בכל (בת אברהם)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בכל היא לשיטת תנאים מסויימים[1] בתו של אברהם אבינו משרה אמנו או מהגר.

מקורות

בתלמוד בבלי מובאת מחלוקת תנאים בין רבי מאיר ורבי יהודה, האם נולדה בת לאברהם אבינו. מחלוקתם מופיעה בשני מקומות בתלמוד בבלי במסכת בבא בתרא:

""וה' ברך את אברהם בכל"[2], מאי "בכל"? רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת, רבי יהודה אומר שהיתה לו בת, אחרים אומרים בת הייתה לו לאברהם ו'בכל' שמה"[3].

במקור השני - השם מיוחס לרבי יהודה עצמו:

""וה' ברך את אברהם בכל"; רבי מאיר אומר שלא היה לו בת, רבי יהודה אומר שהיתה לו בת ו'בכל' שמה"[4].

רבי אברהם אבן עזרא בפירושו לתורה[2] מציין כי לפי דעת רבי יהודה צריך להוסיף בפסוק את האות ב' כמשרת, כאילו כתוב בפסוק "וה' ברך את אברהם בבכל".

רבי יהודה זרחיה סגל[5] מבאר בדעת רבי מאיר על פי דברי המהרי"ל דיסקין (ראו להלן) שבכל נפטרה יחד עם שרה, שאף לדעת רבי מאיר הייתה לאברהם בת, אך היא נפטרה יחד עם שרה וכשמופיע הפסוק "וה' ברך את אברהם בכל" זהו לאחר פטירתה ולכן רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת אז[6].

רבי אברהם שמואל בנימין סופר (ה'כתב סופר')[7] סבור כי מטרת לידתה של 'בכל' הייתה להוכיח לליצני הדור[8] שלמרות זקנותם של אברהם ושרה הם בעלי יכולת הולדה, ולכן לאחר יצחק נולדה גם בת, זאת במענה לליצנותם שמאבימלך נתעברה שרה[9].

דעת הרמב"ן שיש בדבר זה סוד מסודות התורה ו'כל' היא אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא ובה הוא מנהיג את העולם.

שאלת נישואיה עם יצחק

התוספות[10] שאלו מדוע לא השיא אברהם את בנו יצחק עם בתו בכל, הרי היה להם דין בני נח ויש מי שמתיר[11] לבן נח לשאת את אחותו?

 • תוספות עונים כי ייתכן שהייתה קטנה ומשום כך לא השיאם אברהם.
 • עוד מתרצים תוספות שמא הייתה בכל בתו מהגר ואברהם העדיף שיצחק לא ישא את בת הגר לאשה.
 • היעב"ץ[12] חולק על בסיס השאלה, משום שאין לומר על האבות שלא היה להם דין ישראל, ומרגע שנימול אברהם יש לו דין יהודי לכל דבר[13].
 • רבי יהודה זרחיה סגל[5] מסביר על פי דעת המהרי"ל דיסקין (ראו להלן) שבת זו נפטרה יחד עם שרה, ומשום כך לא הייתה אפשרות להשיאה ליצחק.
 • רבי יוסף משאש[14] מציע ששידוך זה לא יצא אל הפועל משום שאחד מן הצדדים לא חפץ בו.

אמה של בכל

בדברי המפרשים ניתן לראות מחלוקת מי הייתה אמה של 'בכל' שרה או הגר. מתירוצו הראשון של תוספות נשמע שהייתה בתו משרה ואילו מתירוצו השני נשמע שהייתה בת הגר.

פטירתה

יש הסבורים כי היא נפטרה יחד עם שרה, וכשספד אברהם לשרה ספד גם לבתו[15], אך יש חולקים ואומרים שלא ייתכן כי נפטרה בגיל כה צעיר[16].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. אך לפי שיטות אחרות לא היתה לאברהם בת - ראו בהמשך.
 2. 2.0 2.1 ספר בראשית, פרק כ"ד, פסוק א'.
 3. תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף טז עמוד ב.
 4. תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קמא עמוד א.
 5. 5.0 5.1 שו"ת צמח יהודה ח"ה סי' כא, במענה לשאלתו של רבי אפרים גרינבלט.
 6. וכעין זה כתב הכתב סופר (שו"ת יורה דעה סי' קטו).
 7. שו"ת יורה דעה סי' קטו.
 8. ראו רש"י על ספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק י"ט.
 9. הוא מוסיף שלכן נקראה 'בכל', משום שהגימטריא של שם זה הוא 'בן', לומר שכל מטרת לידתה הייתה למען הבן, יצחק.
 10. על תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קמא עמוד א בדבור המתחיל בת
 11. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף נח עמוד ב.
 12. הגהות על תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קמא עמוד א בתוספות ד"ה בת.
 13. בדבריו הוא מתבטא בחריפות כלפי דעה זו: "שרי להו מרייהו, חס להו לרבנן קדישי למימר הכי ... והוא דבר אין ספק בו. ובכמה מקומות נדחקו תוספות בכך".
 14. אוצר המכתבים ח"ב מכתב תרסד.
 15. כן כתבו רבי אברהם מנחם רפאפורט (בספרו 'מנחה בלולה') והמהרי"ל דיסקין בתחילת פרשת חיי שרה, ולמדו זאת מה'כ' הקטנה בפסוק "וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ" הבא לרמז כי בתו נפטרה אף היא וספד גם לה. רבי יהודה זרחיה סגל (שו"ת צמח יהודה ח"ה סי' כא) מנמק פטירה זו בכך ששרה לקחה אותה עמה לגן עדן כדי שתשמש אותה שם. ה'כתב סופר' (שו"ת יורה דעה סי' קטו) מבאר לפי דעתו שנולדה רק במענה לליצני הדור להוכיח את הנס שקרה בשרה, ממילא לאחר שהוכחה ליצנותם אין עוד צורך בבת זו והיא נפטרה.
 16. כן כתב רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (אורח חיים ח"ד סי' מ' אות ו) במענה לשאלתו של רבי אפרים גרינבלט, הוא מציין כי לא ראה את דברי המהרי"ל אך ברור לו כי הדבר טעות מכמה סיבות: 1. לא מצינו דבר זה במדרשים או בראשונים. 2. אי אפשר לומר שאברהם נענש בעונש כלשהוא בלי שהדבר מוזכר בפסוקים, ובוודאי שלא עונש כה גדול שתיפטר בתו צעירה. 3. כיוון שבתו של אברהם נלמדת מהפסוק "וה' ברך" קשה לומר שהיא נפטרה שהרי אם כן מהי הברכה. 4. הפסוק "וה' ברך" נאמר לאחר פטירת שרה, ומנין לומר שהדבר קרה ביחד. על השאלה הרביעית משיב רבי יהודה זרחיה סגל (שו"ת צמח יהודה ח"ה סי' כא) שאין מוקדם ומאוחר בתורה.