המכלול:מיזמים/תחרות הכתיבה/התחרות השנייה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
"מכלול היצירה היהודית"

התחרות השנייה

תחרות הכתיבה "מכלול היצירה היהודית" של המכלול מתקיימת זו הפעם השנייה, בתקווה ליצירת ערכים מעולים רבים, בתחומים תורניים ויהודיים, במטרה ליצור ערכי איכות ברמה גבוהה ובעבודה שיתופית.

תחרות 2.jpg

תחרות "מכלול היצירה היהודית" היא תחרות כתיבת ערכים מצוינים בתחומים מוגדרים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים מכובדים. התחרות נועדה לפתח את רוח היצירה האנציקלופדית במכלול, בהתמקדות על יצירה תורנית ויהודית. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה במכלול, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך עורכים חדשים לכתיבה במכלול.

מטרת התחרות

תחרות "מכלול היצירה היהודית" היא תחרות כתיבת ערכים מצוינים בתחומים מוגדרים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים מכובדים. התחרות נועדה לפתח את רוח היצירה האנציקלופדית במכלול, בהתמקדות על יצירה תורנית ויהודית. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה במכלול, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך עורכים חדשים לכתיבה במכלול.

השתתפות בתחרות

לרישום והשתתפות בתחרות לחצו כאן.

ערכים המשתתפים בתחרות

 1. רשאים להשתתף ערכים חדשים, בנושאים תורניים, יהודיים והסטוריים.
 2. לחילופין ערכים בנושאים הנ"ל שכבר נמצאים במכלול, שמתקיים בהם אחד מהקריטריונים הבאים: 1. ערכים קצרים - פחות מ-7,000 בתים. 2. ערכים שנמצא עליהם תבנית "שכתוב" או "השלמה" (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). בשני המקרים על הערך המורחב/משוכתב/מושלם להיכתב במרחב טיוטה, ולקבל אישור ממזכירי התחרות להכליל את הערך בתחרות.

1. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך, ובנוסף ישוקלל גם הניקוד הכולל של הכותב, כפי שיבואר להלן.
2. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-7K בתים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.
3. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של מספר ערכים לבחירתו. את הערכים יש לסמן בתבנית {{מכלול היצירה היהודית}} ולהוסיף בטבלה של הנושא המתאים. ערכים שלא יסומנו בתבנית ו/או לא יוספו לטבלה של הנושא המתאים לא ישתתפו בתחרות.
4. כל משתתף בתחרות עליו להירשם בנוסף לדף התחרות בקישור זה
5. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים.
6. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
7. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
8. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר מכלולאים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות.
10. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר ביקורת בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
11. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית למכלולאים חדשים על פני מכלולאים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
12. "הניקוד יינתן לפי החלוקה הבאה: 70% לערך המתמודד, בין היתר לפי הקריטריונים בלשונית "מדדי איכות לערכים", ו-30% לפי מתן הערות בונות, ניסוח, עריכה, והרחבה של ערכים אחרים המתמודדים בתחרות".
13. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
14. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.
15.מכון חכמת התורה ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהערכים שנכתבו במסגרת התחרות (בין אם זכו, ובין אם לאו, בין אם נמחקו מהמכלול באופן מלא או חלקי, ובין אם הטקסט הועבר לערך אחר). ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכון חכמת התורה ו/או צוות השופטים בקשר לערך כלשהו, יהא הכותב אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו למכון חכמת התורה ו/או צוות השופטים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים. מגיש הצילומים יהא אחראי לשפות ולפצות את מכון חכמת התורה ו/או צוות השופטים בגין הוצאות שיגרמו במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו כתוצאה מהליכים אלו.
16. כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד ומכון חכמת התורה ו/או כל צד שלישי המשתף עמו פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
17. מכון חכמת התורה ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
18. משתתף שיזכה יקבל על כך הודעה בדוא"ל. העדרו של דוא"ל תקין משמעו פסילת המשתתף מהתחרות.

19. מכון חכמת התורה שומר על זכותו, הכפופה לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות או משתתפים בה בכל עת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

המדדים להלן יסייעו לניקוד הסופי שעל ידי חבר השופטים - מומלץ שתקחו אותם בחשבון בעת כתיבת הערכים לתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים, כמו גם הכותבים, יפעילו שיקול דעת עצמאי.

 • ערך מרכזי: בחרו בערך מרכזי. כזה שחסרונו כיום מורגש.
 • בהירות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו ידיעה מוקדמת בנושא ישכיל ויהנה מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן ברור, קצר וקולע. הקפידו על כללי הכתיבה והימנעו מחידושים עצמיים - וכדאי גם שתשקיעו ב"פיניש". ערך המועמד לשכתוב חוזר, אינו מומלץ.
 • כיסוי: הקפידו על הצגה מלאה ומקיפה של הנושא, ברמה אנציקלופדית. אם בחרתם ענף מנושא גדול, ודאו ששם הערך מדויק, ושאתם מקיפים את כל המידע עליו. כדאי להיעזר במקורות שניוניים המקיפים את הנושא מכל צדדיו, לדוגמה: בכתיבת ערך בנושא תורני, כדאי להיעזר בספר מקיף שנכתב בנושא. עם זאת, במסגרת ערך אנציקלופדי אין להתמקד בפרטי פרטים.
 • אמינות: הקפידו על הדיוק העובדתי, ועל מקורות ואסמכתאות, כך שגם תלמיד-חכם ישבע נחת מן הערך.
 • ניסוח: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת ותקינה. הציגו את העובדות היבשות, הימנעו מכתיבה רגשית, מראשי תיבות וממילות מחץ. נסו שהערך שלכם יהיה איכותי לא פחות מערכים מומלצים אחרים.
 • מושלמות: הגישו ערך מושלם, כזה שניתן להדפיסו באנציקלופדיה מודפסת. אל תסמכו על אחרים שישלימו במקומכם.
 • תמונה או תרשים: השתדלו להוסיף לערכים שלכם תמונה או איור שיוכלו להמחיש את הכתוב.
 • קישורים: הקפידו על המלצות הקישורים הפנימיים, הקישורים החיצוניים, וציוני המקורות.
 • שיתופיות: אהבו את הביקורת, היא המפתח להצלחתכם. שלבו ידיים עם שאר המכלולאים, לימדו היטב את ההערות שקיבלתם, אל תחששו מלמחוק, ויחד תהפכו את הערך שלכם מעבודת יחיד לערך מובחר שכולנו נתברך בו.
 • תתקדמו: ואם אתם חדשים כאן, שיתוף הפעולה עם אלו שבאו לעזור לכם, יעזור לכם גם לכתיבה, וגם לניקוד.
Trophe.png משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה תמונה מכלול היצירה.jpg לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרסים באדיבות מכון חכמת התורה

 • פרס ראשון (2 זוכים) - 2000 ש"ח
 • פרס שני (2 זוכים) - 1000 ש"ח
 • פרס שלישי (3 זוכים) - 500 ש"ח
 • פרס מזכירי התחרות (2 זוכים) - 250 ש"ח

פרסי המזכירים נועדו למי שהמזכירים סבורים שהשקיע באופן מיוחד ולא נמנה בין הזוכים בפרסים הראשונים.

שימו לב: על מנת שתוכלו לקבל את הפרסים, נדרש רישום של כתובת דוא"ל בהעדפות חשבון המשתמש, כדי שנוכל ליצור איתכם קשר.

הודעה לעיתונות

כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לציבור ובליטושה. ההודעה תופץ בכלי התקשורת וכן לציבור באמצעות אתרים ופורומים שונים, במטרה למשוך לתחרות מספר מירבי של עורכים חדשים.

חבר המזכירים

עריכה

חבר השופטים

עריכה

הנחיות לשופטים

Wessel smedbager04.jpg

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דוא"ל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות. השופטים יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"מדדי האיכות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על כל השופטים. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • אתם מוזמנים לקבוע את הקריטריונים כבר עתה וכן לעיין בערכים המתחרים; אך הערכתם תתקיים רק לאחר המועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט ב-י' באדר א' תשפ"ב.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.
 • מומלץ לעבור כבר עכשיו על רשימת המועמדויות ולבדוק אם כולן עומדות בתנאי הסף של התחרות.
 • כדאי לוודא שכל המשתתפים שנרשמו, במיוחד החדשים, מסתדרים מבחינה טכנית, ובמידת הצורך להפנותם למזכירי התחרות על מנת שיסייעו או יתווכו ביניהם לבין מכלולאים מנוסים.
 • כן אפשר וכדאי לתזכר מועמדים שנראה כאילו הזניחו את המועמדות שלהם ככל שיתקרב המועד האחרון להגשת ערכים.
 • ההשתתפות שלכם מחייבת! אם לא תהיה ברירה ותצטרכו לפרוש, אנא הקדישו את המאמץ הדרוש למציאת שופט מחליף.
Nuvola apps karm.png
לוח הזמנים
בכל התאריכים (אלא אם נאמר אחרת) הכוונה היא לשעה 00:00 שעון ישראל.
 1. ט' בחשוון ה'תשפ"ב, 15 באוקטובר 2021: פתיחתה הרשמית של התחרות והתאריך הקובע לצורך זכאות למועמדות. ניסוח הודעה לציבור והפצתה לתקשורת וברשת האינטרנט.
 2. י' באדר א' ה'תשפ"ב, 11 בפברואר 2022: מועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט.
 3. א' באדר ב' ה'תשפ"ב, 4 במרץ 2022: מועד אחרון לפרסום החלטות השופטים.
Nuvola apps file-manager.png
ביקורת עמיתים
כמוסבר בתקנון, לביקורת העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. המכלול הוא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם בביקורת העמיתים.

ביקורת עמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.

הנחיות לשופטים

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דוא"ל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות. השופטים יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"מדדי האיכות לערכים" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על השופטים. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • לאחר האמור לעיל, עליכם לבחור ביחד, מבין הערכים הטובים ביותר, את המקום הראשון, השני והשלישי.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.

רשימת הערכים המועמדים

{{מועמד בתחרות
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הנושא המתאים לערך שבחרתם לכתוב, ואז ללחוץ על הקישור "להשתתפות" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מכלול היצירה היהודית}} לראש הערך שלכם.

לסיום היכנסו כאן להשלמת ההרשמה.

לרשימת הערכים המלאה.

 1. רשאים להשתתף בתחרות רק ערכים בנושאים הבאים: היסטוריה יהודית, חכמי ישראל שנפטרו עד שנת תרפ"ב, מושגים תורניים וספרים תורניים. ניתן להיעזר במיזמי המכלול:מיזם חכמי ישראל והמכלול:מיזם ערכים תורניים.
 1. לחלופין ערכים בנושאי התחרות שכבר נמצאים במכלול, שמתקיים בהם אחד מהקריטריונים הבאים: 1. ערכים קצרים - פחות מ-7,000 בתים. 2. ערכים שנמצא עליהם תבנית "שכתוב" או "השלמה" (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). בשני המקרים על הערך המורחב/משוכתב/מושלם להיכתב במרחב טיוטה, ולקבל אישור ממזכירי התחרות להכליל את הערך בתחרות.

לאחר שסיימתם את העריכה - המעוניינים בביקורת על ערכיהם החדשים יכולים להוסיף את הפרמטר "ביקורת", כך: {{מכלול היצירה היהודית|ביקורת}}.

הערכים המתמודדים

להשתתפות


שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
החתונה הגדולה באוסטילה משתמש:אביר על סוס בוצע בוצע היסטוריה יהודית - חסידית


מלאכת מלבן משתמש:שמש מרפא החלפת ערך קצר. אושר על ידי המזכירים. דויד (שיחה) כ' בחשוון ה'תשפ"ב 23:23 (IDT)


רבי מאיר קריסטיאנפולר משתמש:ספרא 18/10/21 בוצע


אבקת רוכל משתמש:שמואל חיים חשוון תשפ"ב בוצע בוצע בס"ד


רבי אברהם שמשון מרשקוב משתמש:ספרא 19/10/21 בוצע


מגיד מישרים (ספר) שמואל חיים בוצע החלפת הערך הנוכחי. אושר על ידי המזכירים. דויד (שיחה) כ' בחשוון ה'תשפ"ב 23:23 (IDT)


רבי שמואל סיריליו משתמש:אביר על סוס בוצע בוצע


פסיקה (הלכות ריבית) משתמש:סיון22 בוצע שדרוג מקיף טיוטה היתה קיימת לפני תחילת התחרות. אושר על ידי המזכירים, אך הוא ישפט לפי השיפור ביחס לנקודת הפתיחה שהיתה קיימת לפני. דויד (שיחה) י"ח בחשוון ה'תשפ"ב 16:40 (IDT)


מסכת עדויות משתמש:ספרא 25/10/21 בוצע החלפת הערך הקיים. אושר על ידי המזכירים. דויד (שיחה) כ' בחשוון ה'תשפ"ב 23:23 (IDT)


רבי חיים יוסף אריה פרגר משתמש:אביר על סוס 26/10/2021 בוצע בוצע


עלילת הדם בפולנה מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


פורים קטן טבריה משתמש:עמוס חדד היכון הכן ו...


רבי אליהו יוסף רבינוביץ משתמש:יואל וויס בוצע בוצע האדמו"ר מליניץ באפלו


רבי אליעזר זוסמן סופר משתמש:סענדער 30/10/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד הראשון במיזם: רבני העיר פאקש.


רבי יואל אונגר משתמש:סענדער 01/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד השני במיזם: רבני העיר פאקש.


רבי יוסף ליב סופר משתמש:סענדער 09/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד השלישי במיזם: רבני העיר פאקש.


יהודה טילינגר מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד אושר ע"י המזכירים תחת קטגוריה "היסטוריה יהודית", קשור לערך הקודם עלילת הדם בפולנה.


רבי יוסף יואל דייטש משתמש:סענדער 03/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי דוד נתן דייטש משתמש:סענדער 05/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


פרעות לבוב משתמש:ספרא 04/11/2021 בוצע


ועד קהילות ליטא משתמש:כולל 1 04/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


השהיה (שבת) החלפת הערך הנוכחי. מיק 07/11/2021 בוצע בוצע בס"ד. לא עומד בכללים - ערך קיים. אושר בגלל חשיבותו והמקום שיש בשיפורו, וישפט רק ביחס לשיפור על פני הערך הקיים. מישהו (שיחה) 14:53, 8 בנובמבר 2021 (IST)


רבי דוד הלברשטאם מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי משה יוסף טייטלבוים מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי חיים שמואל הורוביץ מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


חסידות חנטשין מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר משתמש:סענדער 11/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי יהודה סופר משתמש:סענדער 12/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי נפתלי סופר משתמש:סענדער 14/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


משפחת רבי פישל סופר משתמש:סענדער 16/11/2021 בוצע בס"ד בוצע בס"ד


מלחמות ה' (רמב"ן) שמש מרפא בעבודה


רבי ישראל יצחק מרדושיץ מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי ישראל אברהם פורטוגל (הראשון) מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי יקותיאל שמואל שמעלקא מסאסוב מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי משה הורוביץ (רוזבדוב) מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי צבי הירש הורוביץ (צ'ורטקוב) מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי צבי הירש הורוביץ (רוזבדוב) מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


ברכת הטוב והמטיב משתמש:מישהו; משתמש:הכל לטובה בוצע בס"ד בוצע בס"ד


יצחק קופיו שמואל חיים חנוכה תשפ"ב בוצע בוצע


רבי שמואל שמעלקא קליין א. ברקאי אור לכ"ח כסלו, נר ד' דחנוכה בעבודה


גיל הנישואים (יהדות) עפר ואפר כסליו תשפ"ב בוצע בוצע


מחלוקת היעב"ץ ורבי יהונתן אייבשיץ א. ברקאי כ"ח בכסליו תשפ"ב לפ"ק, נר ד' דחנוכה. בעבודה


אכילה לפני התפילה משתמש:ממעתיקי השמועה א' טבת ה'תשפ"ב בוצע בס"ד בוצע בס"ד הלכות תפילה תודה רבה ל מיכי על העזרה


טיוטה:שיחה (מוסר) משתמש:יוסי לוי 461 א טבת התשפ"ב בוצע בס"ד עולם הישיבות


רבי נח ליפשיץ מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי יחזקאל רוטר משתמש: נהוראי אלקבץ חנוכה תשפ"ב בוצע היסטוריה יהודית - חסידית


רבי בן ציון בלום כפוף לכללים א' טבת ה'תשפ"ב בוצע בוצע מאושר למרות תאריך הפטירה. דויד (שיחה) י' בטבת ה'תשפ"ב 00:43 (IDT)


בן סירא (אישיות) משתמש:אביר על סוס בוצע בוצע


רבי מנחם מאניש ספרין
רבי יעקב משה ספרין
מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד אושרו על אף תאריך הפטירה. דויד (שיחה) י' בטבת ה'תשפ"ב 15:47 (IDT)


האותיות המשתנות שבתנ"ך משתמש: עזרא ט. טבת התשפ"ב בוצע בוצע


איסורי אכילה מיכי קיים כקצרמר דל מאד אושר ע"י המזכירים


ריבון העולמים מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


רבי אברהם מרדכי מפינטשוב מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


קמע א. ברקאי ט"ז טבת תשפ"ב בעבודה


רבי אברהם מפראהבישט מוטל בוצע בס"ד בוצע בס"ד


בית יוסף חדש א. ברקאי אור לי"ט טבת תשפ"ב לפ"ק בעבודה


שו"ת הרא"ש שמואל חיים בוצע בוצע
גילוח בחול המועד שמואל חיים טבת תשפ"ב בוצע בוצע


נסיעה ברכבת בשבת שמעון לוי בוצע בוצע


רבי שלמה חיים פרלוב מקוידנוב תולעת ספרים טבת תשפ"ב בוצע בוצע


רבי דוד שיק משתמש:שיר של שבחה


החזרה (שבת), החלפת הערך הדל שקיים כעת. מיק


פירוק שותפות (הלכה) אפרון אמצע שבט תשפ"ב בוצע בוצע בס"ד


מאכולת משתמש:עזרא ט. שבט פ"ב בוצע בוצע


תקנת חכמים - החלפת הערך הדל הקיים כיום. ספרא בוצע בוצע


אסיפת הרבנים (תר"ג) שמואל חיים שבט בוצע בוצע


רבי אהרן ישעיה פיש נהוראי אלקבץ ט"ו בשבט תשפ"ב בוצע בוצע היסטוריה יהודית - חסידית


אין מערבין שמחה בשמחה עזרא ט. שבט פ"ב בוצע בוצע החלפת ערך קצר ודל


בריחת יעקב מעשו משה מ טבת תשפ"ב בוצע בס"ד בוצע בס"ד החלפת ערך דל. אושר על ידי המזכירים


רבי אביגדור מפינסק שמש מרפא, תודה גם למרדכי עציון


איסור ייחוד בוצע בס"ד בוצע בס"דתוצאות התחרות

כאן פורסמו התוצאות במהדורה זמנית בסיסית, ונמחקו לטובת התוצאות המלאות בפסקה הבאה.

סיכום תהליך השיפוט בתחרות הכתיבה השנייה

תחילה מבקשים השופטים להודות לכל משתתפי התחרות, על תרומתם לפיתוח והרחבת תחום הערכים התורניים במכלול.

במסגרת התחרות השתתפו 93 ערכים, מתוכם הגיעו לשלב השיפוט 64 ערכים שנכתבו על ידי 21 כותבים, ביניהם מספר כותבים חדשים.

השופטים התייחסו לכל עורך בנפרד, ושיקללו את כל הערכים שכתב ביחד. כמו כן להזכירכם ש-30% מהציון הוא על עזרה לערכים אחרים בעריכות ובדיונים.

מקום ראשון ושני

השופטים מצאו את הערכים איסור ייחוד, מלאכת מלבן ומלחמות ה' (רמב"ן) מקיפים ויסודיים, מבוססים בצורה נאותה, ומנוסחים בצורה בהירה על פי כללי הכתיבה המקובלים, כיאה לעורך ותיק ומנוסה. השופטים ציינו לשבח גם את המעורבות היוצאת מגדר הרגיל שהפגין הכותב בכל הערכים שהשתתפו בתחרות, ובחרו להעניק לכותב, שמש מרפא, את הפרס הראשון בתחרות.

השופטים מצאו את הערכים תקנת חכמים ומסכת עדיות מקיפים מבוססים ועשירים במקורות איכותיים וכתובים בניסוח בהיר ומצויין על פי כללי הכתיבה המקובלים, כיאה לעורך ותיק ובעל ניסיון רב בכתיבת ערכים. השופטים ציינו לשבח גם את המעורבות היוצאת מגדר הרגיל שהפגין הכותב בכל הערכים שהשתתפו בתחרות, ובחרו להעניק לכותב, ספרא, את הפרס השני.

מקום שלישי ורביעי

השופטים מצאו את הערכים שהיה (שבת) וחזרה (שבת) מקיפים ואיכותיים ביותר, השופטים ציינו במיוחד את ההשקעה הרבה הניכרת בערכים הנ"ל ואת ההיקף העצום שלהם, עם זאת הערכים עדיין חסרים ליטוש אנציקלופדי ואינם מספיק נוחים לקריאה שוטפת ולקבלת מידע בסיסי. השופטים בחרו להעניק לכותב, מיק, את הפרס השלישי.

השופטים מצאו את הערך גילוח בחול המועד מקיף ואיכותי מנוסח ומבוסס היטב, ציינו גם את הערכים הנוספים שנכתבו על ידי הכותב, ובחרו להעניק לכותבו, שמואל חיים, את הפרס הרביעי.

מקומות חמישי שישי ושביעי

השופטים מצאו את הערך ברכת הטוב והמטיב מקיף ומבוסס, מנוסח בצורה בהירה וקריא בצורה יוצאת מגדר הכלל. השופטים ציינו במיוחד את היכולת לקבל ביקורת ולשלב עבודה אנציקלופדית שיתופית בצורה מעוררת השתאות. השופטים ציינו לשבח גם את המעורבות הענפה שהפגין הכותב בכל הערכים שהשתתפו בתחרות, ובחרו להעניק לכותב, הכל לטובה, את הפרס החמישי. כמו כן ציינו השופטים לשבח את מישהו שחלקו רב בניסוח הערך.

השופטים מצאו את הערך החתונה הגדולה באוסטילה - ערך היסטורי חשוב על תולדות בית פשיסחה, מקיף מבוסס ואיכותי, ציינו גם את היכולת לעבודה שיתופית וקבלת ביקורת, על אף העובדה כי עדיין הערך מכיל בלבול מסוים בין מה שנקבע בערך כ"עובדות" לבין "מסורות חסידיות". פסקת המקורות עדיין צריכה שיפוץ והרחבה, ואולי גם הערך עצמו צריך יותר להעביר את העובדות לא כעובדה מוחלטת (אולי באמצעות סיוג כלשהו). השופטים גם לקחו בחשבון את המעורבות שהפגין הכותב בערכים שהשתתפו בתחרות, ובחרו להעניק לכותב, אביר על סוס, את הפרס השישי.

השופטים מצאו את הערך האותיות המשונות שבתנ"ך מקיף, מעניין וכתוב בצורה טובה, ציינו את היות כותב הערך עורך חדש ואת יכולתו להשתלב וללמוד את הכללים המקובלים, כמו את היכולת לקבל ביקורת ולממש אותה בערך, ובחרו להעניק לכותב, עזרא ט., את הפרס השביעי.

פרסי מזכיר

פרס מזכיר אחד ניתן למיכי, על הציון הגבוה ביותר על עזרה לערכים אחרים (לאחר שמש מרפא וספרא).

פרס מזכיר שני ניתן לא. ברקאי, על ההשקעה הגדולה הניכרת בעריכות הרבות בערכים שלו.

ציונים לשבח

השופטים מצאו לנכון לציין לשבח את העורכים הבאים על השתתפותם הפעילה בתחרות ועל הערכים המצוינים שכתבו למרות שלצערם נגמרו הפרסים שאפשר היה לחלק:

מייל רשמי ישלח בהמשך לזוכים.

אני חייב לציין לשבח את ראש הרכב השופטים מקוה, שהשקיע המון בשיפוט ובהערות בונות לעורכים, ואת מישהו המזכיר על עזרה גדולה מאד במהלך התחרות. תודה גם למוטיאל השופט.

ותודה רבה לבעלי הבית "מכון חכמת התורה" על קיום התחרות ועל הפרסים.

נציג השופטים. דויד (שיחה) ו' באדר ב' ה'תשפ"ב 16:28 (IDT)