מאבד עצמו לדעת (הלכה)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מאבד עצמו לדעת הוא כינוי הלכתי לאדם המבקש להרוג את עצמו. מעשה כזה נחשב לאיסור חמור, עליו נכתב באחרונים "המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא"[1]. האיסור על התאבדות הוא תוצאה הכרחית מן העובדה שהאדם נברא על ידי ה', ושחייו הופקדו בידיו. על פי ראייה זו, האדם אינו שליט יחיד על חייו, לעשות בהם כראות עיניו, בניגוד לגישה המודרנית הדוגלת באוטונומיה מלאה לבחירת האדם.

מקור האיסור

רש"י והרמב"ם למדו את האיסור מהפסוק: ”וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם” (ספר בראשית, פרק ט', פסוק ה') רש"י בפירושו על הפסוק כתב: "אף על פי שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה, את דמכם אדרוש מהשופך דם עצמו".

האיסור כה חמור עד שהרמב"ם[2] פסק כי אפילו מי שמביא עצמו לידי סכנה ללא צורך ראוי לעונש: ”הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר 'הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך' או 'איני מקפיד על כך' – מכין אותו מכת מרדות”. אף לדעות שמותר לאדם לחבול בעצמו, אסור להרוג את עצמו[3].

לא תרצח

ישנן דעות שונות לגבי השאלה האם מאבד עצמו לדעת הוא בכלל לא תרצח או לא. יש טוענים כי המתאבד נחשב "שופך דמים" אבל אינו רוצח, ועוונו אינו נכלל בצו התורה "לא תרצח" (שמות כ, יג): ממה שאסור להרוג אחרים, אין ללמוד שאסור להרוג את עצמו[4]. לפיכך אם שבר כלים בשעת מעשה זה אינו נפטר כדין רוצח בקם ליה בדרבה מיניה[5]. אולם ישנה דרשה בספרות הגאונים[6] לפיה: "לא תרצח – לא תתרצח".

אין נחשב מאבד עצמו אלא בהורג את עצמו בידים ולא במניח לאחרים להרגו. משום כך רשאי אדם, לדעת התוספות, להחמיר ולמסור עצמו למיתה על עבירה שנאמר בה יעבור ואל יהרג[7].

השלכות הלכתיות

חיוב הצלה למאבד עצמו לדעת

ישנה דעה באחרונים שהמאבד עצמו לדעת אין חובה להצילו מדין השבת גופו שכן אין חובת השבה על אבידה מדעת, וכן אין בו משום לא תעמוד על דם רעך[8] ויש שכתבו שחייבים להצילו שאין אדם בעלים להפקיר את גופו, וגם כדי להפרישו מאיסור[9].

אבלות על מאבד עצמו לדעת

החומרה המיוחדת של התאבדות נלמדת בברייתא[10], הקובעת כי אין להתאבל על המתאבד:

המאבד את עצמו בדעת – אין מתעסקין עמו בכל דבר. רבי ישמעאל אומר: קורין עליו 'הוי נשלחה, הוי נשלה'. אמר לו רבי עקיבא: הנח לו בסתמו, אל תברכהו ואל תקללהו. אין קורעין ואין חולצין ואין מספידין עליו, אבל עומדין עליו בשורה ואומרין עליו ברכת אבלים, מפני שהוא כבוד לחיים. כללו של דבר: כל שהוא לכבוד החיים, הרבים מתעסקין בו; וכל שאינו לכבוד החיים, אין הרבים מתעסקין בו.

ישנה שיטה שגם במאבד עצמו מוטלת חובת אבלות על הקרובים, מפני שלא יצא במעשה זה מכלל "עמיתך". לדעתם הברייתא מדברת ברחוקים הרוצים לקרוע לכבודו[11], אך דעת הרמב"ם[12] שאין עליו אבלות כלל, כשם שאין מתאבלים על רשע הנהרג בבית דין.   שיטת הרמב"ם בפירוש הברייתא נפסקה להלכה בשולחן ערוך[13], אמנם למעשה במקום שאיננו יודעים בוודאות שמדובר במקרה התאבדות, נוהגים דיני אבלות על המת. דוגמה לכך היא במקום שישנו ספק אם ההתאבדות נבעה מתוך מצב נפשי מעורער, אפילו זמני. הפוסקים נוקטים שרוב המתאבדים כלולים בהגדרה זו[14].

בעניין אמירת קדיש, פסק החתם סופר[15] כי אפילו אם הוגדר אדם באופן מובהק כ"מאבד עצמו לדעת" עדיין על בנו לומר עליו קדיש כרגיל (וכן פסקו המהר"י[דרושה הבהרה] והשדי חמד). בפתח הדביר[16] פסק עוד כי גם יעלה למפטיר כשם שנוהגים אבלים.

יוצאים מן הכלל

אנוס כשאול המלך

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – המלחמה בגלבוע

בספר שמואל כתוב: ”וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לְנֹשֵׂא כֵלָיו שְׁלֹף חַרְבְּךָ וְדָקְרֵנִי בָהּ פֶּן יָבוֹאוּ הָעֲרֵלִים הָאֵלֶּה וּדְקָרֻנִי וְהִתְעַלְּלוּ בִי וְלֹא אָבָה נֹשֵׂא כֵלָיו כִּי יָרֵא מְאֹד וַיִּקַּח שָׁאוּל אֶת הַחֶרֶב וַיִּפֹּל עָלֶיהָ (ספר שמואל א', פרק ל"א, פסוק ד') והסיפור מובא גם בספר דברי הימים א', פרק י', פסוק ד'.

בשולחן ערוך[17] נפסק: ”קטן המאבד עצמו לדעת, חשוב כשלא לדעת. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך, אין מונעין ממנו כל דבר.” ומכאן שלהתאבדות של שאול המלך אין דין של מאבד עצמו לדעת. בספרות חז"ל לא רק שלא מבקרים את מעשה ההתאבדות של שאול, אלא אף ניתן למצוא במפורש[18] שלא היה במעשה זה איסור.     הראשונים תמהו על מעשהו של שאול מן המעשה המסופר על רבי חנינא בן תרדיון המלמד שגם מפחד של עינויים ויסורים אין לאדם ליטול את חייו[19].

הספר "ים של שלמה"[20] הציע שני הסברים: האחד הוא ששאול עשה מעשה זה מפני שדאג שמא ישראל יצאו בהתקפה חסרת תקווה של האויב ומכיוון שהדבר יגרום לאבדות גדולות בנפש, היה מותר לו ליטול את נפשו כפי שנהג. הצעה שנייה היא שנפילת מלך ישראל ביד אויב, והתעללות הפלשתים בו, הייתה גורמת לחילול השם; וכדי שלא יתחלל שם שמים ברבים, נפל שאול על חרבו, ונטל את נפשו. ביאור דומה ניתן על ידי מפרשים למיתת שמשון, שאף הוא נטל את נפשו, תוך גרימת קידוש השם גדול.

התאבדות כדי להינצל מהמרת דת בכפייה

רבינו תם נתן הסבר אחר למעשה שאול המלך, שהעריך שהפלשתים יכפוהו להעבירו על דתו ובאופן זה מותר להרוג את עצמו כדי שלא יכשל באיסור[21]. רבינו תם מסתמך גם על המעשה מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון המופיע באחת מאגדות החורבן, המספר על 400 ילדים וילדות שהובלו בשבי באוניה, והתאבדו בקפיצה לים כדי להימנע מגורל של עבירות חמורות.   הסברו של רבינו תם נותן צידוק הלכתי למעשיהם של חסידי אשכנז בזמן מסעי הצלב ששחטו את ילדיהם כדי שלא יבואו לידי המרה באונס[22], ויש שחלקו על כך[23].

התאבדות מתשובה או מתוך צער

נושא התאבדות מתוך תשובה נידון בראשונים ואחרונים וישנן כמה דעות.

בשו"ת מהר"י וייל[24] כתב שהמתאבד לשם כפרה על עוונותיו אינו נקרא חוטא, ומביא לכך ראיה מיקום איש צרורות שקבל על עצמו ארבע מיתות בית דין וזכה לעולם הבא. יש שהביאו לכך ראיה מרב חייא בר אשי שחשב שעבר עבירה חמורה וקפץ לתוך תנור בוער כדי להרוג את עצמו[25].

בתשובות רבי יהודה החסיד בעניני תשובה[26] כתב שראוי לבעל תשובה להמית עצמו לשם כפרה ומביא ראיה מר"א בן דורדיא שמסר עצמו למיתה[27] ומיקום איש צרורות. בסמ"ק[28] מביא על כך מעשה מרבי יהודה החסיד.

יש שכתבו שהמתאבד מתוך צער ומאיסת חייו אינו נחשב מאבד עצמו לדעת[29] ובבית אפרים הביא לכך ראיות מהכובס שלא היה בהלויתו של רבי קפץ מן הגג ומת וזכה לעולם הבא[30] ומחנה שהפילה עצמה מן הגג אחר מיתת בניה[31].

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ מובא בכתבי האר"י, וכן בפוסקים, כגון רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, ערוך השולחן, יורה דעה, סימן שמ"ה, סעיף א'. סמך לכך ניתן למצוא בשגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) אין מסכת גטין.תלמוד בבלי, מסכת גטין, דף נז עמוד א, בדברי הילדים שהושלכו לים: ”אם אנו טובעים בים באים אנו לעולם הבא”.
 2. ^ בשגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:רמב"ם) אין הלכות נזיקין. הלכות נזיקין, פרק רוצח ושמירת נפ"ש, הלכות י"אה'
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף צ עמוד ב
 4. ^ שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:רמב"ם) אין הלכות נזיקין. הלכות נזיקין, פרק רוצח ושמירת נפ"ש, הלכות ב'ב' ובר"ן שבועות פרק ג כתב שנכלל בהשמר לך ושמור נפשך מאד
 5. ^ מנחת חינוך מצוה  לד
 6. ^ מדרש פסיקתא רבתי על ספר שמות, פרק כ"ד
 7. ^ רא"ש עבודה זרה פרק ב סימן ט
 8. ^ מנחת חינוך מצוה רלז בקומץ המנחה, הגר"י פערלא בביאור על רס"ג עשה כח
 9. ^ שו"ת חלקת יעקב אורח חיים סימן קנה
 10. ^ אבל רבתי, פרק ב'
 11. ^ רמב"ן תורת האדם שער הסוף ענין ההספד ד"ה המאבד וטור יורה דעה סימן שמה. הסבר אחר בדעתם נמצא בהגהות רבי עקיבא אייגר יורה דעה סימן שמד שיש חיוב אבלות מפני כבוד החיים.
 12. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק א', הלכה י"א
 13. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שמה
 14. ^ ערוך השולחן יורה דעה סי' שמה, ה
 15. ^ אבן העזר סימן ס"ט
 16. ^ סימן רפ"ד, אות י'
 17. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שמה, סעיף ג
 18. ^ לדוגמה בראשית רבה, פרשה ל"ד, פסקה י"ג
 19. ^ ריטב"א עבודה זרה דף יח עמוד א
 20. ^ בבא קמא פרק ח' סימן נ"ט
 21. ^ תוספות וריטב"א עבודה זרה דף י"ח עמוד א', תוספות, מסכת גיטין, דף נז עמוד ב, ד"ה קפצו
 22. ^ ריטב"א עבודה זרה דף יח עמוד א בשם רבנו תם
 23. ^ ארחות חיים דין אהבת ה', הובא בבית יוסף יורה דעה סימן קנז,ים של שלמה בבא קמא פרק ח, סימן נט
 24. ^ סימן קיד
 25. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף פא עמוד ב, שו"ת שבות יעקב חלק ב', סימן קיא, שו"ת בית אפרים סימן עו
 26. ^ נדפסו בספר הזכרון לגרש"ב ורנר עמוד רב
 27. ^ תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף יז עמוד א
 28. ^ סימן ג'
 29. ^ שו"ת בשמים ראש סימן שמה
 30. ^ תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קג עמוד ב
 31. ^ שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) אין מסכת גטין.תלמוד בבלי, מסכת גטין, דף נז עמוד ב
Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0