שבת חזון

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שבת חזון היא השבת שלפני תשעה באב נקראת שבת חזון, על שם שמפטירים בה חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ (ישעיה פרק א. שו"ע או"ח תכח ח).

שער ההלכה

החלפת בגדים

מנהגים שונים בענין החלפת בגדים לכבוד שבת זו[1]:

  • יש שנהגו שלא להחליף כלל הבגדים, ואין בכך משום אבלות בשבת, שהרואה אומר אין לו בגדי שבת, ואין האבלות ניכרת (מהרי"ל, הלכות שבעה עשר בתמוז ותשעה באב ט).
  • יש שנהגו לא להחליף הבגדים, מלבד הכתונת (מהרי"ל שם ז, בשם האגודה; רמ"א או"ח תקנא א), משום הזיעה (מגן אברהם שם סק"ד; משנה ברורה שם סק"ו).
  • יש שנהגו להחליף מקצת הבגדים (ספר המנהגים (טירנא), תשעה באב, הגהות המנהגים פד, בשם הגהות מימוניות; מהרי"ל שם, בשם מהרא"ק).
  • יש שנהגו להחליף כל הבגדים, מלבד בגד חשוב אחד (חתם סופר או"ח קנח, שכך מנהג פרנקפורט-דמיין).
  • ויש שנהגו להחליף כל הבגדים, כמו בשאר שבתות השנה, שסוברים שבאי-החלפת הבגדים יש משום אבלות בשבת (סידור היעב"ץ, שער השלכת, שכך נהגו החכם צבי והיעב"ץ; מעשה רב קצז, שכך נהג הגר"א).

אב הרחמים

מהאשכנזים הנוהגים לומר "אב הרחמים" (ראה ערך הזכרת נשמות), יש שלא נהגו לאמרו בכל השנה, אלא בשבת שלפני שבועות ולפני תשעה באב בלבד (מהרי"ל, הלכות שבועות א, בשם בכל מדינת ריינוס).

שער האגדה

הענין מה שקורין שבת חזון על שם מה שאינו לשבחן של ישראל, יש לומר שחזון לשון מחזה, מה שמראין היעודים רב טוב הצפון אחר כבוש המלחמה הגדולה בעזרת השם לנפשות ישראל הנשלחים לעולם הזה מחמת שהם אוהבי השם יתברך ואוהבים לו וכל מגמתם אליו קודם שנשלחו לעולם הזה למלחמה מראין להם רב טוב הצפון [2]


בשו"ע פוסק שלא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, וע"פ האריז"ל דוקא יש ללבוש, והענין דהעוסקים בחול בחיצוניות התורה בשבת הוא אצלם פנימיות דחיצוניות, ע"כ אין להם ללבוש בגדי שבת, אבל העוסקים בחול בפנימיות, בשבת הוא אצלם פנימיות דפנימיות, ע"כ יש להם ללבוש בגדי שבת. [3]

הערות שוליים

  1. בענין החלפת בגדים לכבוד שבת זו, כשהיא שבת שלפני חתונה, ראה ערך חתן וכלה.
  2. קדושת לוי - מגילת איכה
  3. אמרי פנחס - שער ד - שבת ומועדים