ליקוטי מוהר"ן

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ליקוטי מוהר"ן ("מורנו ורבינו הרב רבי נחמן") הוא חיבורו החשוב ביותר של רבינו נחמן מברסלב זצוק"ל, ספר היסוד של חסידות ברסלב ואחד החיבורים בעלי ההשפעה בעולם החסידות בכלל. הספר נדפס לראשונה בשנת תקס"ח.

מבנה הספר

שער הספר ליקוטי מוהר"ן, דפוס ראשון

הספר הוא אוסף של דרשות (כל פרק דרשה נקרא 'תורה' או 'סימן') שנשא רבינו נחמן, ואשר לוקטו בידי תלמידו רבי נתן. חלקו הראשון של הספר הודפס בשנת ה'תקס"ח, בחיי רבינו, ואילו חלקו השני נדפס, בנפרד, רק לאחר פטירתו, בשנת ה'תקע"א. במתכונתו הנוכחית, שני החלקים יחדיו, הודפס הספר על ידי רבי נתן בשנת ה'תקפ"א. הספר מחולק לשני חלקים וכולל ארבע מאות ואחד עשרה סימנים:

 • ליקוטי מוהר"ן קמא או ליקוטי מוהר"ן חלק א - עד סימן רפ"ו. (סה"כ מאתים שמונים ושש סימנים)
 • ליקוטי מוהר"ן תנינא או ליקוטי מוהר"ן חלק ב - עד סימן קכ"ה. (סה"כ מאה עשרים וחמש סימנים)

בין שאר הנושאים הרבים, הספר כולל גם סדרת דרשות על אגדות רבה בר בר חנה ומאמרי ה"משתעי" במסכת בבא בתרא, דרשות על אגדות "אתונא" (מסכת בכורות דף ח'), וביאורים בספרא דצניעותא.

נוסח השער (דפוס ראשון)

ספר ליקוטי מוהר"ן

ממאמרות טהורות של הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא מו"ה נחמן נ"י, כאור הבהיר נכדו של הרב הקדוש הבעש"ט זצוק"ל. לקטנו מאמר אחר מאמר אמרות ה' טהורות, צפנת פענח מגלה נסתרות, לעורר ישנים ולהוציא אסורים בכושרות, בתוכחת מגולה ואהבה מוסתרת לסקל הדרכים ולפקוח עינים עורות, חצובים מאבני מחצב אבנים יקרות. כל הרוצה לסמוך עליהם בנינים גדולים ע"פ הקדמות ישרות דברי חכמים, נטועים כמסמרות, בהם ימצא מרגוע לנפשו ועצות ישרות ויזכו לראות בביאת מורה צדק לקבץ מפוזרות ויכונן על משפטם ק"ק והיכל ואולם ועזרות. בדפוס מוהר"ר שמואל במוהר"ר ישכר בער סגל לסדר ולפרט ה'נ'נ'י נ'ו'תן ל'ו את ב'ריתי ש'ל'ו'ם' לפ"ק

דפוסים

א) הספר נדפס לראשונה בשנת ה'תקס"ח באוסטראה[1]. נדפס אז רק חלק ראשון.

בשנת תקע"א הדפים ר' נתן את החלק השני במאהלוב. הספר מכיל הקדמה קצרה.

ב) בשנת ה'תקפ"א סידר ר' נתן את הספר בתוספת מראה מקומות. הספר נדפס בבית ר' נתן בלי רישיון הצנזורה. בשער הספר כתוב דפוס מאהלוב, אך הדבר נעשה במכוון כדי שהדפוס הבלתי-חוקי לא יתגלה. הספר מכיל הקדמה גדולה, ובצירוף הסכמות מהרב אברהם חיים, אב"ד זלאטשוב, ומהרב מאיר קריסנאפאלער אב"ד ברוד, ומהרב אפרים זלמן מרגליות.

ג) בשנת ה'תק"צ (בערך) נדפס הספר בלמברג.

ד) בשנת ה'תרל"ד נדפס בירושלים בפעם הרביעית על ידי ר' פסח זסלבסקי ור' אפרים ב"ר נפתלי, תלמידי ר' נתן.

ה) בשנת ה'תרל"ו נדפס בפעם החמישית בלמברג על ידי הרב נחמן גולדשטיין מטשעהרין, בתוספת מראי מקומות בשולי הגיליון. נוספו גם הסכמות החוזה מלובלין והמגיד מקוז'ניץ.

ו) בשנת ה'תר"ע נדפס פעם שישית בירושלים.

ז) בשנת ה'תרפ"ד נדפס פעם שביעית בוורשה, התחיל בהדפסה הרב יהודה לייב רוזנפלד, שהדפיס חמש בויגין והוא מסרם להרב אהרן לייב ציגלמן, אשר גמר את ההדפסה.

ח) בשנת ה'תרצ"ו נדפס פעם שמינית על ידי הרב אהרן לייב ציגלמן והדפיס אז כאלפיים ספרים. אלף ספרים קנה הרב יהודא לייב רוזנפלד, ולכן הדפיסו בשער כאלף ספרים מהדפסה זו "ירושלים", והם נשלחו לירושלים.

ט) בשנת ה'תרצ"ח נדפס פעם תשיעית בירושלים על ידי הרב שמואל הורוויץ.

י) בשנת ה'תרצ"ח נדפס בפעם העשירית בוורשה על ידי הרב ישראל פריד. בשער כתוב "אפטא", הספר נדפס באותיות דפוס.

יא) בשנת ה'תש"ז נדפס בפעם האחד־עשר ברגנסבורג על ידי הר"ר צבי רייכמאן באותיות מרובעות.

יב) בשנת ה'תשי"ח נדפס בפעם השנים־עשר בניו־יורק על ידי הר"ר בירך רובינזהן והר"ר יצחק מנחם רוטנברג והר"ר צבי וואסילסקי.

יג) בשנת ה'תשכ"ו נדפס בפעם השלוש־עשר על ידי ישיבת ברסלב בני־ברק.

יד) בשנת ה'תשכ"ו נדפס בפעם הארבע־עשר על ידי ר' אליעזר שלמה שיק, בהוצאות הרב צבי אריה רוזנפלד ותלמידיו.

מושגים יסודיים בליקוטי מוהר"ן

מחשבה

רבינו כותב שהאדם יכול לשלוט במחשבותיו (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן נ): "המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה וכמבואר במקום אחר שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר לחשוב מה שראוי והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר שתופסין אותו באפסר וכיוצא ומחזירין אותו בעל כורחו אל הדרך הישר כמו כן במחשבה ממש שיכולין לתופשה בעל כורחה להשיבה אל הדרך הראוי".

שמחה

בעניין השמחה ידועה במיוחד אמרתו של רבינו "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כ"ד)

התבודדות

רבינו מאד מדגיש את החשיבות של תפילה הפרטית, תפילה הנובעת מרצונו של האדם ובאופן אישי - תפילה זו נקראת "התבודדות". על ההתבודדות כתב בליקוטי מוהר"ן: "ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כ"ה)

התקשרות לצדיק

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ספרי פרשת שופטים): 'אפילו אומר לך על ימין שמאל' וכו'. ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאלו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלמות, ואינו מקישר להצדיק: (ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן קכג)

אזמרה - נקודות טובות

דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה ... כי על ידי שמוצאין בו עוד מעט טוב, איזה נקדה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות.

וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד (כמבאר אצלנו כמה פעמים). ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, היינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדשה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על כל פנים היה איזה נקדה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל - ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה: (ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן רפב)

הלימוד היומי

בל"ג בעומר תשנ"ז קיבלו על עצמם חסידי ברסלב ביוזמתו של הרב נתן ליברמנש והרב יעקב מאיר שכטר ללמוד סדר לימוד יומי קבוע של עמוד ליום בליקוטי מוהר"ן.

הלימוד החודשי

יש מחסידי ברסלב אשר נוהגים לסיים את ליקוטי מוהר"ן אחת לחודש. הרב אליעזר שלמה שיק מדגיש את חשיבות מנהג זה.

פירושים

ליקוטי מוהר"ן עם פירוש שפת הנחל

לספר נכתבו פירושים רבים, החל מתלמידיו הקרובים ועד ימינו אלה. בין הפירושים ניתן למנות את הספרים הבאים:

 • ליקוטי הלכות - דרושים על-פי לקוטי מוהר"ן אשר נכתבו על ידי רבי נתן, המבוססים על סדר השולחן ערוך. ישנם עניינים רבים שלא מבוארים בלקוטי מוהר"ן, המוסברים היטב בלקוטי הלכות.

ספריו של רבי נחמן מטשערין:

 • פרפראות לחכמה - הפירוש השיטתי הראשון על ליקוטי מוהר"ן. מביא בין השאר פירושים ששמע מפי ר' נתן מברסלב.
 • יקרא דשבתא - פירוש המקשר כל מאמר בלקוטי מוהר"ן ליום השבת
 • זמרת הארץ - פירוש המקשר כל מאמר בלקוטי מוהר"ן לארץ הקודש
 • ירח האתנים - פירוש המקשר כל מאמר בלקוטי מוהר"ן לראש השנה[2]
 • נח"ת השולחן - פירוש על כל חלקי השולחן ערוך על פי מאמר א' בלקוטי מוהר"ן

חידו"ת וביאורים מאת גדולי החסידים:

 • ביאור הליקוטים - מאת רבי אברהם בן נחמן.
 • באבי הנחל - מאת ר' ברוך אפרים.
 • מי הנחל - מאת רבי אלתר טפליקר.
 • רינת ציון - מאת רבי אברהם שטרנהרץ.
 • תורת נתן - חלק הפירוש והביאור לליקוטי מוהר"ן מתוך ספרי ליקוטי הלכות למוהרנ"ת זיע"א. ליקטו הגה"ח רבי נתן צבי קעניג.
 • מכלל יופי - מאסף לכל החידושים של שאר זקני החסידים מזמן מוהרנ"ת ועד הדור האחרון. ליקטו הרב שלמה יהודה ויצהנדלר.
 • בחוקותי תלכו - מאת רבי עמרם יוסף הלוי הורוביץ.
 • מעיינים בנחלים - חידושים על תורה א, ג, ותורה ט"ו מאת הרב שמואל משה קרמר.
 • מעדני מלך - חידושים מאת הרב אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר וממה ששמע וקיבל מזקני ברסלב.
 • דרכי נועם - חידושים על תורה לכו חזו ועל ה"שיר נעים" מאת הרב ניסן דוד קיוואק.
 • אורח מישור - חידושים על כמה תורות מאת הרב יצחק מאיר ברלב.
 • מקור חכמה - חידושים על תורות א-ה, ותורה קפ"ח מאת רבי אברהם יצחק כרמל.
 • יש מאין - חידושים הערות והארות על הליקוטי מוהר"ן בטעם של ברסלב עם שמועות והנהגות מזקני אנ"ש, מאת הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

ספרי עזר ללימוד ליקוטי מוהר"ן (כעין לימוד בחברותא משולב עם פירושים והבנות של המחברים):

 • ליקוטי מוהר"ן עם מפרשים - ביאורים אשר ביארו לנו גדולי אנשי שלומינו, כל אחד כפי דרכו
 • פאר הליקוטים - חברותא לליקוטי מוהר"ן בעריכת כמה מתלמידי הרב יצחק בזנסון
 • נעימות נצח - פירוש מאת הרב חיים מנחם קרמר
 • שלום מלכות - פירוש מאת הרב שלום ארוש
 • ליקוטי מוהר"ן המבואר - פירוש מאת הרב יהושע גרוס בהוצאת אבן שתי"ה.
 • שפת הנחל - פירוש רחב היקף מאת רבי אליעזר שלמה שיק
 • מסילת הקשרים - כיצד ללמוד ליקוטי מוהר"ן, מאת הרב ישראל יצחק בזנסון.
 • שערי ציון - כיצד ללמוד ליקוטי מוהר"ן - הסברה שווה לכל נפש צעד אחר צעד לכל מבקשי השם ותורתו, על מעלת הלימוד וכיצד לכנוס לעיון בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ו - מאת הרב אביעד עמרמי.
 • שיעורים על ליקוטי מוהר"ן - הספר הוא הראשון מבין שני כרכים שבהם נאספו שיעוריו של הרב שמעון גרשון רוזנבר (שג"ר) על ליקוטי מוהר"ן, בליקוטי מוהר"ן הוא מצא צוהר להתבוננות בשאלות האמונה, משמעות הקיום וייעודו של האדם, וראה ברבי נחמן מורה דרך דווקא לדורנו, החי בחלל הפנוי של העולם המודרני ואפילו הפוסט מודרני. עיסוקו בדברי רבי נחמן כולל לא רק הידרשות לסוגיות עקרוניות, אלא גם הסברים מעמיקים לתורותיו ולסיפורו.

עיין עוד

עיין בספר

ליקוטי מוהר"ן תשל"ה ירושלים

הערות שוליים

 1. מהגימטריה של הפסוק שהובא בשער (עיין 'נוסח השער') עולה כי הספר נדפס בשנת תקס"ט, אך נראה שאת השער הדפיסו אחר גמר הספר שהיה סמוך לראש השנה תקס"ט
 2. הספר לא נדפס בחיי המחבר, חלק קטן (תורות א - כג) נשלח בדרך נס לארץ ישראל ונמסר לידי נכד המחבר ר' אברהם שטרנהארץ ז"ל אשר מסר אותם לתלמידו ר' גדליה קניג ז"ל והוא אשר טיפל בהדפסת הספר. עיין נווה צדיקים עמ' קסה.

הבסיס באדיבות ויקיפדיה