ארבעת המינים

מתוך המכלול
(הופנה מהדף נטילת לולב)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ארבעת המינים, מימין לשמאל: אתרוג, הדס, לולב, ערבה
נטילת ארבעת המינים בכותל המערבי

ארבעת המינים הם אתרוג, לולב, הדס וערבה, שנטילתם היא אחת ממצוות חג הסוכות.

המצווה בתנ"ך ותקנות חז"ל

מטבע ממרד בר כוכבא המציג את ארבעת המינים לשיטת רבי עקיבא, לצד הכיתוב "לחרות ירושלם"

בתורה[1] כתוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפֹת תמרים, וענף עץ עָבֹת, וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים."

חז"ל למדו מכאן שמן התורה יש ליטול את ארבעת המינים בכל מקום רק ביום הראשון ("ולקחתם לכם ביום הראשון"), ואילו במקדש בלבד ("לפני ה' אלקיכם") התורה מצווה לקחתם כל שבעת ימי החג ("...שבעת ימים"). רוב הפוסקים[2] הבינו כי מדובר בבית המקדש, אולם התלמוד הירושלמי וכן הרמב"ם למדו כי מדובר בשטח העיר ירושלים כולה אפילו חודר לחברון. בימינו יש שנוהגים להתפלל בירושלים העתיקה כדי לצאת ידי חובת פוסקים אלו.

לאחר חורבן בית המקדש השני, הרחיבו חז"ל את המצווה ותיקנו שיש ליטול גם מחוץ למקדש כל שבעת הימים, זכר למקדש. לפיכך קיום המצווה בשאר ימי החג, מוגדר כמצווה מדברי סופרים ("מדרבנן").

בנוסף לכך גזרו חז"ל שארבעת המינים לא יינטלו בשבת (כמו שגזרו על שופר ועל קריאת מגילה בשבת), מחשש שיעבירו אותם ארבע אמות ברשות הרבים (שזהו אחד מאיסורי שבת). מתחילה הגזרה הזו הייתה רק בששת ימי החג האחרונים, ולא ביום הראשון, אך לאחר החורבן הגזירה הורחבה לכל הימים[3].

זיהוי המינים

פרי עץ הדר

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אתרוג
אתרוגים למכירה באריזה אופיינית
לולבים
(מהקרוב לרחוק): הדס לולב וערבה

בתלמוד[4] מבואר שפרי עץ הדר הוא פרי האתרוג, ומובאים לכך טעמים שונים:

 • תאמר "פרי מעץ", דהיינו שטעם הפרי כטעם העץ; והאתרוג הוא פרי שטעם עצו כטעם פריו.
 • המילה "הדר" מזכירה "דיר", שמאכסן בו גדולים עם קטנים, כמוהו כעץ האתרוג, אשר בו יש פירות "גדולים" (הפירות של שנה שעברה) יחד עם פירות "קטנים" (פירות השנה).
 • המילה "הדר" מזכירה את המילה היוונית "הידרו" (hydro, מים), והאתרוג הוא פרי "הגדל על כל מים".
 • נאמר "פרי עץ הדר" - "הדרים באילנו משנה לשנה", דהיינו, פרי אשר נשאר על העץ כל השנה; וגם תנאי זה מתקיים באתרוג.

הרמב"ן פירש ששורש המילה "אתרוג" בארמית הוא רג"ג - מלשון "חמדה" ו"נעים למראה", כלומר, "הדור" (אונקלוס מתרגם את האיסור "לא תחמוד" - לא תרגג).

למעשה, כפי שציין כבר הרמב"ם, טעמים אלו הם טעמים שבדיעבד, ולמעשה נוטלים אתרוג מפני שכך נהגו תמיד[דרושה הבהרה], וזוהי המסורת על זיהוי הפרי.

בניגוד לדעת הרמב"ן, הבלשנות המודרנית הצביעה על כך שמקור השם אתרוג הוא כנראה מן המילה הפרסית תֻרֻנְג', וחוקרים משערים שהאתרוג הגיע לארץ ישראל רק בתקופה הפרסית[5].

לדעת רבי אבא דעכו פרי עץ הדעת היה האתרוג.[6]

יש חוקרים המזהים את "פרי עץ הדר" עם אצטרובל דווקא[7][8] בניגוד למסורת ולדברי חז"ל.

כפות תמרים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – לולב

כפות תמרים הן ענפים של עץ תמרים הצומחים במרכז הדקל, לפני שהעלים נפרדים (כעין שרביט). ענף זה נקרא בלשון חז"ל "לולב".

ענף עץ עבות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – הדס

ענף עץ עבות הוא על פי המסורת ענף עץ הדס. כדי שייקרא "עבות" צריך שיהיו בכל רמת עלים, הנקראת בהלכה "קן", לפחות שלושה עלים, לאורך לפחות רובו של ההדס. זהו "הדס משולש". אם יש רק שני עלים ואחד מעליהם או מתחתם זהו "הדס שוטה", הפסול.

ערבי נחל

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ערבה

ערבי נחל הם מין ידוע של צמח הגדל בנחלים הקרוי "ערבה". ישנו מין הדומה מעט לערבה, אך פסול, והוא נקרא צפצפה. על פי ההלכה, אי גידול הערבה בנחל אינו פוסל את הערבה, והשם ניתן רק משום שלעתים קרובות גדל הצמח ליד נחלים.

ארבעת המינים והמים

ערבה על גדות נחל

ארבעת המינים מתייחדים בכך שהם "גדלים על המים", ולכן מבטאים את שפע המים בארץ ישראל ואת התלות בהם[9], כפי שנכתב בתלמוד הבבלי[10] : "ארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים. וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר להם[11] בלא מים, כך אי אפשר לעולם בלא מים." והלקיחה שלהם היא שמזכה בהורדת המטר[12]. מאפיין זה מתחבר עם עניינו של סוכות, חג האסיף כשמו בתורה[13], שהוא זמן האסיף של יבול הצומח.

בתלמוד הירושלמי[14] נאמר:

ארבעת מינין הללו גדילים על המים, לפיכן הן באין פרקליטין למים.

 • כפות תמרים - ממחישות יותר מכל את שפעת המים באזורים היבשים בארץ, בבקעה ובנאות המדבר.
 • ערבת הנחל – כשמה מבטאת את שפעת הנחלים והמעיינות ומזכירה את המקומות המרובים ביותר במים, שם היא נפוצה ביותר. הערבה היא גם התלויה ביותר במים מבין ארבעת המינים, שהרי ענפי הערבה שבלולב נכמשים ביום הראשון, לפני כל המינים האחרים.
 • הדס – כשמו "עץ עבות", הוא הצמח הדחוס ביותר בעלים[15] וממחיש את השפע, הרעננות והירקוּת העצומה שבטבע, ומסמל במקרא את האזור הפורה "אָשִׂים מִדְבָּר לַאֲגַם מַיִם, וְאֶרֶץ צִיָּה לְמוֹצָאֵי מָיִם, אֶתֵּן בַּמִּדְבָּר... הֲדַס."[16]. לעומת בדי ערבה שכומשין לאחר קטיפתם, ההדסים נשארים זקופים ורעננים גם ללא מים זמן ניכר.
 • אתרוג - הוא הפרי שצריך הכי הרבה מים בחקלאות הארץ ישראלית הטבעית. עובדה זו מתבטאת בהלכה "האתרוג בלבד משאר פירות האילן הרי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו"[17], טעם הדבר הוא תלותו במים בדומה לגינת הירק [18], ומהאמור בתלמוד ירושלמי "אמר רבי תנחומא תירגם עקילס הדר - הידור, אילן שהוא גדל על פני המים[19]" ומעוד מקורות דומים בחז"ל[20]. האתרוג מסמל פוריות מכיוון שעץ האתרוג נותן את פירותיו כל השנה. כמו כן, הפיטם, הקצה המורחב של עמוד העלי שהוא האבר הנקבי של הפרח, הוא תנאי לכשרותו[21]. שלא כמו שאר הפירות, הפיטם נשאר בראש האתרוג גם לאחר הבשלתו.

מצוות נטילת לולב

טעם מצוות נטילת לולב לפי ספר החינוך: "האדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה תמיד. הקב"ה רצה לזכות את ישראל לכן הרבה להם מצוות להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה כל היום."

אגידת ארבעת המינים

אגרת מאת שמעון בר כוכבא לפרנסי עין גדי וקריית ערביה, בה הוא מבקש העברת משלוח של ארבעת המינים למחנהו הראשי
יהודים מתפללים בבית הכנסת בחג הסוכות עם ארבעת המינים

במשנה[22] אומר רבי ישמעאל שיש לקחת למצווה זו אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות. רבי עקיבא חולק עליו וסובר שמכל מין יש לקחת אחד, אך דעתו של רבי ישמעאל נפסקה להלכה. מטבע עתיק מימי בר כוכבא מראה את ארבעת המינים לפי שיטתו של רבי עקיבא, שכנראה רווחה בזמנו. ישנם הנוהגים להוסיף הדסים נוספים לנוי, וכן נוהגים יהודי תימן.

הלולב, ההדס והערבה מאוגדים ביחד משום הידור מצווה. יש האוגדים באמצעות קוישיקלך, אך לדעת פוסקים רבים יש צורך באגידה מעבר לכך. מכיוון ולמעשה אין חובה לאגוד את המינים, ואינם אלא לנוי והידור מצווה, ניתן לאגוד אותם גם על ידי אמצעים שאינם ממין ארבעת המינים[23], אך המנהג הרווח הוא לאגוד אותם דווקא עם עלי הלולב[24].

בחלק מן הקהילות אוגדים את ההדסים מימין ללולב והערבות משמאלו, כאשר שדרת הלולב היא כלפי הנוטל. מנהג אחר, על פי קבלת האר"י הוא לאגוד ערבה אחת מימין, אחת משמאל וכן הדס מימין, הדס משמאל והדס באמצע. האתרוג עומד בפני עצמו. בעת קיום המצווה, הלולב עם ההדסים והערבות מוחזקים ביד ימין, בעוד האתרוג מוחזק ביד שמאל, כאשר הפיטם שלו מופנה כלפי מעלה, מוצמד ללולב. במצב זה מנענעים את ארבעת המינים בשישה כיוונים.

נענועים

נענוע הלולב עם שאר המינים הוא מעיקר המצווה. מנענעים בשעת נטילת הלולב לאחר הברכה. כמו כן בעת אמירת הלל מנענעים בקטע "הודו לה'" המופיע פעמיים בתפילת הלל, וכן בקטע "אנא ה' הושיעה נא".

הנענוע מתבצע כשהאדם עומד, וסדרו "מוליך ומביא מעלה ומוריד"[25]; כלומר, הנעת הלולב קדימה והחזרתו לכיוון הנוטל, הנפת הלולב למעלה והחזרתו לכיוון הנוטל. סדר זה של נענוע נפסק להלכה על ידי הרמב"ם במשנה תורה. בתקופות מאוחרות יותר התפתחו מנהגי נענוע שונים, חלקם בהשפעת הקבלה.

האדמו"ר של חסידות טאש, משולם פייש לאווי (השני) נוטל את ארבעת המינים במהלך תפילת הלל בחג הסוכות

בקהילות אשכנז נוהגים כפי שמהרי"ל (אחד מהמקורות העיקריים של מנהגי אשכנז) שהיה נוהג: להוליך ולהביא שלוש פעמים לפניו כלפי מזרח, ואחר כך שלוש פעמים לימינו לצד דרום. אז הרים את הלולב על כתפו לאחוריו נגד צד מערב שלוש פעמים, ואחר כך לשמאלו לצד צפון שלוש פעמים. אז היה דוחפו לפניו למעלה שלוש פעמים, ואחר כך היה משפיל ידיו עם הלולב למטה שלוש פעמים. סך הכול ל"ו כוחות (36 נענועים) בהולכה והבאה. בכל הנענועים היו פניו כלפי מזרח, ובנענועיו הזיז את ידיו בלבד עם הלולב לכיוון הצדדים.[26]

לעומת זאת ברוב קהילות הספרדים והחסידים נהוג כפי מנהג האר"י, לפיו סדר הנענונים הוא דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה ומערב. בעת הנענונים מסתובבים לכיוון הרוח אליה מנענעים (כלומר בנענונים לדרום עומדים עם הפנים לכיוון דרום וכן הלאה).

הברכה

לפני קיום מצוות נטילת הלולב ונענועו מברכים:

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וציוָנו על נטילת לולב.

הנוסח הוא "על נטילת לולב" ולא "על נטילת ארבעת המינים", מכיוון שכל ארבעת המינים כשהם יחד נקראים "לולב" הואיל והוא גבוה מכולם ושאר המינים טפלים לו. בערבית, המלה לולב פרושה דבר המתנועע, מסתובב. אם זה הפרוש המקורי של המלה גם בעברית, יתברר שאגודת ארבעת המינים אשר אנו מנענעים יחד היא הלולב, ולא כפות התמרים שהוא אחד המינים.

בפעם הראשונה שמקיימים את המצווה באותה שנה מוסיפים ומברכים את ברכת "שהחיינו".

על מנת שהברכה תהיה לפני הנטילה יש המקפידים לברך לפני שהם תופסים את ארבעת המינים בידיהם. אחרים מחזיקים בעת הברכה את ארבעת המינים בידיים אך באופן שאינו מתאים לקיום המצווה, למשל כאשר האתרוג הפוך עם הפיטם כלפי מטה באופן שאינו "דרך גידולו", או שמחזיקים את הלולב האגוד עם ההדסים והערבות אך האתרוג מונח על השולחן, ורק אחרי הברכה מרימים את האתרוג ומצמידים אותו לשלושת המינים האחרים.

לפני הברכה יש הנוהגים לומר את הבקשה הקבלית הבאה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, בפרי עץ הדר וכפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, אותיות שמך המיוחד תקרב אחד אל אחד והיו לאחדים בידי, ולידע איך שמך נקרא עלי וייראו מגשת אלי, ובנענועי אותם תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנווה אפריון למכון בית אלוקינו, ותהא חשובה לפניך מצוות ארבעה מינים אלו כאילו קימתיה בכל פרטיה ושורשיה ותרי"ג מצוות התלויות בה, כי כוונתי ליחדא שמא דקדשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחד שם י-ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן [דרוש מקור].

על פי תורת הקבלה, יש לברך על הלולב אחר תפילת שמונה עשרה לפני קריאת ההלל.

הושענות ומצוות ערבה במקדש

הקפות בבית כנסת החורבה
Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – הושענות, מצוות ערבה במקדש

בנוסף לנטילת הערבה יחד עם שאר המינים, יוחד טקס נוסף לערבות בלבד, בבית המקדש. במשנה[27] נאמר כי היו לוקחים ערבות ממוצא שליד ירושלים, מביאים אותן למקדש וזוקפים אותן בצידי המזבח. ערבות אלו היו גדולות במיוחד וגובהן היה גדול באמה מגובה המזבח - שגובהו היה עשר אמות. לאחר מכן היו מקיפים את המזבח ואומרים "אנא ה' הושיעה נא". כך, בכל יום מימי חג הסוכות (חוץ משבת), וביום השביעי- מקיפים את המזבח שבע פעמים ועושים זאת גם אם הוא חל בשבת.

לאחר החורבן, נשאר זכר למנהג זה בנוהג להקיף את בימת בית הכנסת עם ארבעת המינים. בכל יום מששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את הבימה פעם אחת, וביום השביעי, הושענא רבה, מקיפים את הבימה שבע פעמים ומקיימים חיבוט ערבה.

משמעויות בארבעת המינים

לארבעת המינים נאמרו כמה משמעויות במשך הדורות: כמשל לעם ישראל, כמשל לאברי האדם וכרומזים לאושפיזין:

משל לעם ישראל

ארבעת המינים, גבעת ברנר
לולב לצד מנורת שבעת הקנים בפסיפס בית הכנסת העתיק ביריחו - ארבעת המינים מהווים מוטיב חוזר בעיטורי בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל
 • אתרוג – בעל טעם ובעל ריח – מסמל אנשים הלומדים תורה (טעם) ועוסקים במעשים טובים (ריח).
 • לולב בעל טעם (התמר) וחסר ריח – מסמל אנשים שלומדים תורה ובעלי ידע נרחב, אך מעשיהם אינם טובים.
 • הדס – חסרת טעם ובעלת ריח – מסמלת אנשים שלא לומדים תורה, אך מעשיהם טובים.
 • ערבה – חסרת טעם וחסרת ריח – מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה ואינם עוסקים במעשים טובים.

אגידת ארבעת המינים מסמלת את האחדות בין כל הסוגים בעם ישראל.

משל לאברי גוף האדם

נאמר בהושענות של רס"ג כי ארבעת המינים באים לכפר על האדם, כל מין על איבר הדומה לו במראהו[28]

 • האתרוג דומה ללב, והוא מכפר על הרהורי לב של חטא וחיבול.
 • הלולב דומה לעמוד השדרה של האדם, והוא מכפר על הגאווה והשינאה.
 • ההדס דומה לעיניים, והוא מכפר על הסתכלויות אסורות ומורדות.
 • הערבה דומה לשפתיים, והיא מכפרת על לשון הרע.

משל לאושפיזין

בספר הזוהר מובאת פרשנות קבלית לארבעת המינים, לפיה הם משל לאושפיזין ולשבע הספירות[29]:

הלכות ארבעת המינים

בדיקה מדוקדקת של אתרוג, שוק ארבעת המינים בבני ברק, לקראת סוכות תשס"ח
בדיקת לולב בשוק מחנה יהודה
אנשים בוחנים ענפי הדס בשוק ארבעת המינים בבני ברק

יש הלכות רבות בענייני פסול בארבעת המינים.

כאמור לעיל, רק ביום הראשון של סוכות (וב"מקדש" לכל אורך החג) המצווה היא מן התורה, ובשאר הימים – מדברי חכמים. לפיכך הלכות הכשרות של ארבעת המינים ביום הראשון חמורות יותר, שכן אז מצוות הנטילה היא מן התורה. כאשר חל יום טוב הראשון של סוכות בשבת, נמצא שנטילת ארבעת המינים בכל החג היא רק מדברי חכמים.

אלה הפרטים המשמעותיים ביותר והמוסכמים על כולם:

 • על ארבעת המינים אסור להיות יבשים.
 • כמו כן גזולים פסולים.

אתרוג

 • עדיף שצבעו יהיה קרוב יותר לצהוב מאשר לירוק.
 • אסור שקליפת האתרוג תהיה סדוקה, יבשה או מקולפת.
 • נפח האתרוג חייב להיות לפחות כביצה.
 • נפל הפיטם או העוקץ בתהליך הקטיפה או לאחריו - האתרוג פסול, אולם אם זה אתרוג שהפיטם נושר בו מאליו בתהליך הגדילה - לא פסול. יש מהדרים לקחת בעיקר אתרוג כזה כיוון שאין בו חשש שהפיטם יפול לאחר מכן והאתרוג יפסל, אך יש המעדיפים דווקא אתרוג עם פיטם.
 • אתרוג שחסר חלק ממנו (גם מעט) - פסול.
 • אם מראה האתרוג מעוות - פסול.
 • אם האתרוג מורכב גם מפרי הדר אחר (דוגמת לימון) - פסול (ראו אתרוג מורכב).
 • נקודה שחורה (הנראית בראייה רגילה, ואינה לכלוך; עם זאת, רבים המדקדקים אפילו על נקודה שחורה כלשהי) בחלק המשופע בראשו של האתרוג (או מספר נקודות התופסות את רובו של שטח כל האתרוג או היקפו), פוסלת אותו.

לולב

 • גודל שדרת הלולב (הענף עצמו ללא העלים) חייב להיות לפחות ארבעה טפחים (כ־32-39 סנטימטרים).
 • לולב העשוי כעין מניפה (כענפי הדקל הרגילים), פסול לכל הדעות.
 • אם נקטם ראשו של הלולב (או, לדעות אחרות, קצותיהם של רוב העלים), פסול.
 • הלולב חייב להיות ישר (אך אם הוא נוטה מעט לצד השדרה, הרי זו דרך גדילתו וכשר). יש דעות הפוסלות אם ראשי העלים נוטים לצדדים, אך דעה זו לא נפסקה להלכה.[30]
 • ישנן דעות הפוסלות לולב שעלהו האמצעי מחולק, וישנן דעות שרק אם נחלקו רוב עלי הלולב הרי הוא פסול. נהוג להדר אחרי לולב שקצהו אינו מחולק כלל.

יש מהדרים (בעיקר אצל הספרדים) שתהיה מעין קליפה חומה דקה בגבו של הלולב (המכונה לעתים "קוֹרָה" או "קוֹירֶה") המבטיחה את שלמותו. לעומת זאת, יש האומרים שקליפה זו אינה מאפשרת לראות אם הלולב נחלק כ"הימנק" או נפתח או נחסר, וכן אינה מאפשרת לכסכס את עלי הלולב בשעת מצוות הנענועים כפי שנפסק ברמ"א.

הדס

להדס כשר יש דוגמה של שלישיית עלים היוצאים מנקודה אחת שעל הגבעול. שלישיוּת העלים צריכה לחזור על עצמה לכל הפחות ברוב אורכו הכשר המינימאלי של ההדס.

 • גודל ענף ההדס חייב להיות לפחות שלושה טפחים (כ־24-29 סנטימטרים).
 • אם פירות ההדס, הקרואים "ענבים", מרובים מהעלים וניכרים בצבעם - ההדס פסול עד שימעט את הענבים.

ערבה

 • עדיף שהגבעול יהיה בצבע אדום או חום-אדמדם.
 • גודל ענף הערבה חייב להיות לפחות שלושה טפחים (כ־24-29 סנטימטרים).
 • ערבה שנקטם ראשה, פסולה.
 • העלים צריכים להיות משוכים, ולא עגולים. העלים הם אחד מאמצעי ההבחנה ומניעת הבלבול עם הצפצפה.

גידול ארבעת המינים

אתרוג

גידול האתרוג דורש מומחיות והשקעה גדולה. עץ האתרוג המקורי חלש ופגיע. הפתרון המקובל בהדרים - הרכבה על גזע של חושחש - אינו מתאים כאן, כי אתרוג מורכב פסול לברכה. המגדלים נאבקים קשות במחלות ובמזיקים. כמו כן נדרש טיפול פרטני בכל פרי. כדי להגן על הפרי משריטות הוא נקשר היטב, לבל יזוז ברוח. בנקודות חיכוך מושם ריפוד של צמר גפן. נדרש ריסוס מתמיד, כדי למנוע הגעת מזיקים, שפוגעים ביפי הפרי.

בין הזנים המפורסמים: האתרוג הארץ-ישראלי, האתרוג מזן קלבריה, אתרוג 'חזון איש', האתרוג התימני (המגיע לגודל גדול במיוחד) והאתרוג המרוקאי.

ישראל היא מרכז עולמי לגידול אתרוגים, ויש בה פרדסים רבים לגידול אתרוגים, שמיוצאים לכל רחבי העולם. חסידי חב"ד מגדלים בישראל את האתרוג מזן קלבריה, אך רבים מהם מעדיפים לברך על אתרוג שגדל בקלבריה שבאיטליה.

לולב

בעבר רוב הלולבים הנמכרים בישראל היו מיובאים ממצרים [1]. אך כיום כמעט כל הלולבים באים מעמק בית שאן ומהערבה שם ישנם גם מטעים המגודלים במיוחד לצורך הלולבים [2].

את הלולב יש לכרות בזהירות, כי אם כורתים לולבים בצורה שאינה נכונה, עלולה להיגרם פגיעה חמורה לעץ.

מדי שנה נאבקות הרשויות המקומיות בישראל בקוטפי לולבים פירטיים, המנסים לכרות לולבים מעצי הדקל המשמשים לנוי.

הדס

ההדס ה'משולש' דורש טיפוח. יש בישראל מגדלים מעטים בלבד של הדסים, ורוב שדות הגידול ממוקמים בצפון הארץ ובמושב נוב ברמת הגולן. לאחר הקטיף יש להסיר ידנית את הענפים הרבים היוצאים לאורכו של ענף ההדס, כדי שיתקבל ענף אחד בלבד.

ערבה

אין גידול מיוחד של ערבות. עצי הערבה גדלים בר לאורך נחלי ישראל או בחצרות בתים, ומשם נקטפים בדי הערבות לקיום המצווה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

כתבות ומאמרים:

הלכות:

הערות שוליים

 1. בספר ויקרא, פרק כ"ג, פסוק מ'
 2. וכן משתמע מדברי המשנה, מסכת ראש השנה, פרק ד', משנה ג'
 3. משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה י"ג-ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה י"ח
 4. מסכת סוכה, דף ל"ה, עמוד א'
 5. "האתרוג ומסורת מתן תורה.pdf". Google Docs. בדיקה אחרונה ב-2 בספטמבר 2017. 
 6. בראשית רבה, פרשה ט"ו, פסקה ז' ועוד
 7. אילון גלעד, פירות הדר - לא מה שחשבתם, באתר הארץ, 16.11.2013
 8. בית מקרא, נט /ב, תשע"ד: שמר אריאלי "פרי עץ הדר" – פרי "עץ החיים" / 5
 9. זהר עמר - ארבעת המינים, תל אביב תש"ע. ‏טעימות מארבעת המינים, באתר בשבע, שיעורים מהרב דביר טל, ומהרב פייבלזון.
 10. מסכת תענית, דף ב', עמוד ב'
 11. המילה "להם" (שיותר מתאימה תחבירית) היא לפי כתבי היד: הספרייה הבריטית, הרב הרצוג, מינכן 140, מינכן 95. מהאתר הכי גרסינן.
 12. ויקרא רבה
 13. בספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ט"ז ובספר שמות, פרק ל"ד, פסוק כ"ב
 14. תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק א', הלכה א'
 15. ראה פסיקתא דרב כהנא כז,ט.
 16. ספר ישעיה, פרק מ"א, פסוקים י"ח-י"ט
 17. רמב"ם מעשר שני א,ה
 18. מסכת ראש השנה, דף י"ד, עמוד ב'.
 19. תלמוד ירושלמי, מסכת סוכה, פרק ג', הלכה ה',
 20. מסכת סוכה, דף ל"ה, עמוד א', ובויקרא רבה.
 21. "ניטלה פטמתו...- פסול" משנה, מסכת סוכה, פרק ג', משנה ו'
 22. משנה, מסכת סוכה, פרק ג', משנה ד'
 23. רמ"א בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרנ"א, סעיף א'.
 24. רבי שלום שכנא צ'רניאק, חיים וברכה, אות א', או"ק ו', בשם רבנו מנוח.
 25. מסכת סוכה, דף ל"ז, עמוד ב'
 26. מנהגי מהרי"ל הלכות סוכה
 27. משנה, מסכת סוכה, פרק ד', משנה ה'
 28. דברים אלו מבוססים על מדרש תנחומא פרשת אמור כח (מהדורת בובר)
 29. פרשנות זו מצאה ביטוי בפיוט "סוכה ולולב לעם סגולה" (ראו בוויקיטקסט) המושר בפי עדות המזרח בחג הסוכות
 30. המשנה ברורה מביא שיש מחמירים.


מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.