אל תפתח פה לשטן

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סמל.PNG חסר בערך זה אספקלריה תורנית. הסיבה לכך: הדגשה על דברי חז"ל ולא על העברית המודרנית.
ניתן להיעזר בשכתוב ערך זה במדריך לעריכה באספקלריה תורנית. נא להמתין לשלב הסינון השני. אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

"אל תפתח פה לשטן" הוא ניב עברי המשמש כמשפט אזהרה, לשמור על לשון נקייה ולא לומר דבר רע על מנת שלא יתרחש. בלשון חז"ל מצוי גם ביטוי כללי יותר: "ברית כרותה לשפתיים"[1], המתייחס הן לדיבור לטובה והן לדיבור לרעה, ומשמעותו: מילים יוצרות מציאות.

מקור הביטוי

מקור הביטוי הוא בהוראת התלמוד[2]: "אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן!" הסיבה לכך - כי קטרוג של אדם על עצמו, או על אחרים, מהווה מעין הזמנה וסיוע למקטרג.
את ההוראה תומכים חז"ל בדברי ישעיהו הנביא, שהביא לפני האל את דברי בני ישראל[3]: "כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו." - כלומר, ברוע מעללינו נתחייבנו כליה כבני סדום ועמורה. ומיד בפסוק שלאחריו נענה מהשמים: "שמעו דבר ה' קציני סדום האזינו תורת אלהינו עם עמורה".
בספר ראשית חכמה[4] מובאת ראיה נוספת לכך מהפסוק[5]: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע..."

בספרות המוסר הובאו דוגמאות נוספות מהמקרא והנביאים על פתיחת פה לשטן שהזיקה:

 • דור הפלגה שאמרו[6]: "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ". ולבסוף אכן התקיים בהם[7]: "ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ".
 • דור המדבר אמרו[8]: "לקחתנו למות במדבר", וכך אכן נגזר עליהם, שנאמר[9]: "במדבר הזה יתמו".
 • יהוא בן נמשי ברצותו לבטל עבודה זרה מישראל אמר בדרך מרמה[10]: "ויקבץ יהוא את כל העם ויאמר אליהם; אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה!" והתוצאה הייתה[11]: "ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלוקי ישראל בכל לבבו, לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל."

הפסיקה ההלכתית

על פי האמור לעיל קבעו חז"ל שאסור לאדם להתבטא בעת תפילתו באופן שישתמע כי נגזרה עליו גזירה, לדוגמה:

 • "הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף."
 • "ואל יארע בי דבר קלקלה ועוון ואם יארע בי דבר קלקלה ועוון תהא מיתתי כפרה לכל עוונותי."

דין זה אף נקבע להלכה[12]: "לא יאמר אדם לא נפרעתי כפי מעשי או כיוצא בדברים אלו שאל יפתח פיו לשטן". יש מי שאומר[13] כי הסיבה שנאסר על מי שיש לו הורים לומר קדיש יתום היא משום 'אל תפתח פה לשטן'. הגדיל לומר השל"ה[14]: שיש להישמר לא לפתוח פה לשטן בכל צורה שהיא, "כי אפילו אם מדבר שלא בכוונה, ממשיך הדבר על עצמו". בהביאו ראיה לדבריו מבקשת בלק אל בלעם "ארה לי את העם הזה" - כלומר קלל לי את העם. ופיו הכשילו, שלבסוף התקיים הדבר בו ובלעם אכן קילל אותו.

הוראה זו הובאה גם בספר חרדים[15], כמצווה מדברי קבלה שלא לפתוח פה לשטן. ורבי יהודה החסיד[16] הביא שיזהר אדם מלומר לחברו או לבניו: פגר, או אתה תמיר את דתך, שכן כדבריו: " לא ייתכן כך לזרע ישראל שלא יתקיים בו, או בזרעו." ולמעשה כמעט בכל ספרי הפסיקה ההלכתית[17] הובא דין זה שאסור לאדם לפתוח פיו לשטן.

מקובל כי חלק מהתפתחותה של לשון סגי נהור לשימוש בקרב יהודים, נבע מכך שהיא היוותה אלטרנטיבה "חיובית" לספר על דבר רע ושלילי, כגון מחלה או גזירה רעה, מבלי לפתוח פה לשטן.

ראו גם

הערות שוליים

 1. בבלי, מועד קטן יח ע"א.
 2. מסכת ברכות, דף י"ט, עמוד א', וכן שם בדף ס', עמוד א', ובמסכת כתובות, דף ח', עמוד ב'.
 3. ישעיה, א', ט'.
 4. לרבי אליהו די וידאש, הקדמה לפרק דרך ארץ.
 5. תהילים, ל"ד, י"ג-י"ד.
 6. בראשית, י"א, ד'.
 7. שם פסוק ח'.
 8. שמות, י"ד, י"א.
 9. במדבר, י"ד, ל"ה.
 10. מלכים ב', י', י"ח.
 11. שם פסוק ל"א.
 12. שולחן ערוך יורה דעה, סימן שעו סעיף ב', בהגהת הרמ"א ומשם בחכמת אדם וקיצור שולחן ערוך
 13. מטה אפרים דיני קדיש שער ד' סעיף א'
 14. פרשת בלק דרך חיים תוכחות מוסר
 15. לרבי אלעזר אזכרי פרק מז מצוות מדברי קבלה ודברי סופרים סעיף כא
 16. ספר חסידים סימן תעט.
 17. כף החיים פלאג'י סימן א' אות י"ז, בן איש חי פינחס שנה שנייה סעיף י"ג ועוד