מתנות כהונה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המונח "מתנות כהונה" מציין בלשון חז"ל את כל הקדשים שניתנו לכהנים. חכמים חילקו את המתנות לפי מקום נתינתם: ישנן מתנות הניתנות רק בבית המקדש, יש מתנות המחולקות לכהנים רק בירושלים, יש מתנות הניתנות מחוץ לירושלים ויש אפילו מתנות שניתנות רק מחוץ לגבולות הארץ.

מקורות

רוב מתנות כהונה הניתנות לכהן מוזכרות בתורה בספר במדבר, פרשת קרח, וחלקם מוזכרות בספר דברים. הלכות מתנות הכהונה מסוכמות על יד הרמב"ם בפרק א' של הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבספר זרעים.

רקע וטעמים למצווה

בעת יציאת עם ישראל מן מצרים היה אז העבודות של הכהונה ובעיקר עליית קרבנות על במות, מסורה ביד בכורי כל משפחה מבני ישראל. בעת חטא העגל העביר הקדוש ברוך הוא את עבודות הכהונה מן הבכורים[1] ונתנם אל שבט לוי, וידבר ד' אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים.

התורה העניקה לאהרן ובניו הכהנים זכות קבלת מתנות מאת העם בתמידיות למטרה להחזקת ידי הכהנים שיוכלו למסור את עצמם אל רוחניות עבודות הקורבנות ואל הוראת תלמוד תורת משה לעם[2].

בהתאם למתנות שבני ישראל נותנים ללוויים, מתנות כהונה ניתנו לכהנים במקום נחלה בארץ.

רוב מתנות הכהונה נמנים בתורה בפרשת קורח, במדרש מופיע שקרח בעצמו לעג על המתנות כחלק מטענותיו על בחירת אהרן לכהן[3].

המדרש תולה את זכות קבלת מתנות כהונה הודות לאהרן הכהן שהערים והציל את בני ישראל מגזר דין כליה של הקדוש ברוך הוא בעת חטאתם בעשיית העגל[4]

לפי הפרקי דרבי אליעזר, המלאך מיכאל טען לפני הקדוש ברוך הוא שמגיע לבני לוי -כמשרתים בפלטין המלך- מתנות עבור יגיעתם ועבודתם והקדוש ברוך הוא הסכים עמו[5]

העת שבו נצטוו בני ישראל

פרשני התורה מסבירים כי בהר סיני נתנו לבני ישראל הציווי לתת מתנות כהונה[6] ברצונם הטוב, ואחר מעשה קורח ועדתו הוחל הנתינה אל הכהנים בתוקף של גזר דין וברית מלח[7].

פרטי דינים

הספרא, על הביטוי התורני ל"דורותיכם" מנמקת כי התורה חייבה את נתינת המתנות כהונה על אף שאין המקדש בנוי ואין הכהנים עוסקים בעבודת המקדש והקרבנות[8].

אף על פי שהתורה העניקה לכהנים את זכות קבלת מתנות למטרת החזקת ידי הכהנים להורות הלכות התורה, יש מסבירים שאפילו כהן שאינו עוסק בתלמוד תורה וגם כהן בעל תשובה, זוכה לקבלת מתנות כהונה[9][דרוש מקור].

רשימת המתנות

חז"ל מנו 24 מתנות כהונה, וחילקו אותן על פי מקום החיוב בנתינה - עשר במקדש, ארבע בירושלים, ועשר בגבולין. ישנן חלוקות נוספות, אך כולן שומרות על המספר עשרים וארבע.

מתנות הנאכלים לכהנים בתוך בית המקדש

 1. חלקים מסוימים מקורבן חטאת שעיקרו מוקרב על המזבח.
 2. חלקים מסוימים מקורבן אשם שעיקרו מוקרב על המזבח.
 3. קורבן שלמים של ציבור).
 4. הנשאר מקורבן העומר המובא בתחילת ספירת העומר.
 5. שיירי קורבן מנחה של אדם מישראל שאיננו כהן שכן מנחה של כהן אינה נאכלת אלא כולה כליל -נשרפת.
 6. קורבן שתי הלחם של חג השבועות.
 7. לחם הפנים המוחלף מדי שבת על השולחן שבתוך ההיכל במקדש.
 8. לוג שמן שהמצורע מביא עם הקורבנות שלו.
 9. חטאת העוף
 10. אשם תלוי

מתנות שנאכלות רק בירושלים

 1. בכור של בהמה טהורה.
 2. ביכורים של פירות משבעת המינים.
 3. "עורות קדשים" -עור בהמות קדשי קדשים שנקרבו על המזבח
 4. המורם מתודה ואיל נזיר (חזה ושוק של קורבן תודה וחזה ושוק של קורבן האיל שמקריב הנזיר בסיום ימי נזירותו)

מתנות הניתנות בגבולין

 1. תרומה גדולה
 2. תרומת מעשר
 3. חלה
 4. ראשית הגז - חלק מכובד מצמר גזיזת כבשים.
 5. שדה אחוזה - שדה שאדם מקדיש ואינו פודה אותו לפני היובל.
 6. זרוע לחיים וקיבה של כל בהמת חולין שאיננה קודש. נקראות גם סתם "מתנות".
 7. פדיון הבן
 8. פדיון פטר חמור - כבש הניתן לכהן תמורת חמור שהוא בכור לאמו האתון.
 9. חרמין - דברים שאדם מחרים ניתנים לכהן
 10. גזל הגר - דבר שאדם גזל ומוחזר עתה לאחר שהנגזל מת ואין לו יורשים. הגזילה מועברת לכהן.

יחס הכהנים כלפי המתנות

פרשני התורה והמדרש ביארו את מעמד הרצוי של הכהנים כלפי המתנות. מפרשני התורה הסבירו שאל לכהן להרגיש את עצמו כמוכלם עבור קבלת מתנת "חינם" אלא להבין שהמתן אינו ניתן לו -אלא להקדוש ברוך הוא, והשם מזכה את הכהן לקבלת פרס זו. כמו כן, על כהן להראות חביבות בקבלתו את המתנות כהונה -מפני שהוא ניתן לו מאת הקדוש ברוך הוא- אף על פי שהמתן הניתן לו אינו שווה סכום כספי חשוב. מאידך, לאשר גיאות הכהן על קבלת הרבה מתנות חשובות, הבטיח התורה ברכה מיוחדת לכהן שלא יבוא לידי גאווה וחטאים למיניהם שבדרך כלל עשירים נכשלים בהם[10].

על ביטוי התורני "מאת בני ישראל" , דורשת המדרש שישנם שלש מדריגות בקבלת המתנות; הראשון הוא שלא יטול הכהן את המתן ביד חזקה ובתקיפות, השני שלא יסייע הכהן בעבודת השדה כדי לזכות למתנותיו ("כהן המסייע בבית הגרנות"), והשלישי שהכהן ימשוך את ידו מלקחת מתן אלא ימתין עד שיתנוהו בדרך של כבוד[11].

על סמך הפסוק "שִׁחַתֶּם בְּרִית הַלֵּוִי אָמַר ה' צְבָאוֹת" (מלאכי ב ח), יש מבעלי התוספות שכתבו שאל לכהן ליטול את המתנות על מנת להחזירם לנותן[12]. כמו כן, יש מסבירים שאל לכהן לסרב מלקבל מתנות כשבאים לתת לו[13].

ההבדלים בין מתנות כהונה למתנות לויים, עניים, ומס המלך

פרשני התורה הסבירו שיש חילוקים יסודיים בין מתנות כהונה לבין מתנות עניים. בין ההבדלים הבולטים הם;

אם שמפרשי התנ"ך מנמקים את מתנות הכהונה והלויה כחלף עבודתם בקודש[14], מתנות הכהונה שונה ממתנות שזוכות בהן הלויים בזה שאינן דווקא תמורת עבודה מסוימת שהכהן מבצע בבית המקדש, וכעיקר, גם כהן שאינו עובד בכלל זוכה לקבלת מתנות[15].

עוד הבדל הוא שמתנות כהונה ניתנות ממובחר היבול ומראשיתו. פרשני התורה אף הסבירו שאל לבעלים ליהנות מיבולם עד נתינת המתנות, וגם שהמתנות יינתנו בדרך של כבוד ושמחה רבה.[16][דרוש מקור]

בימינו

כיום לא ניתן לתת את כל מתנות הכהונה. חלק מן המתנות היה קשור ישירות לבית המקדש (כמו חלקים מן הקורבנות, למשל). מתנות אחרות אסורות לאכילה בטומאה (למשל תרומה וחלה) ומכיוון שההלכה קובעת שכל האנשים בימינו נחשבים טמאי מתים אין באפשרות הכהנים לאכול אותן.

בימינו, אף על פי שבית המקדש אינו בנוי, יש חוב לתת חלק ממתנות הכהונה אל הכוהנים.

 • פדיון הבן נוהג גם היום.
 • זרוע לחיים וקיבה נוהג גם היום (ראה הערך).
 • פדיון פטר חמור הינה מצווה די נדירה, מכיוון שאין אנשים רבים המגדלים חמורים. על כן, מדי פעם מתארגנת קבוצה של חובבי מצווה הקונים ביחד אתון שעדיין לא ילדה על מנת לזכות לקיים את המצווה. הקבוצה מקפידה שלא לצרף כהנים ולויים שכן אם יש כהן או לוי בשותפות העיר הנולד פטור מפדיון. הפדיון נעשה לעתים בטקס רב רושם כאשר החמור מקושט בזרי פרחים.
 • לעומת פדיון פטר חמור, אדם שמגדל בהמות טהורות, בקר, כבשים או עיזים מקפיד לשתף איתו גוי כדי להפטר ממצוות בכור בהמה טהורה. זאת מכיוון שהבכור חייב להיות מוקרב בבית המקדש ואינו נפטר מכך אלא אם נופל בו מום בלי כוונה.
 • תרומת מעשר אינה ניתנת להאכל מכיוון שההלכה מחשיבה את כל האנשים כטמאי מתים, כולל הכהנים, ואין אפשרות לאכלה בטהרה. על כן התרומה נזרקת. כאשר מדובר בכמויות גדולות, ניתן לתת את תרומת המעשר לאכילה לבהמה של כהן. על כן נוהגים למכור את החיות בגני חיות לכהנים ולתת לבהמות שבגן החיות לאכול את תרומת המעשר.
 • את התרומה והחלה מפרישים בכמות מינימלית וזורקים לפח באופן מכובד. ישנם מקומות בחוץ לארץ בהם נותנים לכהן קטן לאכול את החלה. כאשר מדובר בתרומה משמן זית, יש הנוהגים ליתן את השמן לכהנים כשמן להדלקה[17], ויש המסתייגים מכך בשל טענת כהן מבורר.

כהן מוחזק

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – כהן מוחזק

טענת כהן מוחזק (או "כהן מבורר") הוא טענה שלפיה מטילים ספק בייחוסם של הכהנים, היות שמפאת מרחק השנים לא נשמרה מסורת ייחוסם בדייקנות, ולכן יש להימנע מלהתחייב בנתינת מתנות מסוימות לכהנים. לעומת טענה זו, יש מחזיקים כי הכהנים בימינו להם חזקה הלכתית המאפשרת ומחייבת נתינת המתנות אליהם. כנוסף להחזקה האמורה, יש גם מתנות מסוימות שההלכה לא מחייבת לתתם לכהן מיוחס אלא די בכהן מוחזק.

דרשה על אי-נתינת המתנות

במדרש מובא שלעתיד לבוא ה' ידון את הכהנים ואת עם ישראל על אי-נתינת המתנות:

 • יוסף מעונא תרגם בכנישתהון דמעונאי שמעו זאת הכהנים[18] עתיד הקב"ה ליטול את הכהנים ולהעמידם בדין..למה הייתם יגעים בתורה ולא הייתם נהנין מבני כ"ד מתנות כהונה? ואינון אמרין בני ישראל לא יהבין לן כלום!. ..שאל ה' לבנ"י, אומרים (בני ישראל) בית הנשיא לקח ממנו! אמר ה' בית המלך האזינו כי לכם המשפט[19] לכם היה משפט הכהנים, לכם ועליכם מדת הדין נהפכת[20]

דרשה זו הובא בגרסה קצת אחרת בתלמוד ירושלמי[21] אבל מכיל רעיון סימילארי:

 • תרגם יוסי מעוני בכנישתא בטיבריה שמעו זאת הכהנים[22] למא לית אתון לעין (יגעים) באורייתא? לא יהבית לכון כ"ד מתנתא? א"ל לא יהבין לן כלום! והקשיבו בית ישראל למה לית אתון יהבין כ"ד מתנתא דפקידת יתכון בסיני? א"ל מלכא נסיב כולא! ובית המלך האזינו כי לכם המשפט לכם אמרתי[23] וזה משפט הכהנים[24]! עתיד אני לישב עמהן בדין ולפסקן ולאבדן מן העולם[25]

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ראויין היו כל ישראל לאכל בקדשים עד שלא עשו העגל -מכילתא דרבי ישמעאליתרו ב ב
 2. כף מנמק הספורנו לבמדבר ט,יג והרלב"ג לסוף דברי המימים ב, תועלת כ והרקנטי בספרו טעמי המצוות דף ט"ו
 3. מדרש שוחר טוב מזמור ב
 4. כך מופיע בילקוט שמעוני (שמות, דף תס"ט): חייך, מן פלטין דידי לית את זיע, ומותר פתורי את אכיל, וכ"ד ארנונין את נסיב.
 5. פרדר"א פרק ל"ז
 6. על פי הספרא סי' קס, קסא
 7. כך מפרש המלבי"ם את הספרי לבמדבר יח, ח
 8. ספרא לויקרא כב:ג ופירוש התורה סעיף קטן סו
 9. פרשנים למלכים ב כג:ח-ט
 10. ש"ך על התורה חלק ב דפים ר"ב, שנ"ז, תרל"ח
 11. ילקוט שמעוני ויקרא דף רע"ב
 12. כך מנמק התוספות רי"ד (מסכת קידושין פרק א)
 13. ספר "פרי תאר" לרבי חיים בן עטר, יורה דעה סימן ס"א (וגם יורה דעה ש:ד)
 14. רלב"ג לסוף ספר דברי הימים ב
 15. ש"ך על התורה, כרך ב דף שנח
 16. כך ניסח הספר אדרת אליהו להבן איש חי: "לב האדם חוקר למה הקדוש ברוך הוא צוה שניתן לכהן מן הראשית תחלה ולא יהיה כמו מתנות העני שהם לקט שכחה פאה שאינם כי אם באחרונה, מן הטפלים. כי הפאה האדם יניח בסוף שדהו, והשכחה הוא מדבר שנשכח והושלך לאחר הקוצרים, והלקט הוא מדבר הנופל ונמצא, ..מה שאין כן מתנות כהונה הם מובחרים -מן הראשית- ואין רשות לבעלים לאכול בלתי שיתנו לכהן מקודם. והנה הטעם לזה, ..העני הוא בעצמו טפל לעשיר. שהקדוש ברוך הוא החשיב לזה העשיר שנתן לו העושר, ..העושר הוא שפע קדוש וזה העשיר נעשה כלי מוכן, ..על כן ראוי לכבדו ..נמצא שהעשיר יש לו יתרון במעלה יותר מן העני ולכן.. יקחם טפילות ..מה שאין כן הכהן הנה הוא שנעשה כהן נבחר בזה יותר מזה הישראל שנותן המתנות. ואם כן, הוא נחשב יותר ממנו, ולכן.. מתנותיו..מובחרים מן הראשית.. כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם ה'"..אני מצוך לתן לו ראשית..בשביל כי אתה טפל אליו והוא חשוב ממך יען כי בו בחר ה' אלהיך..ואם כן מה דמיון יש לו עם העני ולא ראי זה כראי זה"
 17. ספר שני לוחות הברית (השל"ה)
 18. הושע ה,א
 19. הושע ה,א
 20. .-ילקוט שמעוני ח"ח ד' תקעה הובא מבראשית רבה פרק פ
 21. -ירו' סנה' יג:
 22. אין "זאת" אלא תורה..-קה"ע בסוף הדפוס
 23. שתשגיחו בדבר המשפט הזה שיתנו לכהנים ואתם בעצמיכם גוזלין אותם-פני"מ
 24. דברים יח, ג בשינוי מילת "יהיה"
 25. עתיד אני לייסר אתכם על כך לאבדכם מן העולם-קה"ע בסוף הדפוס)


מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.