בישולי גויים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
קובץ:Gnome-edit-clear.svg ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

בהלכה, איסור בישולי גויים (גם בישולי עכו"ם,[1] בישולי נכרים) הוא גזירת חכמים[2] שנגזרה כחלק מהלכות הרחקה מגויים, לפיה אסור לאכול מאכלים שהוכנו על ידי גויים בדרך בישול, טיגון או צליה . גם כשהגוי בישל מאכלים כשרים בכלים כשרים. לעומת זאת מותר לאכול מאכל כשר שהוכן על ידי גוי תוך שימוש במליחה, עישון או כבישה.[3] פת שנאפתה על ידי גוי כלולה בגזירת איסור פת עכו"ם, שלה דינים שונים.

הטעם באיסור זה כדי למנוע קרבה יתרה לגוי העלולה להביא לנישואי תערובת[4]. יש שכתבו כי האיסור נגזר כדי שיהודי לא יהיה רגיל לאכול אצל הגוי, וכך הוא עלול להגיע לידי אכילת דברים שאינם כשרים.[5][6]

מאכלים שאינם כלולים באיסור

בתלמוד מובאות שתי מימרות בשם האמורא רב, כאשר כל מימרא נשנתה בבית מדרש אחר. בסורא הביאו שהאמורא רב שמואל בר רב יצחק אמר בשם רב: "כל הנאכל כמות שהוא חי – אין בו משום בישולי גוי". כלומר: כל מאכל שנוהגים לאוכלו גם ללא בישול – מותר לאכילה גם אם נתבשל על ידי גוי. בפומבדיתא הביאו שאמר: "כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת – אין בו משום בישולי גוי". כלומר: כל מאכל שאנשים חשובים ומכובדים אינם נוהגים לאוכלו – מותר לאכילה גם אם נתבשל על ידי גוי.

רוב הראשונים[7] קבעו שהלכה כשתי המימרות הללו להקל, ולכן כל מאכל שנאכל חי או שאינו עולה על שולחן מלכים – אין בו משום בישולי גויים. הרמב"ם[8] הסביר את טעם הדבר, שמאכלים שאינם עולים על שולחן מלכים – אינם חשובים, ואין אדם מזמין את חברו כדי לאכול עמו מהם, ולכן אין חשש שאכילת מאכלים אלו שנתבשלו על ידי הגוי – תביא לידי חיתון עמו. גם דבר שנאכל כשהוא חי הותר מטעם זה, שאין כל כך חשיבות למאכל זה, ואין אדם מזמין את חברו לאכול עמו ממנו.[9]

דבר הנאכל כשהוא חי

דברים שלא נהוג לאוכלם כשהם חיים, כגון בשר וביצים, אורז ומיני דגן – אסורים באכילה אם נתבשלו על ידי גוי. דברים שנהוג לאוכלם כשהם חיים, כגון תפוחים ושזיפים, שנתבשלו על ידי גוי – מותרים. מעמדו של המאכל אינו נקבע על ידי כל אדם ואדם, אלא לפי מנהג האכילה המקובל באותו מקום.[10] תבשיל שיש בו תערובת של דבר הנאכל חי ודבר שאינו נאכל חי – דינו נקבע על פי העיקר; אם העיקר הוא מדבר שנאכל חי – הוא מותר, ואם העיקר הוא דבר שאינו נאכל חי - הוא אסור.[11] אם הדבר שנאכל חי והדבר שאינו נאכל חי שווים בכמותם ("מחצה על מחצה") – התערובת מותרת, כיון שאיסור בישולי עכו"ם הוא איסור קל.[12]

דבר שאינו עולה על שולחן מלכים

דברים שאין נהוג לאכלם בסעודות חשובות של אנשים חשובים – אין בהם משום איסור בישולי גויים. דין זה תלוי גם הוא במנהגי האכילה המקובלים, והוא עשוי להשתנות במהלך הזמן.

שאין מלפתים בו את הפת

בתלמוד הבבלי וברמב"ם הוגדר התנאי השני להחלת איסור בישולי נכרים כך: "דבר העולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת". משמע שדבר שאין מלפתים בו את הפת, אין בו משום בישולי נכרים.

העולה לשביעה ולא ללפת את הפת

הרשב"א[13] סייג את ההיתר וכתב שרק דבר שנועד ללפת בו את הפת, ואינו עולה על שולחן מלכים אלא על שולחן - אין בו איסור בישולי נכרים. אולם מאכל שאין אוכלים אותו כתיבול לפת אלא נאכל בפני עצמו לשביעה, שייך בו איסור בישולי נכרים גם אם אינו עולה על שולחן מלכים ללפת בו הפת אלא עולה על שולחנם כדי לשבוע ממנו.

העולה לשם קינוח ולא ללפת את הפת

גדולי האחרונים נחלקו האם דבר שנאכל לשם קינוח, ואין מלפתים בו את הפת, נאסר משום בישולי נכרים או לא. לדעת השולחן ערוך, אף אם אין מלפתים בו את הפת, יש בו איסור בישולי נכרים.[14] ודעת הפרי חדש רק דבר שמלפתים בו את הפת או נועד לשביעה, יש בו איסור בישולי נכרים, אך דבר שנועד לשם קינוח ואין מלפתים בו הפת, אינו נאסר משום בישולי נכרים.[15]

ברשות ישראל

יש שכתבו שכאשר הגוי מבשל בביתו של היהודי – אין בתבשיל איסור, משום שבאופן זה אין לחוש ליחסי חיתון[16]; אולם רבנו תם חלק על דעה זו,[17] מטעם לא פלוג (לא חילקו חכמים בגזירתם)[18] או כי גם בבית הישראל ישנו חשש חיתון,[19] וקדמו רבנו גרשום,[20] וכך נתקבל להלכה.[21] עם זאת, יש הסוברים שניתן לסמוך על דעה זו בדיעבד.[22]

מחלוקת נוספת דומה היא לגבי בישולי עבדים ושפחות נכריים המשרתים בביתם של ישראלים. לדעת הרמב"ן,[23] מאחר שעבדים ושפחות מבשלים בעל כרחם, אין כאן חשש לקירוב הדעת. שרק בישול שנעשה מרצון טוב והתנדבות יוצר רגשי חיבה וקירוב דעת. לעומתו, רוב הראשונים[24] סוברים שלא חילקו חכמים בגזירתם, וכל בישול של נכרי אסור.

סיוג נוסף לגזירה מופיע בשו"ת מהריט"ץ,[25] לפיו כאשר הנכרי מבשל בסיטונאות, שלא עבור ישראלי מסוים, לא נוצר קירוב הדעת בינו ובין הישראל שקונה לאחר מכן את התבשיל, ולא גזרו בזה חכמים. ובדומה להיתר 'פת פלטר' בגזירת פת גויים. מנגד, הברכי יוסף,[26] ואחריו רוב האחרונים, לא קיבלו היתר זה, משום שקולא זו נאמרה דווקא בפת, שהיא 'חיי נפש', אך לא ביחס לבישולי גויים.

בישול על ידי גוי ויהודי

כאשר חלק מהבישול נעשה על ידי יהודי, כגון שהיהודי ערבב את התבשיל בעת בישולו, או שהיהודי הניח את התבשיל על האש – התבשיל מותר, גם אם כל שאר הבישול נעשה על ידי הגוי. במקרה שהיהודי רק הדליק את האש, ואילו הגוי הניח את התבשיל על האש ועסק בבישול עד סיומו. לדעת ראשוני ספרד, ובעקבותיהם השולחן ערוך – הדלקת האש אינה מספיקה, והתבשיל אסור (וכך נוהגים הספרדים) ואילו ראשוני אשכנז, ובעקבותיהם הרמ"א, מקלים וסוברים שהתבשיל מותר.[27]

לשאלה זו השלכות במתן כשרות לבתי מזון בזמננו, שכן בבתי מזון רבים (אף בישראל, וכל שכן במקומות אחרים), עובדי המטבח אינם יהודים. בדרך כלל, בבתי מזון הנתונים תחת השגחה מהודרת יש משגיח בכל שעות העבודה, והוא מניח את המאכלים על האש, כדעת השולחן ערוך. לעומת זאת בהכשרים רגילים נוהגים להסתמך על הדעה המקילה – לפיה די בהדלקת האש על ידי יהודי. כמה מפוסקי זמננו[28] הורו שניתן לתת הכשר לבית מזון שהבישול בו נעשה על ידי גויים, ורק הדלקת האש נעשית על ידי יהודי, אף שחלק מהאוכלים והקונים הם בני עדות המזרח, המחויבים לפסיקתו המחמירה של השולחן ערוך, וזאת משום שבמקרה זה ניתן לצרף שיקולים נוספים להיתר, כמו הדעה שדבר שהתבשל על ידי גוי בבית ישראל – מותר (ראו לעיל).

דין הכלים

נחלקו הראשונים האם כלים שגוי בישל בהם תבשיל נאסרים בשימוש, כמו כלים שבישלו בהם איסורים אחרים, עד שיוכשרו על ידי הגעלה. לדעת הרשב"א הכלים צריכים הגעלה, ולדעת הרא"ש אינם צריכים. להלכה כתב בשולחן ערוך בסתם שצריך הגעלה, ויש אומרים שאין צריך. אולם מכיון שבישולי עכו"ם לא אוסרים בתערובת, בדיעבד אם עברו ובישלו בכלי בלא הכשרה, התבשיל מותר לכל הדעות, גם אם הכלי עדיין אסור. אם מדובר בכלי חרם, מאחר שמדובר באיסור שאין לו יסוד בתורה שבכתב ניתן להכשירם על ידי הגעלה שלש פעמים, אף על פי שבאיסורים אחרים לא ניתן להכשיר כלי חרס.[29]

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. =עובדי כוכבים ומזלות. זהו הנוסח המקובל בספרות ההלכה, בעקבות הצנזורה הנוצרית וזאת כדי שישתמע שהאיסור חל כביכול רק על עובדי עבודת אלילים פגאנית, ולא על נוצרים. במקור הדין, במשנה מסכת עבודה זרה ב, ו – האיסור נקרא "שלקות" של גויים.
 2. ראו בסוגיית התלמוד הבבלי מסכת עבודה זרה לז, ב, המנסה למצוא מקור לאיסור זה מן הפסוקים, אך מגיעה למסקנה שהאיסור הוא מדרבנן, ודרשות הכתובים בעניין זה אינם אלא "אסמכתא".
 3. שולחן ערוך יורה דעה קיג יג; רמ"א שם.
 4. רש"י עבודה זרה לה ב, ורמב"ם.
 5. רש"י עבודה זרה לח, א.
 6. נפקא מינה בין שני טעמים אלו, האם יש איסור בישולי גויים במאכל שבושל על ידי ישראל משומד. ראו פת"ש על השו"ע, ולהלכה, רבי אליעזר יהודה ולדינברג התיר אם יש שם משגיח כשרות, כי אז גם אין חשש שהכניס דברים טמאים, ורבי עובדיה יוסף כתב שלכתחילה ישתתף בבישול יהודי כשר.
 7. תוספות עבודה זרה לח, א ד"ה איכא; רא"ש עבודה זרה פרק ב' סימן כ"ח; רמב"ם הלכות מאכלות אסורות יז, יד-טו, ועוד. ובניגוד לדעת הרמב"ן שפסק רק כלשון הראשונה.
 8. משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק י"ז, הלכה ט"ו
 9. טורי זהב, יורה דעה קיג, א.
 10. חכמת אדם סו, ד.
 11. שולחן ערוך יורה דעה קיג, ב.
 12. ערוך השולחן שם סעיף י"ד.
 13. בספרו תורת הבית הארוך בית ג' שער ז'.
 14. שולחן ערוך חלק יורה דעה סימן קי"ג, סעיף א'.
 15. פרי חדש יורה דעה סי' קי"ג, סעיף קטן ג'.
 16. תוספות על מסכת עבודה זרה ל"ח עמוד א' בשם רבי אברהם בן דוד.
 17. ראו שתי הדעות בתוספות עבודה זרה לח, א ד"ה אלא.
 18. תוספות רא"ש עבודה זרה דף ל"ח עמ' א'. מרדכי ע"ז סי' תת"ל.
 19. תוספות רבנו יהודה מבירינא עבודה זרה דף ל"ח, עמ' ב'.
 20. כמובא בשו"ת רבנו גרשום סי' כ', ובשמו בספר האורה א', קי"א, ובכלבו ק'.
 21. ראו שולחן ערוך יורה דעה קיג, א.
 22. איסור והיתר הארוך מג, יג. הובא ברמ"א יורה דעה קיג, ד, בש"ך שם ס"ק ז, ובט"ז שם ס"ק ג.
 23. שו"ת המיוחסות לרמב"ן סימן רפ"ד. תשובה לרבנו יונה.
 24. ראב"ן ש"ג, רשב"א, ריטב"א, ועוד.
 25. שו"ת מהריט"ץ סימן קס"א.
 26. ב'שיורי ברכה' יורה דעה סימן קי"ב סק"ט.
 27. שולחן ערוך יורה דעה קיג, ז; רמ"א שם. בשורש המחלוקת עומדת ההלכה הקובעת שבאיסור פת עכו"ם די בהדלקת האש; המחלוקת היא אפוא האם יש ללמוד מדין פת עכו"ם לדין בישולי גויים, או לא.
 28. הרב עובדיה יוסף, שו"ת יחוה דעת ה, נד; הרב יצחק יעקב וייס, שו"ת מנחת יצחק ז, סב.
 29. שולחן ערוך יורה דעה קיג טז, וש"ך שם. וראו גם דין כלים שבישלו בהם גויים באתר פניני הלכה לרב אליעזר מלמד

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0