מקרא מגילה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מִקְרָא מְגִלָּה היא אחת ממצוות הפורים ומשבע המצוות שתקנו חכמים, לפיה יש לקרוא בפורים את מגילת אסתר בלילה וביום, למטרת פרסום הנס והודיה עליו.

מקור וטעם המצווה

מבין ארבע מצוות החג, זו המצווה היחידה שאינה מפורשת במגילה. חז"ל פירשו[דרוש מקור] את הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" (מגילת אסתר, פרק ט', פסוק כ"ח) כמצווה לקרוא את המגילה, בדומה לפסוקים אחרים שעוסקים בזכירה.[1]

לפי חז"ל ניתן לראות שתי מטרות למצווה: האחת, פרסום הנס של המגילה, והשנייה מובאת בתשובת רב נחמן לשאלה מדוע אין אומרים קריאת ההלל בחג - "קרייתא זו הלילא". ומכאן מובן שיש לקריאת המגילה, אליבא דרב נחמן, גם ממד של הלל והודאה.

דיני קריאת המגילה

כתב השלחן ערוך:

חייב אדם לקרות המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום (ביאר המשנה ברורה בס"ק ב':זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם יום ולילה). קריאה של לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום, ואם קראהּ משעלה עמוד השחר, יצא (ידי חובת המצווה).

שלחן ערוך, אורח חיים סימן תרפ"ז, סעיף א'
 • ניתן לצאת ידי חובה בשמיעת המגילה כמו בקריאה עצמה, ובלבד שהקורא יהיה מחויב בה גם כן.
 • שמיעת המגילה באמצעות תקשורת טכנולוגית כלשהי (טלפון, אינטרנט וכיוצא בזה) אינה מהווה קיום המצווה.
 • יש לקרוא את כל המגילה (בתלמוד מובאת מחלוקת תנאים בשאלה איזה חלק מן המגילה לקרוא, ונפסק כדעה שיש לקרוא את כולה).
 • יש לקרוא אותה כסדר; אין לקרוא אותה על פה (אלא אם חסרים פסוקים בודדים).
 • מותר לכתוב את המגילה בשפה זרה, וייצאו בה ידי חובה המבינים אותה (דין זה נכון להלכה, אך אינו נוהג כיום).
 • אם הייתה כתובה עברית או יוונית, יוצאים ידי חובה גם מי שאינם מבינים את השפה (הדין לגבי היוונית היה נתון במחלוקת בין התנאים ועל אף שנפסק כדעה האמורה, אין הוא נוהג למעשה, לאור העובדה שהיוונית המודרנית אינה היוונית העתיקה). הדין המיוחד באשר ליוונית נובע מהמעמד הייחודי שניתן לה בעיני חלק מן התנאים, אשר העריכו מאוד את יופיה (בעיקר בהשוואה ללשון הזרה האחרת המקובלת באותם ימים, הארמית הסורסית).
 • הקורא את המגילה בלא כוונה, לא יצא ידי חובה.
 • הקורא את המגילה בשיבוש, יצא ידי חובה.
 • מותר לקרוא בעמידה או בישיבה, אך בציבור יש לעמוד מפני כבוד הציבור.
 • מותר לכמה אנשים לקרוא את המגילה לציבור ביחד. התלמוד מנמק זאת בכך ש"משום שחביבה היא לציבור, נותנים הם את דעתם ושומעים".
 • יש לקרוא את עשרת בני המן בנשימה אחת, "כדי להודיע לעם שכולם נתלו ונהרגו כאחד", כלשון הרמב"ם. פוסקים אחרים כתבו שיש להאריך בקריאת ה-ו' של "ויזתא", ואילו אחרים הבינו זאת כהלכה האומרת שיש לכתוב את ה-ו' הזו כ-ו' ארוכה.
 • מותר לקרוא את המגילה ביחידות, ואולם הלכות מסוימות מצריכות ציבור דווקא, היינו מניין.
 • גם נשים מחויבות בקריאת המגילה משום שגם הן ניצלו.

החייבים במצווה

נשים חייבות במצווה זו כמו גברים, "שאף הן היו באותו הנס", כדברי הגמרא[2]. היו שהסבירו שהכוונה היא שלאישה, אסתר, היה תפקיד מכריע בנס, והיו שהסבירו שגם עליהן נגזרה הגזירה. ילדים מתחת לגיל בר מצווה פטורים מן המגילה כמו מכל המצוות, אך יש חובה לחנכם לשמוע מגילה.

בנוסף, קיימת מחלוקת האם נשים מוציאות ידי חובה גברים בקריאתן, ולמעשה, מטעמים שונים ונסיבות הלכתיות חיצוניות, כגון קול באישה ותקנת חז"ל ש"אישה לא תקרא בתורה", לא נהגו שנשים תקראנה מגילה.

יש המעלים את הסברא, ש"מניין" לעניין קריאת המגילה יכול להיות גם מניין נשים, בניגוד להלכה הרגילה כי מניין כולל רק גברים, משום שגם הן חייבות בקריאת המגילה, ומשום שהצורך במניין לקריאת המגילה אינו אלא כדי לפרסם את הנס, ולא מכוח הדין הרגיל של מניין[3]. אך עם זאת, אשה שלא שמעה מקרא מגילה חייבת לקרוא לעצמה, או שיוצאת על ידי גבר או אשה אחרים, כי נידון הלכתי זה נוגע רק לשאלת צירוף נשים על ידי נשים, או יצירת מניין על ידן.

זמן קריאת המגילה

המשנה עוסקת לא מעט ביום שבו יש לקרוא את המגילה, כאשר למעשה זהו זמנו של פורים במובנים רבים; דינים הקשורים לזמנה של המגילה בהקשר לתחולתו הכללית של החג ניתן לקרוא בערך על אודות פורים ועל פורים משולש.

באשר לשאלה מתי בפורים יש לקרוא את המגילה, מובאת בתלמוד מימרא של רבי יהושע בן לוי: "חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר (תהילים כ"ב) 'אֱלֹקַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה, וְלַיְלָה וְלֹא דֻמִיָּה לִי". פסוק זה מופיע במזמור "למנצח על איילת השחר" אשר חז"ל דרשוהו על אסתר המלכה. בהקשר זה מספרת הגמרא שהיו שהבינו מדבריו שיש לקרוא את המגילה בלילה ולשנות את המשנה של מסכת מגילה ביום, אלא שבתגובה מבהיר רבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא, שמדובר במצווה לקרות את המגילה בלילה וביום, וכך אכן נפסק להלכה.

ברכות המגילה

ברכות המגילה בסידור

לפני קריאת המגילה יש לברך שלוש ברכות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה." "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה." "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה."

קיימת מחלוקת אם יש לברך את ברכת שהחיינו גם בקריאה בבוקר. בתוספות[4] מובא שיש לברך גם ביום, וכך פוסק הרמ"א (אורח חיים, סימן תרצ"ב סעיף א') וכך מנהג האשכנזים במזרח אירופה. ברם הרמב"ם[5] פוסק שאין מברכים שהחיינו ביום ובעקבותיו ר' יוסף קארו בשולחן ערוך, וכך נוהגים הספרדים, התימנים, האיטלקים וקהילות אשכנזיות רבות במערב אירופה.

לאחר קריאת המגילה יש לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה ה', הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע." נוסח זה שונה מעט מעדה לעדה. הנוסח הארוך הוא תוצאה של שילוב דעות שונות של אמוראים לברכות המגילה, כאשר רב פפא פסק כדרכו, שבעקבות כך יש לומר את כל הנוסחים יחד. את הברכות שלפני קריאת המגילה מברכים גם אם קוראים את המגילה ביחיד, אך את הברכה שלאחריה מברכים רק בציבור.

לפני קריאת המגילה או לאחריה נהוג בקהילות רבות (אך לא באשכנז) לומר את הפיוט קוראי מגילה של ר' אברהם אבן עזרא או פורים פורים לנו. בקהילות אשכנז נהוג לומר את הפיוט אשר הניא לאחר קריאת המגילה בלילה, וביום אומרים רק את סופו הפותח במלים "שושנת יעקב".

המנהג להכות ב"המן"

מחיית שמו של המן בזמן קריאת המגילה, איור משנת 1701.
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מחיית זכר עמלק

חז"ל קישרו את מצוות קריאת המגילה למצוות זכירת מעשי עמלק, כי כינויו של המן כ"אגגי", פירושו שהוא מתייחס לאגג מלך עמלק. באותו אופן, קישר המנהג גם את מצוות מחיית זכר עמלק לפורים, ומחיית עמלק קיבלה גם ממד סמלי. כך, קיים מדרש אצל הראשונים המבטא מחיית סמלים, כביטוי למחיית עמלק: "תמחה את זכר עמלק - אפילו מעל העצים ומעל האבנים" (אבודרהם, הלכות פורים, כט) והדבר הוביל למנהגים שונים.

המנהגים כוללים השמעת קולות רעש עם השמעת השם המן בעת מקרא המגילה, כמחיית אזכור שמם, ואף כתיבת שמם על עצמים שונים ומחיקתם.

יש המשערים שהמנהג החל בכתיבת השמות 'המן' ו'עמלק' על אבנים והכאתן זו בזו לצורך מחיקת השם, ובהמשך נשכח הצורך במחיקת השם ונותר רק הרעש שנוצר מפגיעת האבנים זו בזו, וכך התקבל המנהג להשמיע רעש בעת אזכור השם המן. בימינו התפתח מאוד המנהג, ולצד הרעשן המסורתי משתמשים המוחים (בעיקר ילדים) גם באקדחי קפצונים למיניהם, ובאמצעי נפץ אחרים, חלקם מסוכנים.

למנהג זה קמו מתנגדים רבים (מובא בשער הציון), עקב היותו גורם לפעמים להשמטת מילים מקריאת המגילה, או לכך שציבור השומעים יפסידו שמיעת מילים מן המגילה. בפרט קמה התנגדות לאמצעים הנפיצים, בהיותם סכנה של ממש.

קריאת פסוקים בקול רם

מנהג קדמון מתקופת הגאונים הוא שכאשר מגיע החזן מגיע למספר פסוקי מפתח במגילה הוא עוצר את קריאתו ואז קורא אותם כל הציבור בקול רם, ולאחר מכן החזן משלים את קריאתם.[6][7] המנהג נזכר כבר בסידור רס"ג[8] המזכיר זאת ביחס לשני פסוקים: "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"[9] והפסוק האחרון של המגילה "כי מרדכי היהודי...".[10] באחד מכתבי היד של סדר רב עמרם גאון קיימת תוספת מאוחרת בשם רס"ג אשר מזכירה פסוק שלישי "ומרדכי יצא מלפני המלך",[11] פסוק אחד לפני הפסוק "ליהודים הייתה אורה".[12] מובאים שם שני מנהגים ביחס לסדר קריאת שני הפסוקים הללו, לפי מנהג אחד קורא כל הציבור את הפסוק הראשון ולאחריו קורא אותו החזן, אזי קורא הציבור את הפסוק השני ואחר כך החזן. לפי מנהג שני קורא הציבור את שני הפסוקים הללו בבת אחת ולאחר מכן קוראם החזן בבת אחת. חילוק מנהגים זה קיים עד היום בין הקהילות השונות.

רש"י בספר הפרדס[13] מביא בשם ר' קלונימוס[14] פסוק נוסף "איש יהודי היה בשושן הבירה".[15] הוא גם מציין כי קריאת הפסוקים בקול רם אינה חובה ואפילו לא מנהג אלא "שמחת התינוקות", וכן מציין ר' אברהם בן נתן בספר המנהיג[16] שנהגו בצרפת ובפרובינצא[17] לומר פסוקים אלו בקול רם כדי "להרבות השמחה". בעל שיבולי הלקט[18] מזכיר פסוק נוסף "ויתלו את המן על העץ".[19] בתקופות מאוחרות יותר מוזכר גם הפסוק "בלילה ההוא נדדה שנת המלך".[20]

כיום המנהג מקובל בכל הקהילות, כאשר בקהילות אשכנז[21] ובחלק מקהילות ספרד נוהגים ארבעת הפסוקים "איש יהודי", "ומרדכי יצא", "ליהודים הייתה אורה" ו"כי מרדכי היהודי". בקהילות ספרדיות רבות מוסיפים גם את הפסוק "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" וכן נהוג גם בכמה מקהילות איטליה אשר נוהגות גם להוסיף את הפסוק "ויתלו את המן", שהוא מנהג איטלקי קדום כפי שכבר הובא לעיל בשם ספר שיבולי הלקט. בקהילות תימן נוהגים הפסוקים "איש יהודי", "ויתלו את המן", "ליהודים הייתה אורה" ו"כי מרדכי היהודי",[22] והרוב מוסיפים גם הפסוק "ומרדכי יצא".

כשרות המגילה

מגילת אסתר כתובה על קלף, כשרה לקריאה

למגילה יש צד של חומרה, באשר היא נקראת "ספר" ועל כן מושווית לספר תורה; מאידך, היא נקראת גם "איגרת", ועל כן בדינים מסוימים מקלים בה.

 • המגילה צריכה להיות כתובה כולה על קלף ובדיו, וצריכה להיות תפורה בגידים כספר תורה.
 • המגילה צריכה להיות "משורטטת", דהיינו שהאותיות ייכתבו לאורך חריצים ישרים המשורטטים בקלף.
 • אם גוי או מין כתב את המגילה, היא פסולה.
 • אם חסרות כמה מילים ורוב המגילה קיים - המגילה כשירה (במקרה שהקורא קורא על פה את המילים החסרות).
 • בקריאה בציבור אסור למגילה להיות כחלק ממגילה הכוללת ספרים אחרים, אלא אם כן ניכר מקומה בכך שהיריעה בולטת יותר מהשאר, או שהיא צרה יותר מהשאר.
 • נוהגים לפתוח לפני הקריאה את המגילה כולה לפני הקריאה, כאיגרת, ולאחר סיום הקריאה לגלול אותה ורק אז לברך.
 • היו שכתבו[23] שיש חובה לכתוב את כל המגילה בפרשיות סתומות (דהיינו, ללא התחלה של שורה חדשה), כדי שתהיה "כתובה כאיגרת", ואם כתב אחרת, המגילה פסולה. הלכה זו, שאמנם פשטה מאוד, עומדת בניגוד למציאות של כתבי היד הקדומים, אשר בכולם ישנן פרשיות פתוחות במגילה, וגם בעדויות על מגילותיהם של ראשוני אשכנז וצרפת. כיום יש הקוראים במגילות שפרשיותיהם נערכו על פי כתב היד המופתי של כתר ארם צובא (הכולל גם פרשיות פתוחות), כאשר סביב מנהג זה התפתחה סערה-זוטא, כאשר רבים בציבור החרדי זעמו על הסטייה ממסורת אבות שיש בכך.

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

(Proceedings of the American Academy for Jewish Research , 54 (1987, חלק עברי, עמ' 12-1

הערות שוליים

 1. ^ כך למשל, הפסוק, "זכור את אשר עשה לך עמלק" (ספר דברים, פרק כ"ה, פסוק י"ז), התפרש כחובה לקרוא בתורה את פרשת עמלק.
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ד עמוד א.
 3. ^ רמ"א אורח חיים תרצ,יח, משנה ברורה שם סעיף קטן סג.
 4. ^ מסכת מגילה, ד' ע"ב
 5. ^ הלכות מגילה וחנוכה, פרק א' הלכה ג'
 6. ^ הצורך שהחזן יקרא בעצמו את הפסוקים לאחר קריאת הציבור הוא משום שהקריאה צריכה להעשות ממגילה כשרה שאינה בנמצא אצל רבים מהשומעים
 7. ^ מהרי"ץ מציין כי בקהילות תימן הסדר הפוך: קודם קורא החזן ורק אחר כך קורא הקהל
 8. ^ מהדורת דוידזון-אסף-יואל עמוד שסט
 9. ^ אסתר ח',ט"ז
 10. ^ אסתר י', ג'
 11. ^ אסתר ח',ט"ז
 12. ^ ראו מהדורת גולדשמידט עמוד ק"א
 13. ^ מהדורת עהנריך עמוד רנ"ד. מקבילות מצויות בספרות דבי רש"י: סידור רש"י עמוד 167 סימן שמ"ד. תשובות רש"י מהדורת אלפנביין סימן ק"ל עמוד 168
 14. ^ ר' שלמה בובר בסידור רש"י מציין כי זהו ר' קלונימוס איש רומי
 15. ^ אסתר ב',ב'
 16. ^ מהדורת רפאל עמוד רמג
 17. ^ צרפת היא צרפת הצפונית ופרובינצא היא צרפת הדרומית (השוו נוסח צרפת לעומת נוסח פרובנס
 18. ^ סימן קצ"ח. פסוק זה נזכר בנוסף על הפסוקים "ליהודים הייתה אורה" ו"כי מרדכי היהודי
 19. ^ אסתר, ז',י'
 20. ^ אסתר ו',א'. ראו למשל כתר שם טוב גגין חלק א' עמוד תקמ"א
 21. ^ הגהות הרמ"א סימן תרצ סעיף ט"ז
 22. ^ כך מביא מהרי"ץ בפירושו לתכלאל עץ חיים
 23. ^ הביא את דבריהם הרמ"א סימן תרצ"א סעיף ב'

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0