ערב יום הכפורים

מתוך המכלול
(הופנה מהדף ערב יום הכיפורים)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ערב יום הכיפורים

Weinles On the eve of Yom Kippur.jpg
חגים
נחגג ט' בתשרי
מתקשר ל ראש השנה, יום הכיפורים

ערב יום הכיפורים הוא ט' בתשרי ויש בו הלכות ומנהגים הקשורים ביום הכיפורים הסמוך לו. וכן הוא היום התשיעי מתוך עשרת ימי תשובה.

מנהג הכפרות

רחבת הכותל המערבי מלאה במעמד אמירת סליחות בערב יום הכיפורים תשע"א
"בערב יום הכיפורים", יעקב וינלס,
קופת צדקה, הרובע היהודי בירושלים.jpg
קופת צדקה בירושלים
"יום הכיפורים", איזידור קאופמן
וידוי ומלקות בערב יום הכיפורים
קרעפלאך בסעודת ערב יום הכיפורים
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – כפרות

מנהג קדמון לעשות כפרת באשמורת הבוקר ולסובב תרנגול סביב הראש ג' פעמים ואומרים עליו זה "חליפתי זה תמורתי זה כפרתי זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך ואכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום". רבים הנהגים להקדים ולעשות זאת ימים מקודש באחד מהימים של עשרת ימי תשובה.

סליחות י"ג מידות

בערב יום כיפור לא מאריכים באמירת סליחות, כדי להיות פנויים לענייני היום. אך בשחר שלפניו, אומרים את הסליחות האחרונות בהתעוררות מרובה, ואמרים "סליחות י"ג מידות", על שם הי"ג מידות של רחמים שאומרים לאחר כל בית של הפיוט וכן שמוזכר בו "תמכתי יתדותיי בשלוש עשרה תיבות". הפיוט פותח ב"אזכרה אלוקים ואהמיה" והוא חובר על ידי רבי אמיתי בן שפטיה, (חי באיטליה במאה השביעית לאלף החמישי).

התרת נדרים

רבים מבני ספרד רבות נהגים לעשות התרת נדרים גם בערב יום כיפור. ובני אשכנז עושים התרת נדרים בעיו"כ רק מי שלא הספיק לעשות בערב ראש השנה ובעשרת ימי תשובה.

אכילה בערב יום הכיפורים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אכילה בערב יום הכיפורים
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אכילה בערב יום הכיפורים (אגדה)

נאמר בפסוק "בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם", מפסוק זה למדו חז"ל ש"כל האוכל ושותה בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי"[1]. מסופר על הגר"א שנהג לאכול צימוקים במשך כל היום, כדי לא להפסיק ממצוות האכילה.

צדקה

מרבים לתת צדקה בערב יום הכיפורים כדי לקיים את :"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה". אומרים בשם הבעל שם טוב ש"מצלילי המטבעות המשקשקים בקערות האוספים לצדקה, מתפרדים המקטרגים."

בקשת מחילה וסליחה זה מזה

עבירה שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו[2] שנאמר[3] כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' גו' כלומר חטאתיכם שהם לפני ה' לבד יום הכיפורים מכפר אבל מה שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו [4] לפיכך יתן כל אדם אל לבו בערב יום הכיפורים לפייס לכל מי שפשע כנגדו[5] ואפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לילך ולפייסו ולבקש ממנו שימחול לו[6] ובשעת בקשת מחילה צריך לפרט החטא שחטא לחבירו[7] ואם חבירו מתבייש בזה לא יפרט החטא[8].

הטבילה במקווה

מנהג ותיקין לטבול במקווה בערב יום הכיפורים לטהרה ולתוספת קדושה. יש לטבול קודם תפלת מנחה כדי להתוודות (במנחה) בטהרה[9] ויש טובלין אחר סעודה המפסקת כדי שיהא סמוך ליום הכיפורים[10].

מנהג המלקות

מנהג עתיק שמתאספים בבית הכנסת וכל אחד כורע ברך וסופג ל"ט מלקות בגב ובחזה, זכר לעונש המלקות. בדרך כלל המצליף משתמש ברצועה מעור של עגל. גם בימנו יש הנהגים בזה. לפי תיאורו של הרב יוסף יואל ריבלין, בקרב אנשי העיר העתיקה היו נוהגים לערוך מעיין ארבע מיתות בית דין: סקילה, שריפה, הרג וחנק.

הליכה לבית הקברות ולקברות צדיקים

הליכה לבית הקברות הוזכר ברמ"א סימן תרו שנהגו לילך בערב ראש השנה ויום הכיפורים לקברות קרובים וצדיקים. ומקורו ממהרי"ל וכלבו.

ויידוי

קודם הסעודה המפסקת מתפללים מנחה, ובתפילת המנחה, אומרים וידוי ומפרטים החטאים ועוונות אשר עליהם אנו מבקשים מבורא "סלח לנו, מחל לנו כפר לנו."

סעודה מפסקת

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – סעודה מפסקת

אכלים בערב יום הכיפורים קודם כניסת היום הקדוש סעודה מפסקת. בני אשכנז נוהגים לאכול "קרעפלך" ובני תוניס נהגים לאכול ריבת חבושים.

אם הפסיק מאכילתו בעוד היום גדולמ אע"פ שהסכים בדעתו שלא לאכול עוד היום אעפ"כ מותר לו לחזור ולאכול כיון שלא הוציא כן בשפתיו דדברים שבלב אינן דברים ואם הוציא כן בשפתיו אסור לו לאכול מדין נדר (ולא מחמת איסור יום הכיפורים) כיון שאמר בפירוש שלא יאכל עוד היום.

אבל אם קיבל עליו תענית של יום הכיפורים בסתם ולא אמר בפירוש שלא יאכל עוד אם הוא עדיין קודם פלג המנחה אין קבלתו כלום ומותר לחזור ולאכול ואם (עיין סי' רס"אנה טעם על זה) הוא אחר פלג המנחה אזי מועלת קבלתו וחל עליו כל חומר של יום הכיפורים ואסור במלאכה וברחיצה וסיכה חוץ מנעילת הסנדל. וטוב להחמיר ולהתנות בסעודה המפסקת שיהא רשאי לאכול ולשתות עוד אחר הסעודה.

הערות שוליים

  1. תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ח', עמוד ב'
  2. משנה פה, ב. טור ושו"ע ס"א
  3. ויקרא טז, ל
  4. רבי אלעזר בן עזריה במשנה שם. לבוש ס"א
  5. רא"ש פ"ח סי' כד. טור ולבוש שם
  6. גמרא פז, א. טור ושו"ע שם
  7. ב"ח ד"ה מצאתי, בשם דרשות מהר"ש סי' שלג. מ"א ריש הסי'
  8. מ"א שם.
  9. מהרי"ל מהרי"ל הל' ליל יוה"כ . מ"א שם. ט"ז סק"ד
  10. מהרי"ל שם. מ"א שם