מניין המצוות על פי ספר החינוך

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מניין תרי"ג מצוות על פי ספר החינוך.

מבנה הספר

השינויים ממוני המצות האחרים

השינוי העיקרי בין מניין המצוות על פי ספר החינוך, למוני המצוות האחרים כהרמב"ם והרמב"ן, היא בסדר המצוות. החינוך מונה את מצוותיו על פי סדר פרשיות התורה, שבכל פרשה הוא מציין את כמות המצוות הקימות ועל סדר זה הולך ומונה את כל תרי"ג המצוות. כמו כן, הוא מונה את כל מצוות העשה לכל הפרשה ואחר כך חוזר שוב ומונה את כל מצוות הלא תעשה מתחילת הפרשה. לכן המצוות הראשונות הן רצף של "מצות ..." והחלק השני הוא רצף של "איסור..." דבר נוסף הוא מצווה תפז (לפי מניין החינוך) "איסור הקרבת הפסח בבמת יחיד בזמן היתר במות" שלדעת הרמב"ם אינה נמנית במנין תרי"ג מצוות. מובן שבהתאם הוציא החינוך מצווה אחרת שהרמב"ם מנאה.

כללי החיבור

מקרא

  • מספר – מספר המצווה במניין ספר החינוך
  • שם – שם המצווה
  • ערכים – ערכים העוסקים במצווה
  • קרוב – מצוות קרובות
  • רמב"ם – מספר המצווה בספר המצוות לרמב"ם

ספר בראשית

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ספר בראשית
א מצוות פרייה ורבייה פרייה ורבייה עשה ריב
ב מצוות ברית מילה ברית מילה עשה רטו
ג איסור אכילת גיד הנשה גיד הנשה לאו קפג

ספר שמות

פרשת בא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ד מצוות קידוש חודשים ועיבור שנים קידוש החודש, חודש, שנה מעוברת, הלוח עשה קנג
ה מצוות שחיטת הפסח קורבן פסח, אכילת פסחים, מרור, ה-ח, יג-יז, פט-צ עשה נה
ו מצוות אכילת הפסח על מצות ומרורים עשה נו
ז איסור אכילת הפסח נא ומבושל לאו קכה
ח איסור הנותר מבשר הפסח לאו קיז
ט מצוות השבתת חמץ בל יראה ובל ימצא, בדיקת חמץ , יא-יב, יט-כ עשה קנו
י מצוות אכילת מצה מצה עשה קנח
יא איסור המצאות חמץ ברשות האדם בפסח (בל יימצא) חמץ, בדיקת חמץ לאו רא
יב איסור אכילת חמץ ותערובתו לאו קצח
יג איסור האכלת הפסח לעובד עבודה זרה קורבן פסח לאו קכח
יד איסור האכלת הפסח לתושב ולשכיר לאו קכו
טו איסור הוצאת בשר הפסח מן החבורה לאו קכג
טז איסור שבירת עצם הפסח לאו קכא
יז איסור האכלת הפסח לערל לאו קכז
יח מצוות קידוש בכורות קידוש בכורות עשה עט
יט איסור אכילת חמץ בפסח חמץ לאו קצז
כ שלא יראה לנו חמץ בפסח לאו ר
כא מצוות סיפור יציאת מצרים סיפור יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים עשה קנז
כב מצוות פדיית פטר חמור פטר חמור עשה ח
כג מצוות עריפת פטר חמור עשה פב

פרשת בשלח

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
כד איסור היציאה מתחום שבת תחום שבת לאו שכא

פרשת יתרו

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
כה מצוות ידיעת ה' / ההאמנה בה' אמונת השם עשה א
כו איסור עבודה זרה עבודה זרה #כח, #כט, #פו, #קיא, #ריג לאו א
כז איסור עשיית פסל לאדם (ואפילו על ידי אחרים) איסור עשיית פסל כז, לט, ריד לאו ב
כח איסור השתחוויה לעבודה זרה עבודה זרה לאו ה
כט איסור עבודה זרה בדרך עבודתה המקובלת לאו ו
ל איסור שבועת שווא שבועת שווא ושבועת שקר ל, רכז לאו סב
לא מצוות קידוש השבת בדברים שבת קידוש, הבדלה עשה קנה
לב איסור עשיית מלאכה בשבת שבת, ל"ט אבות מלאכה לאו שכ
לג מצוות כיבוד הורים כיבוד אב ואם #ריב, #רס עשה רי
לד איסור רצח (לא תרצח) לא תרצח לאו רפט
לה איסור ניאוף (לא תנאף) לא תנאף, איסורי עריות לאו שמז
לו איסור גניבת אדם איסור גניבת אדם לאו רמג
לז איסור עדות שקר עדות שקר לאו רפה
לח איסור חמידה (לא תחמוד) לא תחמוד לאו רסה
לט איסור עשיית צורת אדם איסור עשיית פסל כז, לט, ריד) לאו ד
מ איסור בניית המזבח באבנים מסותתות (גזית) אבני מזבח וכבש המזבח מא לאו עט
מא איסור עלייה למזבח במדרגות כבש (מזבח) מ לאו פ

פרשת משפטים

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
מב דיני עבד עברי עבד עברי עשה רלב
מג מצוות ייעוד אמה עברייה אמה עברייה עשה רלג
מד מצוות פדיון אמה עברייה עשה רלד
מה איסור מכירת אמה עברייה לאו רסא
מו איסור גריעת שאר, כסות ועונה שאר כסות ועונה לאו רסב
מז מצוות בית דין, מיתת חנק ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכז
מח איסור הכאת הורים איסור הכאת הורים לאו שיט
מט דיני קנסות דיני כנסות עשה רלו
נ מצוות בית דין, מיתת סייף ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכו
נא דין נזקי שור תם ושור מועד קרן (אב נזיקין), נזקי בהמה, אבות נזיקין נג, נה-נו עשה רלז
נב איסור אכילת שור הנסקל שור הנסקל לאו קפח
נג דין נזקי בור בור (אב נזיקין) נא, נה-נו עשה רלח
נד דיני גנב גזל נד, קל, רכד, רכח-רל עשה רלט
נה דין נזקי שן ורגל שן ורגל נא-נג, נו עשה רמ
נו דין נזקי אש אש (אב נזיקין) נא-נג, נה עשה יא
נז דין שומר חינם דיני שומרים נז-ס, רכה-רכו עשה יב
נח דין טוען ונטען עשה רמו
נט דין שוכר עשה רמג
ס דין שואל עשה רמד
סא דין מפתה פיתוי עשה רכ
סב איסור החייאת מכשפה כישוף לאו שי
סג איסור אונאת גר בדברים אונאת הגר לאו רנב
סד איסור אונאת גר בממון לאו רנג
סה איסור עינוי אלמנה ויתום כל אלמנה ויתום לא תענון לאו רנו
סו מצוות הלוואה לעני מצוות הלוואה עשה קצז
סז איסור תביעת חוב כשאין ללווה מה לשלם לא תהיה לו כנושה לאו רלד
סח איסור התעסקות בעסקי ריבית איסור ריבית סח, שמג, תקעב-תקעג לאו רלז
סט איסור קללת דיין איסור קללה לאו שטז
ע איסור קללת אלהים לאו ס
עא איסור קללת נשיא לאו שטז
עב איסור שינוי סדר התרומות והמעשרות תרומות ומעשרות עב, תקז לאו קנד
עג איסור אכילת טרפה טרפה לאו קפא
עד איסור לשון הרע / איסור שמיעת בעל דין במעמד צד אחד איסור לשון הרע / לא תישא שמע שווא לאו רפא
עה איסור עדות פסול פסולי עדות לאו רפו
עו איסור השתתפות עם עושי רע / דין הטיה לכף זכות בדיני נפשות עונש מיתה עו-עז לאו רפב
עז איסור הסמכות על דיין אחר בדיני נפשות / סדרי הדין בדיני נפשות לאו רפג
עח מצוות פסיקת הדין אחר רוב הדיינים הכרעת רוב בדיינים, רוב (הלכה) עשה קעה
עט איסור רחמים על עני בדין איסור הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה לאו רעז
פ מצוות עזרה להרמת משא ופריקתו פריקה וטעינה עשה רב
פא איסור עיוות משפטו של אדם רשע איסור הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה לאו רעח
פב איסור פסיקת דין על פי השערות לאו רצ
פג איסור לקיחת שוחד שוחד לאו רעד
פד מצוות שמיטת קרקעות שמיטה פד, קיב עשה קלד
פה מצוות שביתה בשבת שבת, ל"ט אבות מלאכה עשה קנד
פו איסור שבועה באלהים אחרים עבודה זרה כו, כח-כט, פו, קיא, ריג לאו יד
פז איסור הדחת אנשים לעבוד עבודה זרה מסית ומדיח לאו טו
פח מצוות עלייה לרגל עלייה לרגל, שלוש רגלים עשה נב
פט איסור שחיטת הפסח כשיש חמץ ברשות האדם קורבן פסח ה-ח, יג-יז, פט-צ לאו קטו
צ איסור הלנת אימורי הפסח נותר לאו קטז
צא מצוות הבאת ביכורים ביכורים צא, תרו עשה קכה
צב איסור בישול בשר בחלב בשר בחלב צב, קיג לאו קפז
צג איסור כריתת ברית עם שבעת עמי כנען ועם עובדי עבודה זרה איסור כריתת ברית עם עובדי עבודה זרה לאו מח
צד איסור ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל לא תחנם לאו נא

פרשת תרומה

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
צה מצוות בניין בית המקדש מצוות בניין בית המקדש, בית המקדש עשה כ
צו איסור הסרת בדי הארון איסור הסרת בדי הארון לאו פו
צז מצוות סידור לחם הפנים לחם הפנים עשה כז

פרשת תצווה

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
צח מצוות נרות המקדש (עריכתם והדלקתם) הדלקת הנרות במקדש, המנורה עשה כה
צט מצוות הכהנים ללבוש בגדי כהונה בגדי כהונה צט-קא עשה לג
ק איסור הסרת החושן מהאפוד חושן, אפוד לאו פז
קא איסור קריעת מעילו של הכהן הגדול מעיל (בגד כהונה) לאו פח
קב מצוות אכילת קודשי קודשים לכהנים קורבן עשה פט
קב2[1] איסור אכילת קודשי קדשים לזר לאו קמט
קג מצוות הקטרת הקטורת הקטרת קטורת קג, קי עשה כח
קד איסור הקטרת דברים מלבד הקטורת על מזבח הזהב מזבח הזהב (קטורת הסמים) לאו פב

פרשת כי תשא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קה מצוות נתינת מחצית השקל מחצית השקל עשה קעא
קו מצוות קידוש ידיים ורגליים קידוש ידיים ורגליים עשה כד
קז מצוות משיחת כהן גדול בשמן המשחה שמן המשחה קז-קט) עשה לה
קח איסור סיכה בשמן המשחה לזר לאו פד
קט איסור עשיית שמן המשחה לשימוש אישי לאו פג
קי איסור עשיית קטורת לשימוש אישי קטורת הסמים קג, קי לאו פה
קיא איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה עבודה זרה, יין נסך כו, כח-כט, פו, קיא, ריג לאו קצד
קיב מצוות שביתה מעבודת קרקע בשנת השמיטה שמיטה, מלאכות שביעית פד, קיב, שכו-שכט עשה קלה
קיג איסור אכילת בשר בחלב בשר בחלב צב, קיג לאו קפז

פרשת ויקהל

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קיד איסור בית דין, דיני נפשות בשבת ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה לאו שכב

ספר ויקרא

פרשת ויקרא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קטו מצוות הקרבת עולה כדיניה קורבן עולה עשה סג
קטז מצוות הקרבת מנחה כדיניה קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז עשה סז
קיז איסור הקרבת שאור או דבש קורבן קיז-קיט לאו צח
קיח איסור הקרבת קורבן ללא מלח לאו צט
קיט מצוות הקרבת מלח עם כל קורבן עשה סב
קכ מצוות בית דין להקריב חטאת אם טעו (חטאת שגגת בית דין) חטאת בית דין עשה סח
קכא מצוות הקרבת חטאת קבועה כשצריך קרבן חטאת קכא, קכג-קכד, קלח-קלט עשה סט
קכב מצוות העדת עדות עדות (הלכה) עשה קעח
קכג מצוות הקרבת חטאת עולה ויורדת כשצריך קורבן עולה ויורד קכא, קכד, קלח-קלט עשה עב
קכד איסור הפרדת הראש מהגוף בחטאת העוף חטאת העוף קכא, קכג, קלח-קלט לאו קיב
קכה איסור נתינת שמן זית במנחת חוטא קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז לאו קב
קכו איסור נתינת לבונה במנחת חוטא לאו קג
קכז מצוות הקרבת אשם ותשלום חומש במעילה בהקדש מעילה עשה קיח
קכח מצוות הקרבת אשם תלוי במצב של ספק חטא קורבן אשם קכח-קכט, קמ עשה ע
קכט מצוות הקרבת אשם ודאי כשצריך עשה עא
קל מצוות השבת גזל גזל נד, קל, רכד, רכח-רל עשה קצד

פרשת צו

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קלא מצוות תרומת הדשן תרומת הדשן עשה ל
קלב מצוות הדלקת אש על המזבח מזבח העולה קלב, קלג עשה כט
קלג איסור כיבוי אש על המזבח לאו פא
קלד מצוות אכילת שיירי המנחה קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז עשה פח
קלה איסור החמצת שיירי המנחה לאו קכד
קלו מצוות הקרבת מנחת חביתי כהן גדול בכל יום עשה מ
קלז איסור אכילה ממנחת כהן לאו קלח
קלח מצוות הקרבת חטאת כדיניה קורבן חטאת קכא, קכג-קכד, קלח-קלט עשה סד
קלט איסור אכילת חטאות פנימיות (הנעשות בהיכל) לאו קלט
קמ מצוות הקרבת אשם כדיניו קורבן אשם קכח-קכט, קמ עשה סה
קמא מצוות הקרבת קורבן שלמים כדיניו קורבן שלמים עשה סו
קמב איסור הותרת בשר קרבנות מעבר לזמן אכילתם נותר לאו קכ
קמג מצוות שריפת קודשים שנפסלו נותר, פיגול #תסט עשה צא
קמד איסור אכילת פיגול פיגול לאו קלב
קמה איסור אכילת בשר קודשים שנטמאו טומאה וטהרה קמה-קמו לאו קל
קמו מצוות שריפת בשר קודשים שנטמאו עשה צ
קמז איסור אכילת חלב איסור אכילת חלב לאו קפה
קמח איסור אכילת דם איסור אכילת דם, מלחה לאו קפד

פרשת שמיני

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קמט איסור כניסת כהן למקדש בראש פרוע פרועי ראש וקרועי בגדים קמט-קנב, קפד, רנד לאו קסג
קנ איסור כניסת כהן למקדש בבגדים קרועים לאו קסד
קנא איסור יציאת כהן מהמקדש בשעת העבודה עבודת המקדש לאו קסה
קנב איסור כניסה (כהנים?) למקדש שתוי / איסור הוראת הלכה כשהאדם שתוי איסור ההוראה בשכרות לאו עג
קנג מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה סימני כשרות בבעלי חיים קנג-קנח, קסב-קסה, תע-תעא עשה קמט
קנד איסור אכילת בהמה וחיה שאינם כשרים לאו קעב
קנה מצוות בדיקת סימני דגים עשה קנב
קנו איסור אכילת דג שאיננו כשר לאו קעג
קנז איסור אכילת עוף שאיננו כשר לאו קעד
קנח מצוות בדיקת סימני חגבים עשה קנא
קנט דיני טומאת שמונה שרצים טומאת שרץ קנט-קסא עשה צז
קס דיני טומאת אוכלים טומאת אוכלים עשה צח
קסא דיני טומאת נבלה טומאת נבלה עשה צו
קסב איסור אכילת שרץ הארץ כשרות קנג-קנח, קסב-קסה, תעא לאו קעו
קסג איסור אכילת רמשי פירות (אפילו שיצאו וחזרו) לאו קעח
קסד איסור אכילת כל שרץ שהוא (לרבות – שרץ המים) לאו קעט
קסה איסור אכילת שרץ העיפוש לאו קעז

פרשת תזריע

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קסו דיני טומאת יולדת טומאת יולדת עשה ק
קסז איסור אכילת טמא קודשים טומאה וטהרה, קורבן לאו קכט
קסח מצוות הקרבת קורבן יולדת קורבן יולדת עשה עו
קסט דיני טומאת צרעת נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה קא
קע איסור גילוח שיער נגע ה"נתק" לאו שז
קעא מצוות מצורע לפרום את בגדיו ולפרוע שערו עשה קיב
קעב דיני נגעי בגדים עשה קב

פרשת מצורע

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קעג מצוות טהרה מן הצרעת נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה קי
קעד מצוות תגלחת המצורע ביום השביעי לטהרתו עשה קיא
קעה מצוות הטבילה להיטהר מטומאות טבילה עשה קט
קעו מצוות הקרבת קורבן מצורע נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה עז
קעז דיני נגעי בתים נגעי בתים עשה קג
קעח דיני טומאת זב זב עשה קד
קעט מצוות קורבן הזב עשה עד
קפ דיני טומאת שכבת זרע בעל קרי עשה קה
קפא דיני טומאת נידה נידה עשה צט
קפב דיני טומאת זבה זבה עשה קו
קפג מצוות קורבן זבה עשה עה

פרשת אחרי מות

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קפד איסור כניסה למקדש ללא צורך בית המקדש קמט-קנב, קפד, רנד לאו סח
קפה מצוות עבודת יום הכיפורים יום הכיפורים בבית המקדש עשה מט
קפו איסור שחיטת קדשים מחוץ לעזרת ישראל שחוטי חוץ לאו צ
קפז מצוות כיסוי דם חיה ועוף כיסוי הדם עשה קמז
קפח איסור התענגות בנשים האסורות לאדם ("קריבה לעריות") קריבה לעריות לאו שנג
קפט איסור ביאה על האב איסור עריות קפט-רו) לאו שנא
קצ איסור ביאה על האם לאו של
קצא איסור ביאה על אשת האב לאו שלא
קצב איסור ביאה על האחות לאו שלב
קצג איסור ביאה על בת הבן לאו שלד
קצד איסור ביאה על בת הבת לאו שלה
קצה איסור ביאה על הבת לאו שלו
קצו איסור ביאה על אחות בת אביו ובת אמו לאו שלג
קצז איסור ביאה על אחות האב לאו שמ
קצח איסור ביאה על אחות האם לאו שמא
קצט איסור ביאה על אחי האב לאו שנב
ר איסור ביאה על אשת אחי האב לאו שמב
רא איסור ביאה על אשת הבן לאו שמג
רב איסור ביאה על אשת האח לאו שמד
רג איסור ביאה על אישה ובתה לאו שלז
רד איסור ביאה על אישה ובת בנה לאו שלח
רה איסור ביאה על אישה ובת בתה לאו שלט
רו איסור ביאה על אישה ואחותה לאו שמה
רז איסור ביאה על אישה נידה נידה לאו שמו
רח איסור עבודה למולך עבודה זרה#עבודה למולך לאו ז
רט איסור משכב זכר איסור משכב זכר לאו שנ
רי איסור זכר לשכב עם בהמה איסור שכיבה עם בהמה (איסור עריות) לאו שמח
ריא איסור נקבה לשכב עם בהמה לאו שמט

פרשת קדושים

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ריב מצוות מורא הורים כיבוד הורים לג, ריב, רס עשה ריא
ריג איסור פנייה לאלהים אחרים עבודה זרה (אגדה), עבודה זרה (הלכה) כו, כח-כט, פו, קיא, ריג לאו י
ריד איסור עשיית פסל (ואפילו לאחרים) איסור עשיית פסל כז, לט, ריד לאו ג
רטו איסור אכילת נותר נותר, קרבנות פסולים לאו קלא
רטז מצוות הותרת פאה בגידולי קרקע מתנות עניים#פאה עשה קכ
ריז איסור לקיחת פאה בגידולי קרקע לאו רי
ריח מצוות הותרת לקט בגידולי קרקע לקט ופרט עשה קכא
ריט איסור לקיחת לקט בגידולי קרקע לאו ריא
רכ מצוות הותרת עוללות בגידולי קרקע עוללות עשה קכג
רכא איסור לקיחת עוללות בגידולי קרקע לאו ריב
רכב מצוות הותרת פרט בגידולי קרקע לקט ופרט עשה קכד
רכג איסור לקיחת פרט בגידולי קרקע לאו ריג
רכד איסור גניבת ממון דיני גניבה וגזילה נד, קל, רכד, רכח-רל לאו רמד
רכה איסור כפירת ממון דיני שומרים נז-ס, רכה-רכו לאו רמח
רכו איסור שבועה בכפירת ממון לאו רמט
רכז איסור שבועת שקר שבועת שווא ושבועת שקר ל, רכז לאו סא
רכח איסור עשיקה דיני גניבה וגזילה נד, קל, רכד, רכח-רכט לאו רמז
רכט איסור גזילה לאו רמה
רל איסור הלנת שכר שכיר (בל תלין) רל, #תקפח לאו רלח
רלא איסור קללת אדם מישראל איסור קללה (קללה) לאו שיז
רלב איסור הכשלת אדם (לפני עיוור לא תיתן מכשול) לפני עיוור לא תיתן מכשול לאו רצט
רלג איסור עשיית עוול במשפט איסורי הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה, #תקצ לאו רעג
רלד איסור נשיאת פני גדול לאו רעה
רלה מצוות שפיטה בצדק (בצדק תשפוט עמיתך) עשה קעז
רלו איסור רכילות איסור לשון הרע לאו שא
רלז איסור הפקרת חיי הזולת לא תעמוד על דם רעך לאו רצז
רלח איסור שנאת יהודי לא תשנא את אחיך בלבבך (שנאה) לאו שב
רלט מצוות הוכחת חוטא יהודי מצוות תוכחה עשה רה
רמ איסור הלבנת פנים איסור הלבנת פנים לאו שג
רמא איסור נקימה לא תיקום ולא תיטור רמא-רמב לאו שד
רמב איסור נטירה לאו שה
רמג מצוות אהבת הרֵע ואהבת לרעך כמוך עשה רו
רמד איסור כלאי בהמה כלאי בהמה לאו ריז
רמה איסור כלאי זרעים כלאי זרעים לאו רטו
רמו איסור אכילת עורלה איסור ערלה לאו קצב
רמז מצוות נטע רבעי ואכילתו נטע רבעי עשה קיט
רמח איסור אכילה כזולל וסובא, המביאה לדין בן סורר ומורה / איסורים נוספים לא תאכלו על הדם, בן סורר ומורה לאו קצה
רמט איסור ניחוש ניחוש רמט-רנ, רנה-רנו, תקי-תקטו לאו לג
רנ איסור עינון עינון רמט-רנ, רנה-רנו, תקי-תקטו לאו לב
רנא איסור הקפת שער הראש הקפת הראש והשחתת הזקן (פאות, זקן) לאו מג
רנב איסור השחתת הזקן לאו מד
רנג איסור כתובת קעקע איסור כתובת קעקע לאו מא
רנד מצוות מורא מקדש הלכות בית המקדש קמט-קנב, קפד, רנד עשה כא
רנה איסור עשיית מעשה בעל אוב העלאה באוב רמט-רנ, רנה-רנו, תקי-תקטו לאו ח
רנו איסור עשיית מעשה יידעוני יידעוני רמט-רנ, רנה-רנו, תקי-תקטו לאו ט
רנז מצוות כבוד חכמים והידור זקן והדרת פני זקן עשה רט
רנח איסור עשיית עוול במידות אונאה #תרב לאו רעא
רנט מצוות תיקון מידות מדויקות #תרב עשה רח
רס איסור קללת הורים איסור קללת הורים לג, ריב, רס לאו שיח
רסא מצוות בית דין, מיתת שריפה ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכח
רסב איסור הליכה בחוקות הגויים דרכי האמורי לאו ל

פרשת אמור

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
רסג איסור טומאת כהן למת טומאת כהן רסג-רסד לאו קסו
רסד מצוות כהן הדיוט להיטמא לקרוביו / מצוות אבלות טומאת כהן / אבלות רסג-רסד עשה לז
רסה איסור עבודת כהן טבול יום הלכות בית המקדש, טומאת כהן לאו עו
רסו איסור כהן להנשא לזונה זונה לאו קנח
רסז איסור כהן להנשא לחללה לאו קנט
רסח איסור כהן להנשא לגרושה לאו קס
רסט מצוות כיבוד הכהנים כבוד הכהנים (כהן) עשה לב
רע איסור טומאת כהן גדול באהל המת טומאת כהן (כהן גדול) רע-רעא לאו קסז
רעא איסור טומאת כהן גדול לקרוביו לאו קסח
רעב מצוות כהן גדול להנשא לבתולה איסורי נישואים לכהן (כהן גדול) רעב-רעד עשה לח
רעג איסור כהן גדול להנשא לאלמנה לאו קסא
רעד איסור כהן גדול לבוא על אלמנה לאו קסב
רעה איסור עבודת כהן בעל מום קבוע בעל מום (כהן) לאו ע
רעו איסור עבודת כהן בעל מום זמני לאו עא
רעז איסור כניסת כהן בעל מום בין האולם ולמזבח הלכות בית המקדש, בעל מום לאו סט
רעח איסור עבודת כהן טמא הלכות בית המקדש (דיני טומאה וטהרה לאו עה
רעט איסור אכילת תרומה לכהן טמא איסורי תרומה וקודשים (תרומות ומעשרות, זר, קורבן, מתנות כהונה, חלל) לאו קלו
רפ איסור אכילת תרומה לזר לאו קלג
רפא איסור אכילת תרומה לעובדי כהן לאו קלד
רפב איסור אכילת תרומה וקודשים לערל לאו קלה
רפג איסור אכילת תרומה וקודשים לחללה לאו קלז
רפד איסור אכילת טבל טבל טבל (תרומות ומעשרות) לאו קנג
רפה איסור הקדשת בעל מום לקורבן בעל מום (קרבן) (קורבן) לאו צא
רפו מצוות היות כל קורבן תמים ממום עשה סא
רפז איסור הטלת מום בקודשים לאו צז
רפח איסור שחיטת בעל מום לקורבן לאו צב
רפט איסור הקרבת איסרי בעל מום לאו צד
רצ איסור זריקת דם בעל מום לאו צג
רצא איסור סירוס איסור סירוס (סירוס) לאו שסא
רצב איסור הקרבת קורבן גוי בעל מום בעל מום (קרבן) (קרבנות) לאו צו
רצג דין היות קרבנות הבהמה בני שמונה ימים ומעלה (מחוסר זמן) קרבנות, בעל מום (קרבן) עשה ס
רצד איסור שחיטת בעל חיים ובנו ביום אחד אותו ואת בנו לאו קא
רצה איסור חילול השם חילול השם לאו סג
רצו מצוות קידוש השם קידוש השם עשה ט
רצז מצוות שביתה ביום הראשון של פסח יום טוב, פסח (חג, חגים ומועדים) עשה קנט
רצח איסור עשיית מלאכה ביום הראשון של פסח לאו שכג
רצט מצוות הקרבת מוסף של פסח קורבן מוסף (פסח) עשה מג
ש מצוות שביתה ביום השביעי של פסח יום טוב, שביעי של פסח (חג, חגי ישראל ומועדיו) עשה קס
שא איסור עשיית מלאכה ביום השביעי של פסח לאו שכד
שב מצוות הקרבת מנחת העומר קורבן העומר (ספירת העומר, קרבנות) עשה מד
שג איסור אכילת מאפה מתבואה חדשה איסור חדש שג-שה לאו קפט
שד איסור אכילת קלי מתבואה חדשה לאו קצ
שה איסור אכילת כרמל מתבואה חדשה לאו קצא
שו מצוות ספירת העומר ספירת העומר עשה קסא
שז מצוות הקרבת קורבן שתי הלחם שתי הלחם (קרבנות, שבועות) עשה מו
שח מצוות שביתה בחג השבועות יום טוב, שבועות (חג, חגי ישראל ומועדיו) עשה קסב
שט איסור עשיית מלאכה בחג השבועות לאו שכה
שי מצוות שביתה בראש השנה יום טוב, ראש השנה (חג, חגי ישראל ומועדיו) עשה קסג
שיא איסור עשיית מלאכה בראש השנה לאו שכו
שיב מצוות הקרבת מוסף של ראש השנה קורבן מוסף (ראש השנה) עשה מז
שיג מצוות התענות ביום הכיפורים יום הכיפורים שיג, שטו-שיז עשה קסד
שיד מצוות הקרבת מוסף של יום הכיפורים קורבן מוסף, יום הכיפורים בבית המקדש (יום הכיפורים) עשה מח
שטו איסור עשיית מלאכה ביום הכיפורים יום הכיפורים שיג, שטו-שיז לאו שכט
שטז איסור אכילה ושתייה ביום הכיפורים לאו קצו
שיז מצוות שביתה ביום הכיפורים עשה קסה
שיח מצוות שביתה ביום הראשון של סוכות יום טוב, סוכות (חג, חגי ישראל ומועדיו) עשה קסו
שיט איסור עשיית מלאכה ביום הראשון של סוכות לאו שכז
שכ מצוות הקרבת מוספי סוכות קורבן מוסף (סוכות) עשה נ
שכא מצוות שביתה בשמיני עצרת יום טוב, שמיני עצרת עשה קסז
שכב מצוות הקרבת מוסף של שמיני עצרת קורבן מוסף, שמיני עצרת עשה נא
שכג איסור עשיית מלאכה בשמיני עצרת יום טוב, שמיני עצרת לאו שכח
שכד מצוות נטילת לולב ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס, ערבה עשה קסט
שכה מצוות ישיבה בסוכה סוכה עשה קסח

פרשת בהר

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שכו איסור עבודת קרקע בשנת השמיטה שמיטה, מלאכות שביעית פד, קיב, שכו-שכט לאו רכ
שכז איסור עבודת אילנות בשנת השמיטה לאו רכא
שכח איסור קצירת ספיחים מסחרית בשנת השמיטה לאו רכב
שכט איסור איסוף פירות מסחרי בשנת השמיטה לאו רכג
של מצוות בית דין למנות שנות השמיטה והיובל שנת היובל עשה קמ
שלא מצוות תקיעה בשופר ומצוות שחרור עבדים בשנת היובל ביום הכיפורים שנת היובל, שופר, עבד עברי (עבדות) של-שלה עשה קלז
שלב מצוות קידוש שנת היובל על ידי שביתה מעבודת קרקע שנת היובל של-שלה עשה קלו
שלג איסור עבודת קרקע ואילנות בשנת היובל לאו רכד
שלד איסור קצירת ספיחים מסחרית בשנת היובל לאו רכה
שלה איסור איסוף פירות מסחרי בשנת היובל לאו רכו
שלו דיני קניינים, מקח וממכר דיני קניינים עשה רמה
שלז איסור אונאת ממון אונאת ממון לאו רנ
שלח איסור אונאת דברים אונאת דברים לאו רנא
שלט איסור מכירת שדה בארץ ישראל לצמיתות שנת היובל, דיני מקרקעין שלט-שמא) לאו רכז
שמ מצוות שחרור קרקעות בשנת היובל עשה קלח
שמא דין גאולת בתי ערי חומה תוך שנה בלבד עשה קלט
שמב איסור שינוי ייעוד קרקעות ערי הלויים ערי הלויים (ערי מקלט) לאו רכח
שמג איסור הלוואה ליהודי בריבית איסור ריבית (ריבית) סח, שמג, תקעב-תקעג לאו רלה
שמד איסור העבדת עבד עברי בעבודה בזויה עבד עברי (עבדות) שמד-שמו לאו רנז
שמה איסור מכירת עבד עברי בשוק עבדים לאו רנח
שמו איסור העבדת עבד עברי בעבודת סרק (פרך) לאו רנט
שמז דיני עבד כנעני, ומצוות עבודה בו לעולם עבד כנעני עשה רלה
שמח איסור נתינה לגוי לרדות בעבד יהודי עבד עברי (עבדות) לאו רס
שמט איסור השתחוויה על אבן אבן משכית (עבודה זרה) לאו יב

פרשת בחוקותי

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שנ דין ערכי אדם ערכי אדם (הקדש) עשה קיד
שנא איסור המרת קורבן לבהמה אחרת תמורה (קרבנות), המרת קודשים ושינוי ייעודם לאו קו
שנב מצוות היות תמורת הקודש – קודש עשה פז
שנג דין ערכי בהמה טמאה ערכי בהמה (הקדש) עשה קטו
שנד דין ערכי בתים ערכי בתים (הקדש) עשה קטז
שנה דין ערכי שדות ערכי שדות (הקדש) עשה קיז
שנו איסור שינוי ייעוד קורבן תמורה (הלכה) (נלמד מבכור) לאו קז
שנז מצוות חרמים (לכהן או להקדש) חרם, הקדש, בדק הבית, דיני מקרקעין ביהדות עשה קמה
שנח איסור מכירת שדה החרם חרם, דיני מקרקעין לאו קי
שנט איסור פדיית שדה החרם חרם, דיני מקרקעין לאו קיא
שס מצוות מעשר בהמה מעשר בהמה עשה עח
שסא איסור מכירת מעשר בהמה לאו קט

ספר במדבר

פרשת נשא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שסב מצוות שילוח טמאים מהמקדש (עזרת ישראל) הלכות בית המקדש#האסורים בכניסה, שילוח טמאים (דיני טומאה וטהרה) עשה לא
שסג איסור כניסת טמא למקדש (עזרת ישראל) לאו עז
שסד מצוות וידוי וידוי (נלמד מוידוי על קורבן חטאת) עשה עג
שסה מצוות תורת הסוטה סוטה עשה רכג
שסו איסור נתינת שמן במנחת סוטה מנחת סוטה (סוטה, קורבן מנחה) לאו קד
שסז איסור נתינת לבונה במנחת סוטה לאו קד
שסח איסור הנזיר לשתות יין נזיר לאו רב
שסט איסור הנזיר לאכול ענבים לחים לאו רג
שע איסור הנזיר לאכול ענבים יבשים לאו רד
שעא איסור הנזיר לאכול חרצנים לאו רה
שעב איסור הנזיר לאכול זגים לאו רו
שעג איסור הנזיר לגלח את שערו לאו רט
שעד מצוות הנזיר לגדל שערו עשה צב
שעה איסור הנזיר להיכנס לאהל המת נזיר, דיני טומאה וטהרה לאו רח
שעו איסור הנזיר להיטמא למת בכל דרך לאו רז
שעז מצוות הנזיר לגלח שערו ולהקריב קרבנות נזיר, קורבן עשה צג
שעח מצוות ברכת כהנים ברכת כהנים (כהן) עשה כו
שעט מצוות נשיאת הארון בכתף נשיאת הארון בכתף (ארון הברית) עשה לד

פרשת בהעלותך

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שפ מצוות עשיית קורבן פסח שני פסח שני עשה נז
שפא מצוות אכילת בשר פסח שני עם מצות ומרורים עשה נח
שפב איסור הותרת בשר פסח שני עד הבוקר לאו קיט
שפג איסור שבירת עצם פסח שני לאו קכב
שפד מצוות תקיעה בחצוצרות בעת ההקרבה ובעת צרה תקיעת הכהנים בחצוצרות (קרבנות,שופר, תענית) עשה נט

פרשת שלח לך

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שפה מצוות הפרשת חלה לכהן הפרשת חלה עשה קלג
שפו מצוות הטלת ציצית בבגד בעל ארבע פינות ציצית עשה יד
שפז איסור ההליכה לרעה אחר מחשבת הלב ומראה העיניים לא תתורו (יצר הרע) לאו מז

פרשת קרח

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שפח מצוות שמירת המקדש מצוות שמירת המקדש (בית המקדש, משמר כבוד) עשה כב
שפט איסור החלפת עבודת הכהנים והלויים הלכות בית המקדש#העבודה במקדש (בית המקדש) לאו עב
שצ איסור עבודת זר בבית המקדש הלכות בית המקדש#העבודה במקדש (בית המקדש, כהן, שבט לוי, זר) לאו עד
שצא איסור השבתת שמירת המקדש שמירת המקדש (בית המקדש, משמר כבוד) לאו סז
שצב מצוות פדיון הבן הבכור פדיון הבן עשה פ
שצג איסור פדיון בכור בהמה טהורה קורבן בכור (קורבן, בכור) לאו קח
שצד מצוות עבודת הלויים במקדש העבודה במקדש (בית המקדש,שבט לוי) עשה כג
שצה מצוות הפרשת מעשר ראשון תרומות ומעשרות עשה קכז
שצו מצוות הפרשת תרומת מעשר תרומות ומעשרות עשה קכט

פרשת חקת

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
שצז מצוות הכנת פרה אדומה פרה אדומה (טומאת מת, טומאה, דיני טומאה וטהרה) עשה קיג
שצח דין טומאת המת טומאת מת (טומאה, דיני טומאה וטהרה) עשה קז
שצט דין טהרה (וטומאה) במי אפר פרה אדומה פרה אדומה (טומאת מת, טומאה, דיני טומאה וטהרה) עשה קח

פרשת פינחס

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ת דיני נחלות דיני נחלות (דיני מקרקעין) עשה רמח
תא מצוות הקרבת קרבנות התמיד קורבן התמיד (קורבן, בית המקדש) עשה לט
תב מצוות הקרבת מוסף של שבת קורבן מוסף (שבת) עשה מא
תג מצוות הקרבת מוסף של ראש חודש קורבן מוסף (ראש חודש) עשה מב
תד מצוות הקרבת מוסף של שבועות קורבן מוסף (שבועות) עשה מה
תה מצוות שמיעת קול תקיעת שופר בראש השנה שופר (ראש השנה) עשה קע

פרשת מטות

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תו דיני הפרת נדרים הפרת נדרים, שבועה עשה צה
תז איסור הפרת נדר או שבועה נדר, שבועה לאו קנז

פרשת מסעי

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תח מצוות הקצאת ערים למגורי הלויים ערי הלויים עשה קפג
תט איסור הריגת אדם שדינו מוות לפני עמידתו למשפט ופסיקת הדין דיני נפשות (נלמד מרוצח) לאו רצב
תי מצוות הגליית רוצח בשגגה לעיר מקלט רוצח בשגגה, עיר מקלט (דיני נפשות, נקמת דם) עשה רכה
תיא איסור עד בדיני נפשות לדון ולהביע טיעונים דיני נפשות לאו רצא
תיב איסור לקיחת כופר מרוצח בזדון כתחליף להמתתו דיני נפשות לאו רצה
תיג איסור לקיחת כופר מרוצח בשגגה כתחליף להגלייתו רוצח בשגגה (דיני נפשות) לאו רצו

ספר דברים

פרשת דברים

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תיד איסור מינוי דיין שאיננו מתאים בית דין לאו רפד
תטו איסור יראת דיין מאיש (לא תגורו מפני איש) בית דין לאו רעו

פרשת ואתחנן

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תטז איסור הִתאוות לא תחמוד לאו רסו
תיז מצוות ידיעת ייחוד ה' אחדות ה' (שלילת ההגשמה, שלילת התארים) עשה ב
תיח מצוות אהבת ה' אהבת ה' עשה ג
תיט מצוות לימוד התורה לימוד תורה (תורה, בית מדרש) עשה יא
תכ מצוות קריאת שמע קריאת שמע עשה י
תכא מצוות הנחת תפילין של יד הנחת תפילין עשה יג
תכב מצוות הנחת תפילין של ראש עשה יב
תכג מצוות קביעת מזוזה בבית מזוזה עשה טו
תכד איסור בחינת הבטחות ה' נבואה לאו סד
תכה מצוות מלחמת שבעת עמי כנען מלחמת מצווה#שבעת עממים עשה קפז
תכו איסור חנינת גוי עובד עבודה זרה לא תחנם לאו נ
תכז איסור חתונה עם גוי התבוללות לאו נב

פרשת עקב

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תכח איסור הנאה מקישוטי עבודה זרה עבודה זרה לאו כב
תכט איסור החזקת/בעלות כל מה ששייך לעבודה זרה (לא תביא תועבה אל ביתך) לאו כה
תל מצוות ברכה לאחר אכילת סעודה ברכת המזון עשה יט
תלא מצוות אהבת הגר אהבת הגר עשה רז
תלב מצוות יראת ה' יראת ה' עשה ד
תלג מצוות התפילה לה' תפילה עשה ה
תלד מצוות דבקות בחכמים דבקות בתלמידי חכמים עשה ו
תלה מצוות שבועה בשם ה' שבועה עשה ז

פרשת ראה

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תלו מצוות השמדת עבודה זרה עבודה זרה עשה קפה
תלז איסור השחתת דבר שנקרא עליו שם ה' לא תעשון כן (גניזה) מחיקת השם לאו סה
תלח מצוות הבאת קרבנות ברגל הראשון מועד הבאת הקורבן (בית המקדש) עשה פג
תלט איסור העלאת קודשים מחוץ לעזרה שחוטי חוץ (העזרה המקודשת, בית המקדש) לאו פט
תמ מצוות הקרבת כל הקרבנות בעזרה עשה פד
תמא מצוות פדיית קודשים בעלי מום קרבנות (בית המקדש) עשה פו
תמב איסור אכילת מעשר שני של דגן מחוץ לירושלים תרומות ומעשרות לאו קמא
תמג איסור אכילת מעשר שני של תירוש מחוץ לירושלים לאו קמב
תמד איסור אכילת מעשר שני של יצהר מחוץ לירושלים לאו קמג
תמה איסור אכילת בכור תמים מחוץ לירושלים קורבן, מחנה ישראל לאו קמד
תמו איסור אכילת קודשי קודשים (חטאת ואשם) מחוץ לעזרה קודשי קודשים, מחנה שכינה (קורבן) לאו קמה
תמז איסור אכילת בשר עולה קורבן עולה לאו קמו
תמח איסור אכילת קודשים קלים לפני זריקת הדם קודשים קלים (קורבן) לאו קמז
תמט איסור אכילת ביכורים לכהן לפני הנחתם בעזרה ביכורים לאו קמח
תנ איסור עזיבת הלויים תרומות ומעשרות לאו רכט
תנא מצוות שחיטה שחיטה עשה קמו
תנב איסור אכילת אבר מן החי אבר מן החי (שחיטה) לאו קפב
תנג מצוות הבאת קרבנות מחו"ל למקדש קורבן (בית המקדש) עשה פה
תנד איסור הוספה על מצוות התורה בל תוסיף, ובל תגרע לאו שיג
תנה איסור גריעה ממצוות התורה לאו שיד
תנו איסור שמיעה לנביא שקר (המתנבא בשם עבודה זרה) נביא שקר (נבואה) לאו כח
תנז איסור אהבת המסית לעבודה זרה מסית ומדיח (עבודה זרה) לאו יז
תנח איסור עזיבת השנאה למסית לעבודה זרה לאו יח
תנט איסור הצלת המסית לעבודה זרה לאו יט
תס (למוסת) איסור לימוד זכות על המסית לעבודה זרה לאו כ
תסא (למוסת) איסור הפסקת לימוד חובה על המסית לאו כא
תסב איסור הסתת יהודי לעבוד עבודה זרה לאו טז
תסג (לבית דין) מצוות חקירת העדים היטב דיני עדות (חושן משפט) עשה קעט
תסד מצוות הריגת אנשי עיר הנדחת ושריפתה עיר הנידחת (עבודה זרה) עשה קפו
תסה איסור הניית עיר הנידחת לאו כג
תסו איסור הנאה בממון עיר הנידחת לאו כד
תסז איסור נתינת חבורה באדם על מתים או לעבודה זרה / איסור מחלוקת אבלות, לא תתגודדו לאו מה
תסח איסור מריטת שער הראש על מתים אבלות לאו קעא
תסט איסור אכילת קודשים שנפסלו קרבנות פסולים, קורבן לאו קמ
תע מצוות בדיקת סימני עוף איסור אכילת חיות טמאות (כשרות) קנג-קנח, קסב-קסה, תע-תעא) עשה קנ
תעא איסור אכילת שרץ העוף לאו קעה
תעב איסור אכילת במה שמתה בלא שחיטה נבלה (כשרות) לאו קפ
תעג מצוות הפרשת מעשר שני ואכילתו בירושלים תרומות ומעשרות עשה קכח
תעד מצוות הפרשת מעשר עני תרומות ומעשרות עשה קל
תעה מצוות שמיטת כספים שמיטת כספים (שמיטה) עשה קמא
תעו מצוות נגישת הנכרי לנגוש את הנכרי עשה קמב
תעז איסור תביעת הלוואה שהגיע מועד פרעונה ונשמטה בשמיטה שמיטת כספים (שמיטה) לאו ר"ל
תעח איסור הימנעות מהענקה צדקה לעני צדקה לאו רלב
תעט מצוות נתינת צדקה לעני די מחסורו עשה קצה
תפ איסור הימנעות מהלוואה לפני שנת השמיטה שמיטת כספים, פרוזבול, מצוות הלוואה לאו רלא
תפא איסור שחרור עבד עברי ללא מתנות מצוות הענקה (עבד עברי) לאו רלג
תפב מצוות הענקת מתנות לעבד עברי המשתחרר עשה קצו
תפג איסור עבודה בקודשים קורבן לאו קיג
תפד איסור גזיזת קודשים לאו קיד
תפה איסור אכילת חמץ בערב פסח אחרי חצות חמץ (פסח) לאו קצט
תפו איסור הותרת קורבן חגיגה של ערב פסח ליום השלישי קרבנות פסולים לאו קיח
תפז איסור הקרבת הפסח בבמת יחיד בזמן היתר במות פסח לאו [2]
תפח מצוות שמחה ברגלים שמחת הרגלים (שלוש הרגלים) עשה נד
תפט מצוות היראות ברגלים במקדש עלייה לרגל (שלוש הרגלים) עשה נג
תצ איסור עלייה לרגל בלא קורבן עשה קנו

פרשת שופטים

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תצא מצוות מינוי שופטים ושוטרים מינוי שופטים ושוטרים עשה קעו
תצב איסור נטיעת עצים במקדש בית המקדש (איסור אשרה) לאו יג
תצג איסור הקמת מצבה לקיבוץ לעבודת ה' איסור מצבה לאו יא
תצד איסור הקרבת בעל מום עובר בעל מום לאו צה
תצה מצוות שמיעה לבית הדין הגדול מצווה לשמוע לדברי חכמים, סנהדרין עשה קעד
תצו איסור המריית בית הדין הגדול (לא תסור) לאו שיב
תצז מצוות מינוי מלך מצוות מינוי מלך עשה קעג
תצח איסור העמדת מלך נוכרי, או גר לאו שסב
תצט (למלך) איסור ריבוי סוסים מצוות המלך לאו שסג
תק איסור חזרה למצרים איסור חזרה למצרים לאו מו
תקא (למלך) איסור ריבוי נשים מצוות המלך לאו שסד
תקב (למלך) איסור ריבוי כסף וזהב לאו שסה
תקג (למלך) מצוות כתיבת ספר תורה נוסף מצוות המלך, כתיבת ספר תורה עשה יז
תקד איסור הענקת נחלה לשבט לוי שבט לוי, ערי לוייה לאו קסט
תקה איסור הענקת שלל מלחמת כיבוש הארץ לשבט לוי שבט לוי לאו קע
תקו מצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהן זרוע לחיים וקיבה עשה קמג
תקז מצוות נתינת תרומה גדולה לכהן תרומות ומעשרות, מתנות כהונה עשה קכו
תקח מצוות נתינת ראשית הגז לכהן מתנות כהונה עשה קמד
תקט מצוות משמרות הכהנים משמרות כהונה עשה לו
תקי איסור לעשות מעשה קוסם קסם רמט-רנ, רנה-רנו, תקי-תקטו לאו לא
תקיא איסור כישוף כישוף לאו לד
תקיב איסור חבירת חבר חבירת חבר לאו לה
תקיג איסור שאלת בעל אוב העלאה באוב לאו לו
תקיד איסור שאלת ידעוני יידעוני לאו לז
תקטו איסור דרישה אל המתים דרישה אל המתים לאו לח
תקטז מצוות שמיעה לנביא אמת נביא עשה קעב
תקיז איסור אמירת נבואת שקר נביא שקר (נבואה) לאו כז
תקיח איסור התנבאות בשם עבודה זרה לאו כו
תקיט איסור הימנעות מהריגת נביא שקר לאו כט
תקכ מצוות הכנת ערי מקלט ערי מקלט עשה קפב
תקכא איסור ריחום בדין על רוצח או מזיק בית דין לאו רעט
תקכב איסור הסגת גבול הסגת גבול לאו רמו
תקכג איסור הכרעת דין על פי עד אחד דיני עדות (בית דין) לאו רפח
תקכד מצוות עשייה לעדים זוממים כאשר זממו לעשות עד זומם (דיני עדות) עשה קפ
תקכה איסור לפחד במלחמה דיני מלחמה לאו נח
תקכו מצוות משיחת כהן מלחמה כהן משיח עשה קצא
תקכז דין מלחמת רשות, וקריאה לשלום דיני מלחמה עשה קצ
תקכח איסור החייאת אדם משבעת העממים דיני מלחמה #צג לאו מט
תקכט איסור השחתת אילנות מאכל במלחמה בל תשחית לאו נז
תקל מצוות עריפת עגלה כשנמצא חלל שלא נודע מי הרגו עגלה ערופה עשה קפא
תקלא איסור עבודה וזריעה במקום שחיטת עגלה ערופה לאו שט

פרשת כי תצא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תקלב דין יפת תואר אשת יפת תואר עשה רכא
תקלג איסור מכירת יפת תואר לשפחה לאו רסג
תקלד איסור השארת יפת תואר לשפחה לאו רסד
תקלה מצוות תליית המחויב תלייה ארבע מיתות בית דין (תלייה) עשה רל
תקלו איסור הלנת התלוי לאו סו
תקלז מצוות קבירת המת בית הקברות (מת מצווה) עשה רלה
תקלח מצוות השבת אבידה השבת אבידה עשה רד
תקלט איסור התעלמות מאבידה לאו רסט
תקמ איסור הנחת בהמה הרובצת תחת משאה הקם תקים לאו רע
תקמא מצוות הקמת המשא עשה רג
תקמב איסור לבישת בגדי איש לאישה לא ילבש לאו לט
תקמג איסור לבישת בגדי אישה לאיש לאו מ
תקמד איסור לקיחת האם על הבנים שילוח הקן לאו שו
תקמה מצוות שילוח האם עשה קמח
תקמו מצוות עשיית מעקה לגג מצוות מעקה עשה קפד
תקמז איסור הנחת מכשול שלא להניח מכשול עשה קפד
תקמח איסור זריעת כלאי כרם כלאי הכרם לאו רטז
תקמט איסור אכילת כלאי כרם לאו קצג
תקנ איסור חרישה בשור וחמור יחד חרישה בכלאי בהמה לאו ריח
תקנא איסור לבישת כלאי בגדים, שעטנז שעטנז לאו מב
תקנב מצוות קידושי אשה קידושין, כתובה עשה ריג
תקנג מצוות מוציא שם רע לשבת עם אשתו כל ימיו, כרצונה מוציא שם רע עשה ריט
תקנד איסור מוציא שם רע לגרש את אשתו, אלא ברצונה לאו שנט
תקנה מצוות בית דין, מיתת סקילה ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכט
תקנו איסור ענישת אנוס אונס (הכרח) לאו רצד
תקנז מצוות אונס לישא את אנוסתו, כרצונה דין אונס (בועל) ומפתה עשה ריח
תקנח איסור אונס לגרש את אנוסתו, אלא ברצונה לאו שנח
תקנט איסור סריס לשאת יהודייה ביאה בקהל ה', פצוע דכא וכרות שפכה לאו שס
תקס איסור ממזר לשאת יהודייה ביאה בקהל ה' לאו שנד
תקסא איסור עמוני ומואבי לשאת יהודייה לאו נג
תקסב איסור דרישת עמון ומואב לשלום איסור דרישת עמון ומואב לשלום לאו נו
תקסג איסור הרחקת זרע עשו מלשאת יהודייה אלא עד שלושה דורות ביאה בקהל ה' לאו נד
תקסד איסור הרחקת מצרי מלשאת יהודייה אלא עד שלושה דורות לאו נה
תקסה איסור כניסת טמא להר הבית שילוח טמאים, (הלכות בית המקדש) לאו עח
תקסו מצוות התקנת יד במחנה והיה מחניך קדוש עשה קצב
תקסז מצוות נשיאת יתד במחנה עשה קצג
תקסח איסור הסגרת עבד בורח מאדוניו עבד כנעני (עבדות) לאו רנד
תקסט איסור הונאת עבד בורח עבד כנעני (עבדות) לאו רנה
תקע איסור זנות איסור קדשה (קידושין, כתובה, נישואין) לאו שנה
תקעא איסור הקרבת כספי אתנן זונה ומחיר כלב קורבן לאו ק
תקעב איסור לוויה בריבית איסור ריבית סח, שמג, תקעב-תקעג) לאו רלו
תקעג מצוות הלוואה בריבית לנוכרי ריבית לנוכרי סח, שמג, תקעב-תקעג) עשה קצח
תקעד איסור איחור נדרים ונדבות נדר, קורבן לאו קנה
תקעה מצוות האדם לקיים מה שנדר נדר עשה צד
תקעו דין אכילת שכיר העובד בקרקע אכילת שכיר, שכיר עשה רא
תקעז איסור לקיחת השכיר יותר מאכילתו לאו רסח
תקעח איסור אכילת שכיר בגמר המלאכה לאו רסז
תקעט דין גירושין בגט גירושין, גט עשה רכב
תקפ איסור נשיאת מגורשת שנישאה לאחר והתגרשה מחזיר גרושתו לאו שנו
תקפא איסור הטלת צורכי ציבור על חתן בשנתו הראשונה דיני מלחמה לאו שיא
תקפב מצוות החתן לשמח את אשתו בשנתם הראשונה עשה ריד
תקפג איסור לקיחה למשכון של כלים שעושים בהם אוכל נפש מלאכת אוכל נפש לאו רמב
תקפד איסור תלישת סימני צרעת צרעת לאו שח
תקפה איסור לקיחת משכון בכוח משכון לאו רלט
תקפו איסור אי-השבת המשכון ללווה כשהוא נצרך לו לאו רמ
תקפז מצוות השבת המשכון ללווה כשהוא נצרך לו עשה קצט
תקפח מצוות תשלום שכר שכיר בזמן שכיר (דיני גניבה וגזילה) #רל עשה ר
תקפט איסור עדות קרובים פסולי עדות לאו רפז
תקצ איסור הטיית משפט גר יתום ואלמנה איסורי הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה לאו רפ
תקצא איסור מִשכון אלמנה משכון לאו רמא
תקצב מצוות הנחת עומר שנשכח בשדה לעניים דיני שכחה עשה קכב
תקצג איסור לקיחת עומר שנשכח בשדה לאו ריד
תקצד מצוות בית דין להלקות רשע מלקות (בית דין) עשה רכד
תקצה איסור הוספת הכאת רשע, והכאת כל אדם לאו ש
תקצו איסור חסימת בהמה בשעת מלאכה לא תחסום שור בדישו לאו ריט
תקצז איסור נשיאת היבמה אלא לבם, אם לא נחלצה ייבום וחליצה לאו שנז
תקצח מצוות נשיאת אשת האח המת אם אין לה ילדים עשה רטז
תקצט מצוות היבמה לחלוץ לבם אם לא רצה לשאתה עשה ריז
תר מצוות הצלת הנרדף ואפילו בנפש הרודף דין רודף עשה רמז
תרא איסור לחוס על הרודף לאו רצג
תרב איסור השהיית מידות מזויפות הונאה במידות #רנח, #רנט לאו רעב
תרג מצוות זכירת מעשה עמלק זכירת מעשה עמלק עשה קפט
תרד מצוות הכרתת זרע עמלק מחיית זכר עמלק עשה קפח
תרה איסור שכיחת מעשה עמלק זכירת מעשה עמלק לאו נט

פרשת כי תבוא

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תרו מצוות מקרא ביכורים ביכורים צא, תרו עשה קלב
תרז מצוות וידוי מעשר וידוי מעשרות עשה קלא
תרח איסור אכילת מעשר שני באנינות תרומות ומעשרות#מעשר שני (אנינות) לאו קנא
תרט איסור אכילת מעשר שני בטומאה לאו קנ
תרי איסור הוצאת דמי מעשר שני אלא באכילה ושתייה לאו קנב
תריא מצוות הליכה בדרכי ה' ללכת בדרכי ה' (תיקון המידות) עשה ח

פרשת וילך

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
תריב מצוות הקהל מצוות הקהל עשה טז
תריג מצוות כתיבת ספר תורה כתיבת ספר תורה עשה יח

הערות שוליים

  1. מצווה זו לא נמנתה בספר החינוך, בשל נוסח מוטעה של ספר המצוות שעמד לפני מחבר ספר החינוך. להרחבה – ספר החינוך#המצווה הנוספת; וראו בהערה הבאה.
  2. מצווה זו נמנתה בספר החינוך, אף על פי שלא נמנתה במניין הרמב"ם; וראה בהערה הקודמת.

3. ישנה טעות במצוה כב מצוות פדיית פטר חמור בהשוואה לסהמ"צ לרמב"ם צריך לרשום עשה פא.

4. ישנה טעות נוספת במצווה שסז איסור נתינת לבונה במנחת סוטה. המצווה המקבילה בסהמ"צ היא לאו קה' ולא לאו קג' כפי שכתוב למעלה. (א.ח)