עשרה ניסיונות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
(הופנה מהדף עשרה נסיונות)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עשרה ניסיונות הוא כינוי לעשרת הניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו על ידי ה', כפי שמנו אותם חז"ל. אברהם, שעמד בכולם בנאמנות, נזכר על כך לשבח, והם משמשים בפיוטים ותחינות רבים כדי לעורר רחמים בשמים על עם ישראל.

מקור

בתורה, מלבד ניסיון העקידה בו מפורש כי ”הָאֱ-לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם”[1], לא מצוין מפורשות כל ניסיון אחר בו ניסה ה' את אברהם. מי שמזכיר את עשרת הניסיונות הם חז"ל במשנה במסכת אבות[2]: ”עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום”.

מטרת הניסיונות

יש שכתבו כי הניסיונות לא נועדו כדי לנסות את אברהם עצמו ולבחון את אמונתו, אלא מטרתם הייתה כדי להראות לכל העולם את אמונתו השלמה של אברהם אבינו ואהבתו את ה', ולהצדיק על ידי כך בעיני הבריות את ההטבות המיוחדות אותן נתן והבטיח לו ה'[3], או אף להשיב למלאכים המתרעמים[4], ולהשתיק מידת הדין המקטרגת[5]. יש שפירשו לשון "נסה" כמו "נשא"[6], או לשון נס ודגל[7], או לשון הרמת קול, כדי לגדל שמו בעולם שיאמרו מי כאברהם שהקריב בנו יחידו על גבי המזבח[8], או לשון אות וסימן, להודיע לעולם מידת השכר והעונש[9].   אמנם יש מי שכתב כי מטרת הניסיונות הייתה אכן לנסות את אברהם אבינו אם יבחר לקיים את דברי ה', ולהוסיף לו שכר אחר שיקיים את מצוות ה'[10]. יש שביארו, שמטרת הנסיון הוא רצונו של ה' שהצדיקים יגשימו מחשבתם ויוציאו מהכוח אל הפועל את צדקותם. כדי שה' יתן להם שכר עבור מעשה טוב ולא שכר עבור לב טוב בלבד[11], וגם אינו דומה בעל מידה טובה בכוח למי שהתמיד בה בפועל עד שהפכה להיות לו קנין חזק[12].

חישוב עשרת הניסיונות

קיימות מספר דעות באופן חישוב עשרת הניסיונות:

המעשה/הניסיון לדעת פרקי דרבי אליעזר[13] לדעת אבות דרבי נתן [14] לדעת מדרש תהילים[15] לדעת מדרש אגדה (בובר)[16] לדעת הרמב"ם[17] לדעת רבנו תם[18] לדעת רבנו יונה לדעת רבי עובדיה מברטנורא[19] לדעת רבינו בחיי בן אשר[20]
מאיסתו בעבודה זרה וביטחונו בה' 1 לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה
השלכתו לכבשן באור כשדים 2 1 1 1 לא נמנה לא נמנה 1 1 לא נמנה
גלותו מארץ מולדתו 3 2 2 2 1 1 2 2 1
הרעב בארץ כנען 4 3 לא נמנה 3 2 2 3 3 2
לקיחת שרה על ידי פרעה 5 4 3 4 3 3 4 4 3
מלחמת המלכים 6 5 4 לא נמנה 4 לא נמנה 5 5 לא נמנה
ברית בין הבתרים 7 6 5 5 לא נמנה 4 לא נמנה 6 4
היות שרה עקרה לא נמנה לא נמנה לא נמנה 6 לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה
נישואיו עם הגר לא נמנה לא נמנה 6 לא נמנה 5 לא נמנה לא נמנה לא נמנה 5
הנה שפחתך בידך לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה 5 לא נמנה לא נמנה לא נמנה
ברית המילה 8 7 7 7 6 6 6 7 6
לקיחת שרה על ידי אבימלך מלך גרר לא נמנה לא נמנה 8 8 7 7 7 8 7
גירוש הגר 9 (עם גירוש ישמעאל) 8 9 (עם גירוש ישמעאל) 9 (עם גירוש ישמעאל) 8 8 (עם גירוש ישמעאל) 8 (עם גירוש ישמעאל) 9 (עם גירוש ישמעאל) 8
גירוש ישמעאל 9 (עם גירוש הגר) 9 9 (עם גירוש הגר) 9 (עם גירוש הגר) 9 8 (עם גירוש הגר) 8 (עם גירוש הגר) 9 (עם גירוש הגר) 9
עקידת יצחק 10 10 10 10 10 9 9 10 10
קבורת שרה במחיר מופרז (למרות היות כל ארץ כנען שלו בהבטחה)[21] לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה 10 10 לא נמנה לא נמנה

בפייטנות

עשרת הניסיונות מופיעים פעמים רבות בפיוטים הנאמרים בתפילות. אחד הפיוטים הידועים הוא הסילוק "אשר מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך" שחובר על ידי רבי שמעון בן רבי יצחק ממגנצא, ונאמר בקהילות אשכנז בתפילת שחרית של ראש השנה. בפיוט זה נמנו הניסיונות כחישוב המופיע בפרקי דרבי אליעזר.

בהגות היהודית

בספרות ההגות היהודית נתייחד מקום חשוב לעשרת הניסיונות, בכך שהם מסמלים את כוחותיו של כל יהודי לעמוד בניסיונות העוברים עליו. יש שכתבו שעל ידי שעמד אברהם אבינו בניסיונותיו, זכו בניו וירשו ממנו את הכוח להתגבר על היצר[22].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ ספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק א'.
 2. ^ משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה ג'.
 3. ^ ראו רש"י, בראשית, כב, יב; רמב"ם, מורה נבוכים, ג, כד; רד"ק, כב, א (הרד"ק מסייג שלא היה זה עבור הודעת כל באי עולם בדורו, אלא עבור הדורות הבאים המאמינים במה שנכתב בתורה). יש מהם שאף ביססו את הדברים על דברי חז"ל (בראשית רבה, פרשה נ"ה, פסקה ב'. וראו גם ספר הזוהר, חלק א, דף ק"מ, עמוד א') בדרשתם את הפסוק "ה' צַדִּיק יִבְחָן" (ספר תהילים, פרק י"א, פסוק ה'). ראו רבנו בחיי, בראשית, כב, א; אברבנאל, בראשית, יב, י; הנצי"ב, העמק דבר, כב, א; רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא, מאור ושמש, פרשת בא, ד"ה וְיֵרָאֶה לומר.
 4. ^ ולכן אמר המלאך "עתה ידעתי" ולא קודם, ר"ח פלטיאל ותוספות השלם על בראשית כב.
 5. ^ רוקח וחזקוני על בראשית כב
 6. ^ ראב"ע, בראשית, כב, א, בשם יש אומרים
 7. ^ בראשית רבה, פרשה נ"ה, פסקה א'; רבי יצחק אברבנאל על בראשית כב
 8. ^ מושב זקנים, ריב"א ותוספות השלם על בראשית כב.
 9. ^ הכתב והקבלה, בראשית כב
 10. ^ אבן עזרא, בראשית, כב, א. הוא מנמק זאת בכך שבחלק מהניסיונות (כמו עקידת יצחק) לא היה נוכח כל אדם במעמד הניסיונות.
 11. ^ רמב"ן, פירוש הר"ן וספורנו על ספר בראשית, פרק כ"ב. הספורנו הוסיף, שעל ידי כך האדם יהיה יותר דומה לבוראו שהוא טוב בפועל, והכוונה של ה' ביצירת האדם הוא כדי שידמה לבוראו כפי האפשר. ראו עוד בספר העיקרים ד, יג.
 12. ^ אמרי שפר לרבי יהודה בן מהר"ם חלאווה, על בראשית כב, ופירש כן כוונת הראב"ע. כן כתב גם הר"ן בפירוש "עתה ידעתי", בספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק י"ב עתה נתחזקה תכונתך ביראתי ואהבתי.
 13. ^ פרקים כו-לא. כך מפרש גם רש"י בפירושו על המשנה, אבות, פרק ה', משנה ג'.
 14. ^ נוסחא א, פרק ל"ג. ועל פי רבי יצחק אברבנאל בפירושו למשנה, אבות, ה, ג. הרמב"ן, בדרשת תורת ה' תמימה, מנה חמשה נסיונות הראשונים כפי שיטה זו, (ומנה לקיחת שרה לבית פרעה ולקיחתה לבית אבימלך כאחד), ולא השלים למנות שאר הנסיונות.
 15. ^ מזמור יח
 16. ^ פרשת לך פי"ב
 17. ^ בפירושו על המשניות, אבות, פרק ה', משנה ג'. לדעת הרמב"ם לא נמנו אלא הניסיונות המוזכרים בתורה. לדברי הרשב"ץ בספרו מגן אבות, שיטה זו נועדה להתאים עם דברי המדרש תנחומא וירא כב, שם הוזכר שהניסיון הראשון היה "לך לך מארצך" והניסיון האחרון היה "לך לך אל ארץ המוריה".
 18. ^ ספר הישר חלק החידושים סי' קמג
 19. ^ וכן הוא באבות דרבי נתן נוסחא ב, פרק ל"ו, לפי מגן אבות למהרי"ט צהלון; וכן הוא בבית הבחירה למאירי על אבות.
 20. ^ בפירושו על אבות, פרק ה' משנה ד'. גם שיטה זו מתאימה עם דברי המדרש תנחומא וירא כב, שהניסיון הראשון היה "לך לך מארצך" והניסיון האחרון היה "לך לך אל ארץ המוריה".
 21. ^ גם רמב"ן על התורה כתב שהיה זה מן הנסיונות של אברהם.
 22. ^ ראה לדוגמה: רבי יהודה אריה ליב אלתר, שפת אמת, פרשת וירא, תרמ"ב, ד"ה במדרש; תרמ"ה, ד"ה בפרשת; תולדות, תרל"ב, ד"ה גם עשרה.