ביטול ברוב

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ביטול ברוב הוא כלל שמסתעף מדין רוב בהלכה, ומשמעותו שבמקרה שהתערבו איסור בהיתר, נפסק דין תערובת זו על פי הרוב. כלומר המיעוט יתבטל אל הרוב, ודין כל התערובת יהיה כדין הרוב.

הסתייגויות

 • "לח בלח": כלל זה נוגע לאיסור והיתר במאכלות ואף בשאר איסורים. אך במאכלות אסורים למעשה דין זה חל רק בחתיכות נפרדות שנתערבו, שהחתיכה האסורה 'בטלה' ברוב החתיכות המותרות. אך אם חתיכת איסור התבשלה יחד עם חתיכות היתר, התערובת כולה אסורה באכילה בגלל הכלל ההלכתי שטעם כעיקר, ורק אם ההיתר הוא פי ששים מהאיסור אז התערובת מותרת, כי אז האיסור "בטל בשישים".
ומכאן נובעת הבחנה בסיסית בין תערובת "יבש ביבש" (פירות, חתיכות בשר, או בקבוקי משקה). לתערובת "לח בלח" (חיבור החומרים כמו שני משקים, או דברים שהתבשלו או נכבשו יחד).

קיימת מחלוקת בין רש"י לתוספות אם מין במינו הוא גם ביבש או רק בלח[2].

מקור הדין

מקור הדין הוא מן הפסוק ”אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת”[3] שממנו לומדים את דין רוב הכללי,[4] ולפי רבים, אף את דין "ביטול ברוב" ספיציפית.[5]

נחלקו האחרונים בביאור עניין הכלל: לפי שיטת כמה אחרונים כמו שלומדים דין רוב עצמו, נלמד דין ביטול ברוב. המקור לדין רוב בהלכה הוא כאמור מן הפסוק הדן בהלכות בית דין העברי ואומר ”אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת”[3] כי יש להכריע על פי החלטת הרוב. מפסוק זה, מסבירים האחרונים הללו, אנו למדים שני דינים: האחד, כי הרוב מכריע את הספק, ויש להכריע לפי החלטת הרוב. הכלל השני הוא, שהמיעוט נתהפך לרוב והרי הוא כאילו גם הוא חלק מהרוב, שלולי כן לא היה יכול בית הדין לפסוק את ההלכה, שהרי בסנהדרין צריך להיות מספר קצוב של דיינים, שבעים ואחת (סנהדרין גדולה) עשרים ושלושה (סנהדרין קטנה) או שלושה (בית דין רגיל), ובחלק מן הדינים הכרעת בית דין היא מחילה את עצם הדין ולא רק מגלה את ההלכה, למשל בדיני קנסות, ואם המיעוט לא יצטרף לפסק ההלכה לא יהיה לפסק תוקף, ומכיוון שאנו רואים שהתורה אמרה להכריע על פי רוב הדיינים ואז הדין שריר וקיים, אנו למדים שדעת המיעוט התבטלה כמי שאיננה ואף הצטרפה לדעת הרוב לחזקו, וממילא אנו למדים מכך גם לשאר דיני התורה שניתן להכריע את המיעוט להתהפך כדין הרוב.[6]

אחרונים אחרים מסבירים את העניין באופן שונה. מדין "אחרי רבים להטות" אנו רואים כלל אחד: שהרוב אינו יכול להשפיע על המיעוט, ובכל מקום בו ישנן שתי אפשרויות; השפעת המיעוט על הרוב או השפעת הרוב על המעוט אנו מעדיפים את השפעת הרוב על המיעוט. אם כן, כאשר מתערבות חתיכות בשר אסורות בחתיכות בשר מותרות, ועומדות בפנינו שתי ברירות; לאסור את כל הקערה מכוח המיעוט האסור או להתיר את כולה, אנו נאלצים להתיר את כולה כדי שהמיעוט האסור לא ישפיע על הרוב המותר.[7]

שני הסברים אלו באים לידי ביטוי הלכתי בנידון האם יש מקום להחמיר ולא לאכול דבר שנתבטל ברוב. על פי ההסבר הראשון, האיסור נהפך להיתר לגמרי ואם כן אין כל מקום להחמיר, אך על פי ההסבר השני האיסור עדיין קיים ולכן ניתן להחמיר ולהימנע מאכילת התערובת.[8]

היתר נהפך לאיסור

עוד נידון הלכתי נתלה בעניין זה, האם היתר שנפל לרוב איסור יהפך לאיסור או לא. על פי ההסבר הראשון ניתן לומר שאכן יהפך גם ההיתר לאיסור, אך על פי ההסבר השני מכיוון שאף אם לא יתבטל ההיתר באיסור לא ישפיע הדבר על דין התערובת כולה משום שהיא תשאר אסורה מדין ספק[9] אין צורך בהכרעת הרוב על המיעוט והמיעוט יכול להשאר בהיתרו.[10]

גדר הכלל

נחלקו האחרונים בגדר הכלל האם מדובר בדין וודאי או בדין ספק. השאלה היא האם האיסור נתהפך להיתר על ידי דין ביטול ברוב וממילא מותר לאכול את כל התערובת למרות שבאופן זה ברור שגם האיסור עצמו יאכל, או שמא האיסור עצמו לא נהפך להיתר, ומותר בדין שחל רק מחמת ספק ומכיוון שאיננו יודעים האם אנו אוכלים איסור או היתר מותר לנו להסתמך מספק על דין הרוב האומר כי יש להניח שחתיכת בשר שהוצאה מתוך קערה ובה הרבה חתיכות בשר, היא מהרוב המותר ולא מהרוב האסור.[11]

מהו רוב

קיימות שתי דיעות בהגדרת רוב (כשמדובר בכמות) א. פי שניים: ההיתר כפול מהאיסור[12]. ב. יותר: ההיתר רב יותר מן האיסור. נידון נוסף ישנו, האם בתערובת פריטים מתחשבים בגודלם או רק במספרם אך יש מהאחרונים שטענו שבדבר זה לא נחלקו מעולם שכן אם יחתכו החתיכות (לגדלים שוים) תהיה הגדולה רבה במספר[13].

אין מבטלין איסור לכתחילה

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – אין מבטלין איסור לכתחילה

ההלכה היא שאסור לכתחילה לגרום לאיסור להתבטל ברוב. אך ישנם הבדלים בתחולת כלל זה בין איסור דאורייתא ודרבנן.[14]

דברים שאינם מתבטלים

תבנית סטנדרטית המכילה שלושים ביצים. הביצים נחשבות לפי דעה אחת ל"דבר שדרכו לימנות" שאינו מתבטל, אך לפי דעה אחרת מכיוון שהביצים נמכרות לעיתים לפי משקל, אין להן חשיבות מיוחסת והן בטלות ברוב
על בעל חיים שלם כברייתו שהתערב במאכל לא תקף דין "ביטול ברוב" מפני שהוא כברייתו

מן התורה כמעט כל דבר בטל בכל רוב שהוא, אפילו אחד בשניים. אך מדרבנן יש כמה דברים שאינם מתבטלים:

חמץ בפסח

בחמץ שהתערב בהיתר בחג הפסח אינו בטל כלל אפילו בשיעור קטן ביותר, בין במינו ובין בשאינו מינו. לדעת התוספות, זה מפני חומרא דחמץ, משום שיש בו איסור כרת. לדעת הרמב"ם, חמץ אינו בטל משום שהוא דבר שיש לו מתירין.

בריה

בריה זהו דבר שנשאר כברייתו ולא התרסק או השתנה, ולכן הוא יותר חשוב משאר דברים ואינו מתבטל.

חתיכה הראויה להתכבד

חתיכה הראויה להתכבד (חהר"ל או חר"ל) היא הגדרה לחתיכת מאכל שמקובל באותו מקום להגישה לפני האורחים בתור מנה חשובה, למשל שניצל או רבע עוף על פי המקובל בישראל ה'תשע"ה, ומחמת חשיבותה אינה בטלה ישנה מחלוקת בראשונים בין הטור לתוספות[15] אם טעם דין זה הוא כמו דבר שבמניין שדבר חשוב אינו בטל או כמו בריה.

דבר שיש לו מתירין

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – דבר שיש לו מתירין

דבר שיש לו מתירין (דשיל"מ) זהו דבר שבהמשך הזמן יהיה מותר מעצמו, (לדוגמה: ביצה שנולדה ביום טוב) ולכן לא רצו חכמים להשתמש בהיתר ביטול ברוב כי ממילא זה יהיה מותר בהמשך. ישנם פירושים נוספים בראשונים לדין זה. הגישה הפשטנית בתלמוד היא שכלל זה תקף רק בספק מהתורה[16] אך לפי דעת רב אשי הכלל תקף גם בספק מדרבנן[17] וכן נפסקת ההלכה[18] אם כי יש שחולקים על פסיקה זו.[19]

לפעמים גם דבר שיש לו מתירין בטל, כאשר האיסור אינו בעין. מסיבה זו פוסק רב מתנה שעצים שנשרו מהדקל בשבת מרבה עליהם עצים מוכנים ומבטלן, כי למרות שלרב אשי דבר שיש לו מתירין אינו בטל אפילו באיסור מדרבנן של מוקצה, כאן האיסור אינו בעין שכבר החל להשרף ולהשתנות ממראהו הראשון.[20]

בנוסף, הדין שדבר שיש לו מתירין אינו אלא במינו; בתערובת מין בשאינו מינו, הוא בטל בששים כמו שאר איסורי התורה.

דבר שבמניין

דבר שבמנין זהו דבר שרגילים למכרו במספר של יחידות ולא במשקל או על פי נפח. בתלמוד הובאו מספר דעות בגדר זה. לדעת רבי מאיר ”את שדרכו למנות מקדש”[21] כלומר: כל דבר שבמניין אינו בטל, ובביאור שיטתו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, לדעת ריש לקיש "כל שדרכו לימנות שנינו" כל דבר שדרכו לימנות ולמכר לפי מניין נחשב כדבר חשוב, גם אם לפעמים מוכרים אותו במשקל (כמו למשל ביצים בזמן חז"ל), ואילו לדעת רבי יוחנן "את שדרכו לימנות", רק דבר שתמיד נמכר במניין ולא במשקל נחשב לדבר חשוב שאינו מתבטל ברוב[22]. (עוד נחלקו הראשונים אם "את שדרכו לימנות שנינו הם רק עשרה דברים שאינם בטלים כפי משמעות שיש בירושלמי או שלא[23]). לדעת רבי יהודה גם רבי יוחנן מודה ש"כל שדרכו לימנות"[24]. ולדעת חכמים יש רשימה מוגבלת של ששה דברים שאינם בטלים שהם אגוזי פרך, רימוני באדן, חביות סתומות, חלפות תרדין, קלחי כרוב, דלעת יונית, ורבי עקיבא מוסיף דבר שביעי - ככרות לחם של בעל הבית[25].

להלכה נחלקו הפוסקים: לדעת הרמב"ם[26] והשולחן ערוך[27] רק שבעה דברים אינם מתבטלים, ואילו לדעת הרמ"א[28] יש להחמיר גם בדברים אחרים שנמכרים במנין שאינם בטלים.

מדברי הראשונים בטעם דין זה עולה משמעות שדין זה אינו דומה לשאר הדינים שאינם מתבטלים בכך שאפילו למי שמודה במקרים מסוימים שיתבטלו עדיין במקרים של הפסד מועט נשאיר את המצב על כנו ולא נבטלו, וגם שטעם זה מצטרף עם עוד טעמים להכריע שלא יתבטל [29].

דבר דעביד לטעמא

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – דבר דעביד לטעמא

איסור שנותן טעם בתערובת למרות שיש פי שישים כמות של היתר כנגדו, אינו בטל.

יין נסך

חלק מסוגי היין נסך אינם בטלים כלל.

שיטת הרמב"ם

הרמב"ם סובר, שחמץ בפסח שהתערב בדבר שאינו חמץ, אמנם מותר באכילה אך אם יש בו כזית עוברים עליו באיסור בל יראה.[30]

ההסבר בדבר הוא, משום שלשיטתו אין האיסור המתבטל נהפך להיתר, ולכן אם כל הכזית ביחד נמצא בבית, ממילא לא שייך לגביו ביטול שהרי יש בבית זה כזית חמץ. מה שאין כן לעניין אכילה, לעולם אין יכולים לאכול הכל ביחד ממש.

ביטול לח בלח

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – נותן טעם

בתערובת לחה כגון תבשילים קבעו חכמים שהביטול הוא אחד בשישים, כלומר צריך שיהיה פי שישים כנגד המיעוט כדי שהוא יתבטל. יסוד הדין הוא דאורייתא משום שרק לא נרגש טעם האיסור (טעם כעיקר). אך במקרים שונים דין זה הוא מדרבנן. לפעמים גם בתערובת של פריטים (יבש ביבש) לא מספיק רוב וצריך דווקא ששים.

ביטול ברוב בדיני ממון

דיון רחב התרחש בדור השני והשלישי לאמוראים האם קיים דין ביטול ברוב בדיני ממונות. קיימת הסכמה כללית כי דיני ביטול ברוב אינה יכולה להשפיע על דיני ממונות בהלכה, והשאלה היא רק האם יש משמעות לביטול ברוב כהשפעה על איסורים התלויים בשורשם בדיני ממונות.

שאלה כזו נתעוררה בבית מדרש טבריה שבראשותו של רבי יוחנן בין קבוצה מתלמידיו, אודות משנה במסכת ביצה[31] האומרת כי כאשר אשה לווה מחברתה תבלין או מלח לתבשיל אותה בישלה לכבוד החג, דין התבשיל לעניין תחום שבת מתייחס כאילו היה מאכל משותף של המשאילה והשואל יחד, ואסור לטלטל את התבשיל מחוץ לאלפיים אמה מהמקום בו שבתה המשאיל בערב שבת בין השמשות.

ביטול ברוב בממון לעניין איסורים

השאלה שהתעוררה בבית המדרש היא מדוע לא יועיל דין ביטול ברוב על המלח והעיסה. רבי אבא הגיע באותה תקופה בפעם הראשונה לבית המדרש של רבי יוחנן, והוא הציע את התשובה האומרת שדין ביטול ברוב אינו מועיל כאשר מדובר בדין ממוני, כלומר: מכיוון ששורש האיסור, תלוי בדין הבעלות של המשאילה, וזה אינה בטל ברוב, נותר האיסור על כנו כאילו היה התבשיל של המשאילה. כדוגמה לדבריו הוא הסביר, שכמו שברור שכאשר יתערב קב חיטים בעשרה קבין של אדם אחר לא תתבטל הבעלות המשפטית על החפץ, כך גם כאן למרות שהמלח מעורב בתבשיל והוא מיעוט בתוכו, דין הממון על התבשיל לא יתבטל. בני בית המדרש ששמעו את הסברא ביטלו אותה כלאחר יד.

התקיים דיון בין אמוראי בבל מדוע ביטלו אמוראי ארץ ישראל את דבריו של רבי אבא: רבי אושעיא הסביר, כי לדעתו ברור שגם דין הממון מתבטל כאשר הוא מתערב ברוב. יש מפרשני התלמוד שאמרו כי גם לפי רבי אושעיא לא ייתכן שדין הממון יתבטל לגמרי, ולא יקח השני כסף על ממונו שהתערב בתוך ממונו של חבירו, אלא השאלה היא רק על גוף החפץ, האם דין הממון על החפץ עצמו נותר של זה שהיה ממונו לפני התערובת, או שמא נותרה לו רק זכות ממונית בתערובת אך לא זכות פיזית על הממון שהתערב. רב ספרא תמה על דבריו.

ממון שיש לו תובעין ושאין לו

כאן נכנס לתמונה אביי וחילק חילוק חדש, ולדבריו זה ההסבר של שיטת אמוראי ארץ ישראל: קיים חילוק בין "ממון שיש לו תובעין" ממון שיש אדם שתובע אותו ובעליו רוצה לקבלו חזרה לבין "ממון שאין לו תובעין" זכות ממונית שבעליה וויתר עליה שהיא מתבטלת כליל. בעוד שממון שיש לו תובעים אכן אינו מתבטל, הרי שממון ש"אין לו תובעין" כדוגמת מלח שהושאל במטרה שלא להחזירו אלא את תמורתו הכספית, בטל ברוב.

רב ספרא ביטל את החילוק בין "ממון שיש לו תובעים" לבין "ממון שאין לו תובעים". כראיה לדבריו הוא הביא את שיטת רבי יוחנן בן נורי במסכת עירובין האומר כי גם חפצי הפקר קונים שביתה לעניין תחום שבת, כך שמותר לטלטל אותם רק אלפים אמה ממקום מושבם. ומכאן שדיני הממון של חפץ אינו משתנה אם יש לו תובעים או אם אין לו תובעים. על כך השיב לו אביי כי אין להשוות בין סוגיה זו של מסכת עירובין, כי אמנם לממון שאין לו תובעים יש דין ממון בכל מצב, אך כאן אנו רוצים לבטל רק את דין האיסור שחל מחמת הממון, ולא את דין הממון עצמו.

לקריאה נוספת

 • מקור ביטול ברוב; יסוד ביטול ברוב; בתוך: אוצר עיונים, ש"ס מתיבתא, חולין, כרך ו, מערכות נג-נד, עמ' א-כו.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ רבי יהודה, רב ושמואל, רש"י רי"ף (כפי שהסביר את דבריו הרשב"א, ולא כהסבר הר"ן בנדרים נב:) ועוד.
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף פב עמוד א.
 3. ^ 3.0 3.1 ספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ב'.
 4. ^ רש"י מסכת חולין דף צח עמוד ב ד"ה דמדאוריתא.
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ג עמוד ב רש"י ד"ה אפילו באלף לא בטיל
 6. ^ רבי חיים סולובייצ'יק חידושי הגר"ח (סטנסיל) על מסכת סנהדרין, רבי שמעון שקאפ ספר שערי ישר חלק א שער ג.
 7. ^ רבי יצחק מאיר אלטר ה"חידושי הרי"מ" מגור, ספר פני אברהם סימן לז.
 8. ^ על פי ספר חתן סופר בפתיחה לשיטת רוב.
 9. ^ רבי שמעון שקופ מוכיח שזו היא מחלוקת רש"י ותוס' בזבחים לגבי דין "איסורים מבטלין זה את זה".
 10. ^ על פי ספר פני אברהם שם
 11. ^ בנוגע להלכה בזה נחלקו הפוסקים, ראה הערך "ביטול ברוב", באתר ויקישיבה
 12. ^ כן מפורש ברמב"ם פ' ט"ו ממאכ"א
 13. ^ סיכום השיטות פתחי תשובה יו"ד קט ס"ק א
 14. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ד עמוד א. וראו שולחן ערוך יורה דעה, צט, ו.
 15. ^ תוספות, מסכת עבודה זרה, דף עד עמוד א
 16. ^ מהלך כל הסוגיא בתלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ג עמוד ב
 17. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ד עמוד א
 18. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שביתת יום טוב, פרק א', הלכה כ', משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שביתת יום טוב, פרק ב', הלכה ו', שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקיג, סעיף א
 19. ^ מרדכי השלם, ביצה סימן י'
 20. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ד עמוד ב
 21. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ג עמוד ב.
 22. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ג עמוד ב
 23. ^ תוספות ותוספות הרא"ש יבמות דף פא ע"ב וראה שאר הראשונים שם
 24. ^ תוספות יבמות פא ע"ב על פי ברייתא דקציעות ביצה ד עמוד א
 25. ^ שם
 26. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק ט"ז, הלכה ג'.
 27. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קי, סעיף א
 28. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קי, סעיף א
 29. ^ ראה רש"י יבמות פב עמוד א ובתוספות שם ובתוספות הרא"ש שמצרף הטעם של חתיכה למין במינו
 30. ^ פרי מגדים בפתיחה לסימן רמב
 31. ^ תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף לח עמוד א
Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0