סוגיה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
"קושיא בתלמוד", ציור מאת קרל שלייכר, בערך 1870.

סוגיה או באיות המקורי סוגיא היא מילה נרדפת לדיון, וכינוי לנידון תלמודי הכולל את המשא ומתן בגמרא, ולעיתים גם את הספרות הנוספת שנכתבה עליו. במשמעותה הרחבה היא משמשת בשפה העברית לציון כל נושא או בעיה העומדים לדיון.

אטימולוגיה

מקור המילה 'סוגיה' הוא מהשורש 'סגי' שפירושה בארמית הלך. גם היום נפוצה המילה 'מהלך' או 'דרך' כשמשמעות הדברים הבנה בסוגיה.

השימוש המקורי במילה היה בהקשר תלמודי, ומשמעותה היתה: דיון מקיף – בעיקר בתלמוד הבבלי או הירושלמי.

מקור המונח בתלמוד במסכת סנהדרין, שם נאמר שיש משקל יתר בהכרעת ההלכה לדעה ש"סוגיא דשמעתא" (הליכת השמועה) כמותה, כלומר שדיוני האמוראים התמקדו בה, אף שלא נפסקה להלכה במפורש[1]. כלל זה משמש רבות בפסיקת ההלכה[2].

כיום נפוץ גם השימוש במילה בהשאלה, לתאר נושא בעל מורכבות או המצוי במחלוקת.

מאפייני הסוגיה

מכיוון שהתלמוד לא מחולק לפרקים או לסעיפים אלא מבוסס על חלוקת המשנה, והדיונים השונים בגמרא (ה'שקלא וטריא') יכולים להתארך מאוד או לסטות מהנושא הראשוני, נוצר המושג 'סוגיא' שמגדיר כל דיון או נושא בפני עצמו.

העברת המסרים בתלמוד נעשית בדרך של משא ומתן, כלומר הפקת הידע מתוך שאלת שאלות ועניית תשובות עליהן כאשר מכל מהלך כזה מתקבלים מסרים תלמודיים. סוגיה היא כלל השאלות, התשובות, הראיות והדחיות בנושא מסוים כשפעמים ואף כלולים בתוך נושא אחד מספר תתי נושאים, כמו בסוגיית 'מיטב' המתארת שלל כללים ופרטים הנוגעים לתשלומי נזיקין.

סוגיא כוללת גם את התוספות המאוחרות יותר לנדון, כגון דברי הראשונים והאחרונים על הסוגיא התלמודית, עד לדיון ההלכתי בנושא הנדון.

ישנה דרך לימוד, המקובלת בעיקר בחלק מהישיבות והכוללים, שבה במקום ללמוד גמרא כסדרה, לומדים רק סוגיא מוגדרת אחת, כשבמקביל מעיינים במקומות אחרים בגמרא או בספרים אחרים, הנוגעים לאותה סוגיה. (צורה זו היא אחת מצורות ה"עיון").

בניית סוגיה

לסוגיה אין הגדרה מדויקת והיא מופיעה בצורות רבות. לעיתים בדיון בין שתי דרכים פרשניות. לעיתים על ידי מחלוקת ולפעמים סתם בעקבות נושא שהועלה לדיון על ידי בני הישיבה. אחרי שהנידון מוצג (ולעיתים גם מובאות לו נפקותות הלכתיות) מנסה הגמרא להכריע כמו אחד הצדדים. כשלפעמים מספר הראיות יכול להגיע ל15 ויותר[3]

סוגיות ידועות

ישנן סוגיות מפורסמות וידועות שאף ידועות בשמותיהן. ביניהן ניתן למנות את הסוגיות שלהלן:

סוגיות כלליות

 • קניין פירות כקניין הגוף - סוגיה העוסקת בקניין פירות הבעל בנכסי האשה, הסוגיה דנה האם נחשב שגוף הקרקע קנוי לבעל. סוגיה זו מופיעה פעמים רבות בתלמוד.
 • גלגל החוזר - שם כולל של מקרים בהלכה, בהם דין אחד סותר את השני בצורת פרדוקס, כך שלכל פסיקה שנפסוק ישנה פסיקה הסותרת לה.

סוגיות ידועות בסדר זרעים

 • הרהור כדיבור דמי – סוגיה העוסקת בשאלה האם יוצאים ידי חובת קריאת שמע וברכות בהרהור בלבד.
 • עיקר וטפל – סוגיה העוסקת בכלל בהלכות ברכות הקובע שמאכל טפל נפטר בברכת המאכל העיקרי.
 • קדימה בברכות - סוגיה העוסקת בסדר הקדימה הראוי בברכות לפי חשיבות המאכל.

סוגיות ידועות בסדר מועד

 • מוקצה – מחלוקת רחבה בין רבי יהודה ורבי שמעון בדין שימוש או טלטול חפץ שלא הוכן לשימוש מערב שבת. למחלוקת זו כמה ביטויים והשלכות באופנים שונים.
 • ביטול כלי מהיכנו – סוגיה העוסקת באיסור להניח מוקצה על דבר היתר שבכך נאסר גם הוא בטלטול.
 • מלאכה שאינה צריכה לגופה - מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון האם אסורה מן התורה מלאכה הנעשית שלא לשם מטרתה העיקרית.
 • דבר שאינו מתכוון – מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון האם אסורה פעולה שאגב עשייתה נעשית מלאכה בלי כונה.
 • טומאה הותרה בציבור – סוגיה העוסקת בהיתר להקריב קרבן ציבור במצב של טומאה.

סוגיות ידועות בסדר נשים

 • בפני נכתב ובפני נחתם – סוגיה העוסקת בתקנת חכמים המחייבת שליח המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל צריך השליח לומר שבפניו נכתב ונחתם הגט.
 • גילוי דעת בגט – סוגיה העוסקת במקרה בו אדם הביע את רצונו לבטל שליחות של גט אך לא בטא זאת באמירה מפורשת.
 • קידושין שאין מסורין לביאה – סוגיה העוסקת במקדש אחת משתי אחיות שמחמת הספק מי היא אשתו ומי אחותה אינו יכול לבוא על אחת מהן, האם חלים הקידושין.
 • עני המהפך בחררה - סוגיה העוסקת באדם שמחזר אחר חפץ מסוים, האם חבירו יכול להקדימו. סוגיה זו והרעיון המוסרי שלה משליכים רבות על נושאים שונים בחיי היום יום, ואף היא כקודמותיה העסיקה את הראשונים והאחרונים שהאריכו בה רבות בספריהם.

סוגיות ידועות בסדר נזיקין

 • זה נהנה וזה לא חסר - סוגיה העוסקת במקרה בו אדם נהנה מנכסי חבירו או ממעשיו, אך חבירו אינו ניזוק או מפסיד מכך דבר.
 • אשו משום חציו - סוגיה העוסקת בטעם החיוב של אב הנזיקין אש. מסקנת הסוגיה היא, ש"אישו משום חציו" - התפשטות האש נחשבת לתוצאה ישירה מההצתה והיא באחריותו הישירה של המצית.
 • עביד איניש דינא לנפשיה - סוגיה העוסקת בשאלה האם אדם יכול ליטול את החוק לידיו.
 • שניים אוחזין בטלית - סוגיה הפותחת את מסכת בבא מציעא ועוסקת במקרה של ויכוח בבעלות על מציאה, והדרכים להכריע את הוויכוח.
 • תקפו כהן - סוגיה העוסקת במקרה של ספק במתנות כהונה, והיא אוגדת בתוכה את דיני ספקות בדיני ממונות. לימוד סוגיה זו נמשכת בישיבות ובכוללים שבועות רבים. נתחברו עליה ספרים שונים כגון ספר תקפו כהן של הרב שבתי כהן, ספר קונטרס הספיקות, סימנים רבים בספר קצות החושן ובספר שערי יושר לרבי שמעון שקופ, ועוד רבים.
 • ייאוש שלא מדעת - סוגיה העוסקת בעיקרה בדיני השבת אבידה, כאשר בעל החפץ לא ידע שאבד ממנו החפץ, אך ברור לכל כי אילו היה יודע היה מתייאש. הסוגיה משליכה לנושאים רבים ושונים, שהפוסקים דנים בהם האם יש לדמותם להשבת אבידה או לא. אף סוגיה זו נלמדת במשך שבועות רבים בישיבות ובכוללים ונידונה רבות בספרי האחרונים.
 • נסכא דרבי אבא - סוגיה העוסקת בתסבוכת משפטית שאירעה במקרה מסוים בו לא נמצא פסק דין מתאים, בעקבות בעיות שונות שבפסקים האפשריים, מה שמוביל למבוי סתום. הנידון מוביל את רבי אבא לכלל "שכל המחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם".
 • כל דאלים גבר - סוגיה העוסקת ביחס למקרים שבהם אין כל דרך לבית הדין לברר את האמת, כאשר במקרים מסוימים הדין הוא כל דאלים גבר.

סוגיות ידועות בסדר קדשים

 • מחשבת שלא לשמו – סוגיה העוסקת בקרבן שאחת מעבודותיו נעשתה בכוונה לשם קרבן אחר.
 • עירוב מחשבות – סוגיה העוסקת בכלל בהלכות פיגול לפיו אין חל איסור פיגול אם נוספה בהקרבה מחשבת פסול אחרת.
 • זריקה שלא במקומה – סוגיה העוסקת בקרבן שדמו ניתן על המזבח שלא במקום הראוי.
 • תדיר ושאינו תדיר – סוגיה העוסקת בדין הקדמת קרבן או מצוה שקיומם תמידי יותר.
 • ממשקה ישראל – סוגיה העוסקת בפסול הקרבה של דבר האסור באכילה להדיוט.
 • טומאה רצוצה – סוגיה העוסקת בכלל בדיני טומאת אהל, לפיו אהל שחללו פחות מטפח (שטומאת המת 'נמעכת' כביכול במקום הצר) אינו חוצץ בעד הטומאה אלא היא פורצת ובוקעת מעליו.

סוגיות ידועות בסדר טהרות

 • וסתות – סוגיה העוסקת בהגדרת קביעות המחזור החודשי, הנוגעת לחיוב פרישה סמוך לווסת וכן לגזירת טומאה למפרע הנוהגת בהלכות תרומה וקדשים.
 • הרגשת נידה – סוגיה העוסקת בתנאי בהלכות נידה לפיו אין דם נידה מטמא מן התורה אלא כאשר קיימת הרגשה של האשה ביציאת הדם ממקורו. דין זה הוא המקור לקולות השונות שהקילו בהלכות כתמים.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל"ג עמוד א' לפירוש רש"י, מסכת סנהדרין, דף ו' עמוד א', ד"ה וסוגיא, רבינו חננאל סנהדרין דף ו עמוד א, וספר הערוך ערך סג. במסכת סנהדרין, דף ו' עמוד א' יש מושג דומה: "סוגיין דעלמא" ועל פי רש"י, מסכת סנהדרין, דף ל"ג עמוד א', ד"ה וסוגיין דעלמא הכונה להסכמת רוב הדיינים
 2. ^ למשל: רי"ף שבת דף טז עמוד ב, שבת דף נ עמוד א ועוד
 3. ^ פסחים ב.-ג: בבא מציעא כ"א:-כ"ב:
Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0