדרוש דיווח על בסיס מזומן, לכלל העוסקים או לחלקם. בישראל, למשל, יכול נותן שירותים אשר אינו מחזיק מלאי, כגון רואה חשבון, רופא ועו"ד, לדווח על עסקאותיו על בסיס מזומן לצורכי מע"מ; קרי להפיק חשבונית מס רק בעת קבלת הכסף בפועל (ואילו קבלה הם נדרשים להפיק מיד עם קבלת תשלום מכל סוג שהוא). מס הכנסה מאפשר לעוסקים קטנים גם הם להגיש דוחות רווח והפסד על בסיס מזומן.

על פניו, בסיס מזומן מתנגש עם עקרון ההקבלה, ולפיכך חברה בע"מ אשר מעוניינת לדווח על הכנסותיה למס הכנסה לפי בסיס מזומן, עליה לבצע רישום חשבונאי לפי בסיס מצטבר (בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל), ובדוח ההתאמה לצורכי מס לבצע התאמה לבסיס מזומן.

בסיס מצטבר

דיווח על בסיס מצטבר מתייחס לדיווח על סמך מועד ביצוע העסקה (מתן השירות), ללא קשר למועד התשלום או התקבול. לדוגמה, חברה עשויה למכור ולספק מכונת כביסה ללקוח ביום 31 בדצמבר 2015 בהקפה. קרי, אף שהלקוח טרם שילם. עסקה זו תירשם כהכנסה בספרי החברה כבר בשנת 2015. גם במצב הפוך, כאשר חברה מקבלת מקדמה במזומן מלקוח ביום 31 בדצמבר 2015 בגין מכירת מכונת כביסה, אך המכונה טרם נמכרה (הועברה) ללקוח, ההכנסה תרשם רק בעת השלמת העסקה, ולא בעת קבלת הכסף.

ישנן מדינות המחייבות עוסקים מסוימים לבצע רישום על בסיס מצטבר.

חברות ורואי חשבון נדרשים לערוך את הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים, קרי לפי בסיס מצטבר, וזאת עקב עקרון ההקבלה.

ראו גם