משרד הפנים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Disambig RTL.svg המונח "שר הפנים" מפנה לכאן. לערך העוסק במלאך מטטרון, ראו מטטרון.
משרד הפנים
Ministry of Interior.svg
מטה המשרד בירושלים
מטה המשרד בירושלים
מידע כללי
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
סוכנות בת רשות האוכלוסין וההגירה
תאריך הקמה 14 במאי 1948
ממשלה Emblem of Israel.svg ממשלת ישראל
שר משה ארבל
תאריך כניסה 19 באפריל 2023
מנכ"ל רונן פרץ
מטה מרכזי רחוב קפלן 2, קריית הממשלה, ירושלים
http://www.moin.gov.il

משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האחראי על השלטון המקומי, מדיניות האוכלוסין וההגירה במדינת ישראל. כמו כן אחראי המשרד על רישוי עסקים, חופי הרחצה, החלת שעון הקיץ ועוד. בשנת 2008 הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה[1], רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר באחריותה נמצא כל נושא המעמד האישי בישראל הכולל: תעודות זהות, דרכונים, אשרות כניסה ושהייה בארץ (ויזה).

תפקידים

1. שלטון מקומי:

 • תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי
 • תקצוב ופיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהן
 • לווי והכוונת הפעילות של הרשויות המקומיות
 • פיקוח ובקרה על פעילות הרשויות המקומיות
 • קביעת גבולות מוניציפליים בין רשויות
 • קביעת מדיניות ופיתוח שירותי החירום ברשויות המקומיות
 • אחראי על ייזום וקידום חקיקה ברישוי עסקים, ליווי הרשויות המקומיות בתחום ורישוי העסקים באזורים ללא שיפוט

2. בחירות ברשויות המקומיות:

 • אישור פנקס הבוחרים
 • אישור רשימות מועמדים
 • ניהול הליך הבחירות
 • פרסום תוצאות הבחירות

3. עדות לא יהודיות:

 • תקצוב ופיקוח על פעילותן של העדות הלא יהודיות בישראל

4. רשות המאגר הביומטרי הלאומי:

 • ניהול, אבטחה והגנה על הפרטיות של מאגר הנתונים הביומטריים
 • תמיכה במערך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים החכמים של רשות האוכלוסין

5. שעון קיץ:

 • הודעה על מועד תחילת שעון וסיומו

6. חופי רחצה:

 • הכרזה על חופי רחצה
 • קביעת תקנים לנקודות הצלה
 • פיקוח על חופי הרחצה
 • פתיחת עונת הרחצה בישראל
 • סגירת חופים בשל זיהום או העדר מצילים

7. מדיניות אוכלוסין והגירה:

 • יישום מדיניות הממשלה בתחום האוכלוסין ובנתינים זרים
 • יישום סמכויות שר הפנים בתחום האוכלוסין ובנתינים זרים

מבנה

 • לשכת שר הפנים
 • לשכת המנהל הכללי
 • לשכת המשנה למנהל הכללי
 • לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי
 • חשבות
 • הלשכה המשפטית
 • מינהל שלטון מקומי
 • מינהל הפיתוח הכלכלי
 • מינהל שירותי חירום
 • המינהל לתפקידים מיוחדים
 • מטה התכנון הלאומי
 • אגף דוברות, תקשורת, הסברה ופניות ציבור
 • אגף בכיר ביקורת ברשומ"ק
 • אגף בכיר ביקורת פנימית
 • אגף בכיר לעדות דתיות
 • אגף בכיר פיקוח על בחירות ברשויות המקומיות
 • אגף בכיר רישוי עסקים
 • אגף בכיר פיתוח הון אנושי ברשומ"ק
 • אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק
 • אגף בכיר פיתוח אזוריות
 • אגף בכיר תכנון מפת השלטון המקומי
 • אגף בכיר פיתוח כלכלי
 • אגף בכיר פריפריה חברתית
 • אגף בכיר תכנון ומדיניות
 • אגף מינויים וחשבים מלווים
 • מחוז חיפה
 • מחוז צפון
 • מחוז ת"א
 • מחוז מרכז
 • מחוז ירושלים
 • הממונה על היישובים הישראלים באיו"ש
 • מחוז דרום
 • ממונה על מניעת הגזענות והאפליה
 • מינהל התכנון
 • רשות האוכלוסין וההגירה
 • רשות המאגר הביומטרי הלאומי

שר הפנים

תפקיד שר הפנים היה תמיד אחד התפקידים הנחשקים בממשלות ישראל, בשל סמכויותיו הרבות, כגון קביעת מדיניות הגירה ותקציבי השלטון המקומי.

לשר הפנים מגוון סמכויות מתוקף חוקים שונים שנחקקו עם השנים ביניהם ניתן למנות:

מכוח חוק האזרחות:[2]

 • הענקת אזרחות לאדם מכוח "הענקה" במקרים מיוחדים.
 • הענקת אזרחות לאנשים המבקשים לחיות בישראל, שלא מכוח חוק השבות.
 • סמכות לאפשר התאזרחות לאדם שנישא לישראלית ולהפך.
 • רשאי באישור בית המשפט לשלול אזרחות ממי שהורשע בעבירות ביטחוניות, ומפר אמונים כלפי מדינת ישראל.

מכוח חוק הכניסה לישראל:[3]

 • להעניק אשרת כניסה לישראל.
 • לבטל אשרת כניסה לישראל.
 • לבטל אשרת כניסה בטרם הגעת הנתין הזר לישראל, ואף בעת שהנתין הזר נמצא בישראל תוך מתן נימוק ראוי להחלטתו.
 • להעניק אשרת שהייה לאנשים שנכנסים ארצה.
 • להאריך אשרות שהייה בהתאם לצורך.
 • להעניק אשרות שהייה לעובדים זרים.
 • להטיל ערובה על אדם שיש חשד שמא אם ייכנס לישראל, לא ייצא ממנה.
 • לגרש אנשים שנכנסו לישראל שלא כחוק, או אנשים שנשארו בישראל מעבר לתקופה שבה ניתנה להם אשרת שהייה.
 • לבטל אשרות שהייה, בהתאם לסעיף 11 לחוק הכניסה לישראל.
 • סעיף 14(א) לחוק מסמיך את שר הפנים באופן להתקין תקנות מכוחו.

מכוח חוק השבות:[4]

 • למנוע עליה של יהודי אשר עלייתו יכולה לסכן את בריאות הציבור, את ביטחון המדינה, או כאשר "העולה" הוא בעל עבר פלילי שעלול גם הוא לסכן את שלום הציבור.
 • סעיף 5 לחוק השבות קובע כי הסמכות בהתאם לחוק, מוקנית לשר הפנים, והוא גם רשאי להתקין תקנות מכוחו של חוק השבות.

מכוח פקודת העיריות:[5]

 • להתיר לעירייה לפעול מחוץ לתחומה לשם סיוע לרשות מקומית לפי תנאים שקבע, וזאת בהתקיים מצב חירום.
 • להכריז שאזור פלוני הכלול בתחום העירייה יהיה רובע עירוני.
 • לשנות תיאורו של תחום עירייה.
 • להרחיב בהכרזה את תחומה של עירייה פלונית על-ידי הכללת שטח שנקבע בצו.
 • להקים עיריות חדשות.
 • לקבוע את מספר החברים של מועצה העומדת לבחירה בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים.
 • סעיף 206 קובע שלא אישרה המועצה את תקציב העירייה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים מיום עריכת הבחירות לראש העירייה – בתוך שישה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העירייה, כפי שיורה שר הפנים.
 • למנות ועדה קרואה למילוי תפקידי המועצה וראש העירייה או תפקידי המועצה כאשר מופסקת כהונתם בהתאם סעיף 206.
 • להאריך את התקופה לאישור התקציב על ידי המועצה לתקופה נוספת.
 • לאשר תקציב עיריות - לא אישר השר את תקציב העירייה, יורה לראש העירייה להגיש לו הצעת תקציב מתוקנת בתוך תקופה שיקבע.
 • לשנות או לדחות פריט בתקציב העיריות, או להוסיף פריט אם הוספתו היא, לדעתו, חיונית לטובת הציבור.

רשימת שרי הפנים

Emblem of Israel alternative.svg
שרי הפנים בממשלות ישראל
מס' דיוקן שם

(תקופת חיים)

סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Yitzhak Gruenbaum 1948.jpg יצחק גרינבוים

(1879-1970)

הציונים הכלליים ה' באייר ה'תש"ח ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 10 במרץ 1949 הזמנית
2 Moshe Shapira.jpg משה שפירא

(1902-1970)

החזית הדתית המאוחדת
הפועל המזרחי
ט' באדר ה'תש"ט ו' בטבת ה'תשי"ג 10 במרץ 1949 24 בדצמבר 1952 הראשונה
השנייה
הפועל המזרחי השלישית
3 Israel Rokach 1950.jpg ישראל רוקח

(1896-1959)

הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג ט' בתמוז ה'תשט"ו 24 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955 הרביעית
החמישית
(2) Moshe Shapira.jpg משה שפירא

(1902-1970)

הפועל המזרחי ט' בתמוז ה'תשט"ו י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955 השישית
4 Israel Bar-Yehuda.jpg ישראל בר-יהודה

(1895-1965)

אחדות העבודה - פועלי ציון י"ח בחשוון ה'תשט"ז ט"ז בכסלו ה'תש"ך 3 בנובמבר 1955 17 בדצמבר 1959 השביעית
השמינית
(2) Moshe Shapira.jpg חיים משה שפירא

(1902-1970)

מפד"ל ט"ז בכסלו ה'תש"ך י"ב בתמוז ה'תש"ל

נפטר בכהונתו

17 בדצמבר 1959 16 ביולי 1970

נפטר בכהונתו

התשיעית
העשירית
האחת עשרה
השתים עשרה
השלוש עשרה
הארבע עשרה
החמש עשרה
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה גולדה מאיר
5 Yossef Burg 1969.jpg יוסף בורג

(1909-1999)

מפד"ל ל' באב ה'תש"ל י"ג בסיוון ה'תשל"ד 1 בספטמבר 1970 3 ביוני 1974
השש עשרה
6 Shlomo Hillel 1970.jpg שלמה הלל

(1923-2021)

המערך השני

העבודה

י"ג בסיוון ה'תשל"ד י"ד בחשוון ה'תשל"ה 3 ביוני 1974 30 באוקטובר 1974 השבע עשרה
(5) Yossef Burg 1969.jpg יוסף בורג

(1909-1999)

מפד"ל י"ד בחשוון ה'תשל"ה כ"ח בכסלו ה'תשל"ז

הודח ע"י רה"מ

30 באוקטובר 1974 20 בדצמבר 1976

הודח ע"י רה"מ

מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה יצחק רבין
(6) Shlomo Hillel 1970.jpg שלמה הלל

(1923-2021)

המערך השני

העבודה

כ"ח בטבת ה'תשל"ז ד' בתמוז ה'תשל"ז 18 בינואר 1977 20 ביוני 1977
(5) Yossef Burg 1969.jpg יוסף בורג

(1909-1999)

מפד"ל ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז באלול ה'תשמ"ד 20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 השמונה עשרה
התשע עשרה
העשרים
7 Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg ראש הממשלה
שמעון פרס

(1923–2016)

המערך השני

העבודה

ט"ז באלול ה'תשמ"ד ל' בכסלו ה'תשמ"ה 13 בספטמבר 1984 24 בדצמבר 1984 העשרים ואחת
8 הרב יצחק פרץ (cropped).JPG יצחק חיים פרץ

(1938-)

ש"ס ל' בכסלו ה'תשמ"ה ה' בטבת ה'תשמ"ז 24 בדצמבר 1984 6 בינואר 1987
העשרים ושתיים
9 Yitzhak Shamir 1992 Dan Hadani Archive (1).jpg ראש הממשלה

יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד

חרות

ה' בטבת ה'תשמ"ז י"ד בטבת ה'תשמ"ט 6 בינואר 1987 22 בדצמבר 1988
10 Aryeh Deri HC(cropped).jpg אריה דרעי

(1959-)

ש"ס י"ד בטבת ה'תשמ"ט כ"ח באייר ה'תשנ"ג 22 בדצמבר 1988 19 במאי 1993 העשרים ושלוש
העשרים וארבע
העשרים וחמש
י"א בסיוון ה'תשנ"ג כ"ח באלול ה'תשנ"ג 31 במאי 1993 14 בספטמבר 1993
11 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11) (cropped).jpg ראש הממשלה

יצחק רבין

(1922-1995)

העבודה כ"ח באלול ה'תשנ"ג כ"ז באדר א' ה'תשנ"ה 14 בספטמבר 1993 27 בפברואר 1995
12 UziBaram.jpg עוזי ברעם

(1937-)

כ"ז באדר א' ה'תשנ"ה ט' בסיוון ה'תשנ"ה 27 בפברואר 1995 7 ביוני 1995
13 Flickr - Government Press Office (GPO) - Prime Minister Yitzhak Rabin and President Haim Herzog during the inauguration of the Supreme Court Building in Jerusalem. (cropped1).jpg דוד ליבאי

(1934-2023)

ט' בסיוון ה'תשנ"ה כ' בתמוז ה'תשנ"ה 7 ביוני 1995 18 ביולי 1995
14 Ehud Barak D612-114 (cropped).jpg אהוד ברק

(1942-)

העבודה

לא ח"כ

כ' בתמוז ה'תשנ"ה כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו 18 ביולי 1995 22 בנובמבר 1995
15 Haim Ramon.jpg חיים רמון

(1950-)

העבודה כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו א' בתמוז ה'תשנ"ו 22 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996 העשרים ושש
16 Eli Suissa.jpg אליהו סויסה

(1956-)

ש"ס א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 18 ביוני 1996 6 ביולי 1999 העשרים ושבע
17 Sharansky (cropped).jpg נתן שרנסקי

(1948-)

ישראל בעליה כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט ח' בתמוז ה'תש"ס 6 ביולי 1999 11 ביולי 2000 העשרים ושמונה
(15) Haim Ramon.jpg חיים רמון

(1950-)

ישראל אחת
העבודה
י"ב בתשרי ה'תשס"א י"ב באדר ה'תשס"א 11 באוקטובר 2000 7 במרץ 2001
18 Eli Yishai 2009 (cropped).jpg סגן רה"מ

אלי ישי

(1962-)

ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א י"ב בסיוון ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 23 במאי 2002 העשרים ותשע
כ"ג בסיוון ה'תשס"ב כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
19 Emblem of Israel alternative.svg אברהם פורז

(1945-)

שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג כ"א בכסלו ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 4 בדצמבר 2004 השלושים
20 Ophir Pines-Paz.jpg אופיר פינס-פז

(1961-)

העבודה-מימד

העבודה

כ"ט בטבת ה'תשס"ה כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה אריאל שרון
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה בפועל אהוד אולמרט
21 Roni Bar-On.jpg רוני בר-און

(1948-)

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו י"ח בתמוז ה'תשס"ו 4 במאי 2006 4 ביולי 2007 השלושים ואחת
22 Meir Sheetrit D938-003 (cropped1).jpg מאיר שטרית

(1948-)

י"ח בתמוז ה'תשס"ו ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
23 Eli Yishai 2009 (cropped).jpg סגן רה"מ

אליהו ישי

(1962-)

ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 השלושים ושתיים
24 Ranan Hartman and Gideon Sa'ar, August 2017 (7870) (cropped) (cropped).jpg גדעון סער

(1966-)

הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג י"א בחשוון ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 4 בנובמבר 2014 השלושים ושלוש
הליכוד
25 Gilad Erdan (cropped).jpg גלעד ארדן

(1970-)

י"א בחשוון ה'תשע"ה כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בנובמבר 2014 14 במאי 2015
26 Silvan Shaloml (cropped).jpg המשנה לרה"מ

סילבן שלום

(1958-)

כ"ה באייר ה'תשע"ה ט"ז בטבת ה'תשע"ו 14 במאי 2015 27 בדצמבר 2015 השלושים וארבע
(10) Aryeh Deri HC(cropped).jpg אריה דרעי

(1959-)

ש"ס ט"ז בטבת ה'תשע"ו ד' בתמוז ה'תשפ"א 27 בדצמבר 2015 13 ביוני 2021
השלושים וחמש
27 Emblem of Israel.svg איילת שקד

(1976-)

ימינה ד' בתמוז ה'תשפ"א ה' בטבת ה'תשפ"ג 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 השלושים ושש
(10) Aryeh Deri HC(cropped).jpg המשנה לרה"מ

אריה דרעי

(1959-)

ש"ס ה' בטבת ה'תשפ"ג ב' בשבט ה'תשפ"ג

הודח ע"י רה"מ

29 בדצמבר 2022 24 בינואר 2023

הודח ע"י רה"מ

השלושים ושבע
מילוי מקום על-ידי השר מיכאל מלכיאלי
28 Moshe Arbel (cropped).jpg משה ארבל

(1983-)

ש"ס כ"ח בניסן ה'תשפ"ג מכהן 19 באפריל 2023 מכהן

רשימת סגני שר הפנים

תמונה שם תחילת כהונה סוף כהונה סיעה ממשלה
Shlomo-Yisrael Ben-Meir, 1969.jpg ישראל שלמה בן-מאיר 1959 1969 המפד"ל ממשלת ישראל התשיעית
ממשלת ישראל העשירית
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
ממשלת ישראל השלוש עשרה
Goldshmidt yosef.jpg יוסף גולדשמידט 1969 1970 המפד"ל ממשלת ישראל החמש עשרה
PikiWiki Israel 34507 People of Israel.jpg רפאל פנחסי 1990 1990 ש"ס ממשלת ישראל העשרים וארבע
Salah Tarif (7631373532) (cropped).jpg סאלח טריף 1995 1996 העבודה ממשלת ישראל העשרים וחמש
David Azulai.jpg דוד אזולאי 2001 2003 ש"ס ממשלת ישראל העשרים ותשע
Emblem of Israel.svg ויקטור בריילובסקי 2003 2004 שינוי ממשלת ישראל השלושים ואחת
Emblem of Israel.svg רוחמה אברהם 2005 2006 קדימה
Emblem of Israel.svg פאינה קירשנבאום 2013 2015 ישראל ביתנו ממשלת ישראל השלושים ושלוש
Emblem of Israel.svg ירון מזוז 2015 2016 הליכוד ממשלת ישראל השלושים וארבע
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי 2016 2020 ש"ס
יואב בן צור סגן שר הפנים של ישראל .jpg יואב בן צור 2020 2021 ש"ס ממשלת ישראל השלושים וחמש
Moshe Arbel.jpg משה ארבל 2023 2023 ש"ס ממשלת ישראל השלושים ושבע

רשימת המנהלים הכלליים של משרד הפנים

מספר שם תחילת כהונה סיום כהונה
1 אשר רוזנבלום 20 במאי 1949 30 בספטמבר 1952
2 אליהו מירון 30 בספטמבר 1952 4 בינואר 1953
3 אהרון מויאל 4 בינואר 1953 4 בדצמבר 1955
4 יוסף חלד 4 בדצמבר 1955 11 במרץ 1957
5 יצחק שבו 11 במרץ 1957 3 בינואר 1960
6 מאיר סילברסטון 3 בינואר 1960 1 במרץ 1970
7 חיים קוברסקי 1 במרץ 1970 28 בספטמבר 1986
8 אריה דרעי 28 בספטמבר 1986 21 בדצמבר 1988
9 דב קהת 21 בדצמבר 1988 15 בדצמבר 1991
10 עמרם קלעג'י 15 בדצמבר 1991 30 בנובמבר 1996
11 יעקב אפרתי 1 בדצמבר 1996 8 באוגוסט 1999
12 אבי מעוז 8 באוגוסט 1999 31 באוגוסט 2000
13 דב גזית 31 באוגוסט 2000 19 במרץ 2001
14 מרדכי מרדכי 19 במרץ 2001 9 בנובמבר 2003
15 גדעון בר לב 9 בנובמבר 2003 3 באפריל 2005
16 אוסקר אבו ראזק 3 באפריל 2005 15 ביוני 2006
17 רם בלינקוב 15 ביוני 2006 9 ביולי 2007
18 אריה בר 9 ביולי 2007 15 במאי 2009
19 גבריאל מימון 15 במאי 2009 20 בינואר 2011
20 עמרם קלעג'י מאי 2011 אפריל 2013
21 יגאל צרפתי אפריל 2013 נובמבר 2013
22 שוקי אמרני נובמבר 2013 21 ביוני 2015
23 אורנה הוזמן-בכור 21 ביוני 2015 28 בספטמבר 2016
24 מרדכי כהן 8 בינואר 2017 15 ביוני 2021
25 יאיר הירש 27 ביוני 2021 8 בינואר 2023
26 רונן פרץ 8 בינואר 2023 מכהן

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0