ראש האופוזיציה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ראש האופוזיציה
בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה בכנסת ה-24
בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה בכנסת ה-24
איוש נוכחי בנימין נתניהו
תאריך כניסה לתפקיד 13 ביוני 2021
דרכי מינוי סיעות האופוזיציה[א]
תחום שיפוט ישראל
מושב המשרה הכנסת
משך כהונה קצוב כהונת הכנסת
ייסוד המשרה 17 ביולי 2000
איוש ראשון אריאל שרון

ראש האופוזיציה בישראל משמש כמנהיג האופוזיציה בכנסת. הוא חבר הכנסת מהסיעה הגדולה באופוזיציה שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, או חבר כנסת אחר מסיעות האופוזיציה שזכה לתמיכה בכתב של יותר ממחציתם. בדרך כלל ממלא את התפקיד מי שעומד בראשות הסיעה הגדולה מבין סיעות האופוזיציה. לראש האופוזיציה בישראל לא היה מעמד מוגדר בחוק עד שנת 2000, אז שינתה הכנסת את חוק יסוד הכנסת (תיקון מספר 8), והתפקיד הפך למשמעותי יותר.

היסטוריה

עד שנת 2000 תפקיד ראש האופוזיציה לא היה תפקיד רשמי אלא תפקיד של כבוד. ראש המפלגה הגדולה ביותר שלא נמצאת בממשלה כיהן כראש האופוזיציה. במשך למעלה מיובל שנים (למעט פעמיים) הוקמה ממשלה על ידי הליכוד (בגלגוליה השונים) או על ידי מפלגת העבודה (בגלגוליה השונים) בלא שהמפלגה השנייה תכהן בה, וכך יצא שלמעט בתקופת ממשלות האחדות של לוי אשכול וגולדה מאיר (1967–1970) ובתקופת ממשלות האחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר (1984–1990), בהן ישבו הליכוד והעבודה לממשלה אחת, תמיד עמד בראשות האופוזיציה יושב ראש הליכוד או יושב ראש מפלגת העבודה, ואף מקובל לומר שבאותן השנים בהן הליכוד והעבודה ישבו בממשלה אחת, לא היה לכנסת ראש אופוזיציה בקנה מידה רחב.

במהלך 52 השנים הראשונות של המדינה, לא היה לראש האופוזיציה תפקיד מוגדר בחוק, ולכאורה ראש הממשלה לא היה מחויב להתייחס אליו במישור הפרלמנטרי. על אף זאת, היו ראשי הממשלות מעדכנים את ראשי האופוזיציה ומתייעצים עמם בהחלטות מרכזיות בחייה של המדינה (למשל, זכור כי טרם הפצצת הכור בעיראק ב-7 ביוני 1981, התייעץ ראש הממשלה בגין עם ראש האופוזיציה פרס, אף שלא היה חייב בכך), וכן היה לו איזשהו תפקיד מסורתי מסוים בדיוניה של הכנסת.

אמנם, גם בהיעדר חוק, היה קיים נוהג של פגישות עדכון ודיווח של ראש הממשלה לראש הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת בממשלה, אך הדבר נעשה בהתאם לרצונו של ראש הממשלה, בלי שמוטלת עליו חובה של דיווח תקופתי. כמו כן, בעת קיום ממשלת אחדות לאומית לא היה מנהיג אופוזיציה מוכר. השאלה האם לקיים את חובת הדיווח או את הנוהל של עדכון ודיווח לראש האופוזיציה או לא הייתה לפי דעתו ורצונו של ראש הממשלה.

האופוזיציה, שמורכבת בדרך כלל ממספר מפלגות שהדבר היחיד המשותף ביניהן הוא שאינן חברות בקואליציה, אינה בהכרח מאוחדת סביב ראש האופוזיציה, וראש האופוזיציה אינו נדרש לייצג את האינטרסים של כל אחת מהמפלגות. הדבר הגיע לידי ביטוי, למשל, כאשר שינוי "הופרשה" מהקואליציה של ממשלת אריאל שרון, ומפלגת העבודה נכנסה במקומה. כתוצאה מכך התמנה יוסף לפיד ב-10 בינואר 2005 לראש האופוזיציה, על אף שהסיעות החרדיות (יהדות התורה וש"ס) לא הכירו במרותו, וטענו כי אינו מייצג אותן.

תיקון מספר 8 לחוק הכנסת

ב-1999 יזם שר המשפטים יוסי ביילין את הצעת חוק ראש האופוזיציה, שנועדה לעגן את מעמדו של ראש האופוזיציה בחוק ולחזקו כמנגנון בקרה על העשייה הממשלתית.[1][2] בראשית שנת 2000 הוגשו שתי הצעות חוק לתיקון מעמדו של ראש האופוזיציה, האחת הצעת חוק ממשלתית, והשנייה הצעת חוק פרטית של ח"כ עוזי לנדאו. שתי הצעות החוק מוזגו על ידי ועדת הכנסת להצעת חוק אחת, וב-17 ביולי 2000 קיבלה הכנסת את תיקון מס' 8 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, בו תוקן פרק ו' לחוק, שעסק בתפקידו של ראש האופוזיציה.

מאז התיקון לחוק, הפך התפקיד, שהיה עד אז תפקיד של כבוד בלבד, למשמעותי יותר.

להלן נוסח חוק יסוד הכנסת (תיקון מספר 8) התש"ס­ שנת 2000,[3] בשנים לאחר מכן הועברו עוד תיקונים ושונו ונוספו עוד סעיפים.[4]

פרק ו': ראש האופוזיציה
11. קביעת ראש האופוזיציה
(א) ראש האופוזיציה יהיה חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, אלא אם כן הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב, בכל עת, יותר ממחצית חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, על חבר כנסת אחר מביניהם.
(ב) יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו - סמוך לאחר הקביעה; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.
(ג) בסעיף זה, "סיעות האופוזיציה" - הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.
12. הפסקת כהונה
(א) ראש האופוזיציה יחדל לכהן בתפקידו באחת מאלה:
(1) הוא נפטר או התפטר מכהונתו;
(2) הוא חדל להיות חבר הכנסת או הושעה מחברותו בכנסת;
(3) נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו לפי סעיף 11.
(ב) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, על ראש האופוזיציה; הושעה ראש האופוזיציה מכהונתו, ייקבע ראש אופוזיציה זמני, לפי סעיף 11.
13. דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה
ראש הממשלה יזמין לפי הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בענייני המדינה.
14. מעמד ראש האופוזיציה בכנסת
ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה; הוראות נוספות בעניין מעמדו ותפקידיו של ראש האופוזיציה בכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.
15. מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים
לראש האופוזיציה ייוחד מקום בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הממשלה.
16. שכר ותנאי עבודה
(א) ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט'; ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.
(ב) בסעיף זה, "שכר" - משכורת חודשית, תוספות, הענקות ותשלומים אחרים.

ראשי האופוזיציה

1948—2000

עד שנת 2000, לפני תיקון 8 של חוק הכנסת,[3] לא הוגדר תפקיד ראש האופוזיציה באופן רשמי. עם זאת, מקובל היה לכנות את ראש הסיעה הגדולה ביותר שאינה שותפה בממשלה בשם "ראש האופוזיציה". בטבלה שלהלן מנויים ראשי הסיעות הגדולות ביותר שלא ישבו בממשלה, ולאו דווקא ראשי האופוזיציה הרעיונית לממשלה.

מס' דיוקן שם
(תקופת חיים)
סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Yaari.jpg מאיר יערי

(1897–1987)

מפ"ם ט' באדר ה'תש"ט ח' בתשרי ה'תשי"ב 10 במרץ 1949 8 באוקטובר 1951 1
2
2 Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין

(1890–1971)

הציונים הכלליים ח' בתשרי ה'תשי"ב ו' בטבת ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 24 בדצמבר 1952 3
(1) Yaari.jpg מאיר יערי

(1897–1987)

מפ"ם ו' בטבת ה'תשי"ב ט' בתמוז ה'תשט"ו 24 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955 4
5
(2) Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין

(1890–1971)

הציונים הכלליים ט' בתמוז ה'תשט"ו י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955 6
3 Menachem Begin2.JPG מנחם בגין

(1913–1992)

חרות י"ח בחשוון ה'תשט"ז כ"ו באייר ה'תשכ"ז 3 בנובמבר 1955 5 ביוני 1967 7
8
9
10
11
12
גח"ל
חרות
13
4 Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין

(1893–1971)

אגודת ישראל כ"ו באייר ה'תשכ"ז ד' באב ה'תש"ל 5 ביוני 1967 6 באוגוסט 1970
14
15
(3) Menachem Begin2.JPG מנחם בגין

(1913–1992)

גח"ל
חרות
ד' באב ה'תש"ל ד' בתמוז ה'תשל"ז 6 באוגוסט 1970 20 ביוני 1977
הליכוד
חרות
16
17
5 שמעון פרס

(1923–2016)

המערך
העבודה
ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז באלול ה'תשמ"ד 20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 18
19
20
6 Neman yuval.jpg יובל נאמן

(1925–2006)

התחיה-צומת
התחיה
ט"ז באלול ה'תשמ"ד י"ד בטבת ה'תשמ"ט 13 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 21
התחיה
22
7 שולמית אלוני

(1927–2014)

רצ י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 23
(5) Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923–2016)

המערך
העבודה
י"ח באדר ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 15 במרץ 1990 13 ביולי 1992
24
העבודה
8 Flickr - Government Press Office (GPO) - HADERA ABSORPTION CENTER (cropped).jpg יצחק שמיר

(1915–2012)

הליכוד י"ב בתמוז ה'תשנ"ב ב' בניסן ה'תשנ"ג 13 ביולי 1992 24 במרץ 1993 25
9 בנימין נתניהו

(1949–)

ב' בניסן ה'תשנ"ג א' בתמוז ה'תשנ"ו 24 במרץ 1993 18 ביוני 1996
26
הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
(5) Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923–2016)

העבודה א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 1 ביולי 1997 27
10 Ehud Barak Face.jpg אהוד ברק

(1942–)

כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 1 ביולי 1997 6 ביולי 1999
ישראל אחת
העבודה
11 Ariel Sharon Headshot.jpg אריאל שרון

(1928–2014)

הליכוד כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט כ"ז בתמוז ה'תש"ס 6 ביולי 1999 30 ביולי 2000 28

לאחר קביעת התפקיד בחוק הכנסת

בשנת 2000 הועבר תיקון מספר 8 לחוק הכנסת בו הוסדר מעמדו של ראש האופוזיציה בחוק. ניתן לו מעמד רשמי, ניתנו לו סמכויות, נקבע כי יקבל תדרוך ביטחוני מראש הממשלה ועוד.[3]

מס׳ שם (תקופת חיים) סיעה תקופת כהונה ממשלה
‏1 Ariel Sharon Headshot.jpg אריאל שרון
(1928–2014)
הליכוד 31 ביולי 2000
כ"ח בתמוז ה'תש"ס
7 במרץ 2001
י"ב באדר ה'תשס"א
28
‏2 Yossi Sarid.JPG יוסי שריד
(1940–2015)
מרצ 21 במרץ 2001
כ"ו באדר ה’תשס"א
4 בנובמבר 2002
כ"ט בחשוון ה'תשס"ג
29
‏3 Fuad.jpg בנימין בן אליעזר
(1936–2016)
עבודה-מימד
העבודה
4 בנובמבר 2002
כ"ט בחשוון ה'תשס"ג
17 בפברואר 2003
ט"ו באדר א' ה'תשס"ג
‏4 עמרם מצנע
(1945–)
12 במרץ 2003
ח’ באדר ב’ ה’תשס"ג
13 במאי 2003
י"א באייר ה'תשס"ג
30
‏5 דליה איציק
(1952–)
13 במאי 2003
י"א באייר ה'תשס"ג
25 ביוני 2003
כ"ה בסיוון ה'תשס"ג
‏6 Shimon Peres.jpg שמעון פרס
(1923–2016)
25 ביוני 2003
כ"ה בסיוון ה'תשס"ג
9 בינואר 2005
כ"ח בטבת ה'תשס"ה
‏7 D837-097.jpg יוסף לפיד
(1931–2008)
שינוי 10 בינואר 2005
כ"ט בטבת ה'תשס"ה
23 בנובמבר 2005
כ"א בחשוון ה'תשס"ו
‏8 Amir Peretz, 2006.jpg עמיר פרץ
(1952–)
עבודה-מימד
העבודה
23 בנובמבר 2005
כ"א בחשוון ה'תשס"ו
16 בינואר 2006
ט"ז בטבת ה'תשס"ו
‏9 בנימין נתניהו
(1949–)
הליכוד 16 בינואר 2006
ט"ז בטבת ה'תשס"ו
17 באפריל 2006
י"ט בניסן התשס"ו
15 במאי 2006
י"ז באייר ה’תשס"ו
24 בפברואר 2009
ל’ בשבט ה’תשס"ט
31
‏10 ציפי לבני
(1958–)
קדימה 6 באפריל 2009
י"ב בניסן ה'תשס"ט
2 באפריל 2012
י' בניסן ה'תשע"ב
32
‏11 Mofaz portrait.jpg שאול מופז
(1948–)
2 באפריל 2012
י' בניסן ה'תשע"ב
9 במאי 2012
י"ז באייר ה'תשע"ב
‏12 שלי יחימוביץ'
(1960–)
העבודה 9 במאי 2012
י"ז באייר ה'תשע"ב
23 ביולי 2012
ד' באב ה'תשע"ב
‏(11) Mofaz portrait.jpg שאול מופז
(1948–)
קדימה 23 ביולי 2012
ד' באב ה'תשע"ב
5 בפברואר 2013
כ"ה בשבט ה'תשע"ג
‏(12) שלי יחימוביץ'
(1960–)
העבודה 9 באפריל 2013
כ"ט בניסן ה’תשע"ג
25 בנובמבר 2013
כ"ב בכסלו ה'תשע"ד
33
‏13 Isaac Herzog.jpg יצחק הרצוג
(1960–)
25 בנובמבר 2013
כ"ב בכסלו ה'תשע"ד
31 במרץ 2015
י"א בניסן ה’תשע"ה
המחנה הציוני
העבודה
1 ביוני 2015
י"ד בסיוון ה’תשע"ה
31 ביולי 2018
י"ט באב ה'תשע"ח
34
‏(10) ציפי לבני
(1958–)
המחנה הציוני
התנועה
1 באוגוסט 2018
כ׳ באב ה'תשע"ח
1 בינואר 2019
כ״ה בטבת הת'שע״ט
‏(12) שלי יחימוביץ'
(1960–)
העבודה 1 בינואר 2019
כ"ה בטבת ה'תשע"ט
30 באפריל 2019
כ"ה בניסן ה'תשע"ט
ללא איוש[ב] 30 באפריל 2019
כ"ה בניסן ה'תשע"ט
27 במאי 2020
ד' בסיוון ה'תש"ף
‏14
Yair Lapid - portrait.jpg
יאיר לפיד
(1963–)
יש עתיד-תל"ם
יש עתיד
27 במאי 2020
ד' בסיוון ה'תש"ף
6 באפריל 2021
כ"ד בניסן ה'תשפ"א
35
‏(9) בנימין נתניהו
(1949–)
הליכוד 13 ביוני 2021
ג' בתמוז ה'תשפ"א
36

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות

  1. ^ לפי המוגדר בחוק יסוד: הכנסת פרק ו׳
  2. ^ בעקבות המשבר הפוליטי בשנים 2019–2020, במהלכו לא הוקמה ממשלה לאורך כל ימיהן של הכנסות ה-21 וה-22, לא מונה ראש אופוזיציה. עם זאת, ח"כ בני גנץ שימש ראש האופוזיציה דה-פקטו, שכן הוא היה יו"ר הסיעה הגדולה ביותר שלא יוצגה בממשלת המעבר, כחול לבן.

הערות שוליים

  1. ^ הדס מגן, הצעת חוק: ימונה "ראש אופוזיציה" שיקבל שכר של שר, גלובס, ‏26 בספטמבר 1999
  2. ^ הצעת חוק - ראש האופוזיציה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ‏19 בינואר 2000
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 חוק הכנסת (תיקון מס' 8), התש"ס­ 2000*, אתר הכנסת
  4. ^ פרק ו׳ ראש האופוזיציה, חוק יסוד הכנסת, ספר החוקים הפתוח


סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0